Some countries have an ever-increasing proportion of the population who are aged 15 and younger. What is your opinion of the current and future effects it may have in those countries? 

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some countries have an ever-increasing proportion of the population who are aged 15 and younger. What is your opinion of the current and future effects it may have in those countries? 

Một số quốc gia có tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở xuống ngày càng tăng. Ý kiến ​​của bạn về những tác động hiện tại và tương lai mà nó có thể có ở những quốc gia đó là gì?

=> Đề bài này thuộc dạng Advantages & Disadvantages

1.2. Dàn ý:

Introduction:

 • Trong thời gian gần đây, ngày càng nhiều quốc gia đang chứng kiến tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở xuống đang tăng lên. 

=> In recent times, a growing number of countries are experiencing an increasing proportion of their population aged 15 and younger. 

 • Đưa ra ý kiến cá nhân: Bài viết này sẽ thảo luận về những tác động tiềm năng của sự phát triển này trong khi xem xét những thách thức và cơ hội trong tương lai.

=>  This essay will discuss the potential impacts of this development while considering future challenges and opportunities.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Nhu cầu về các dịch vụ giáo dục và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng: Khi số lượng thanh niên tăng lên, nhu cầu về trường học, giáo viên và cơ sở chăm sóc sức khỏe cũng tăng theo → gây áp lực các chính phủ nhưng cũng có thể tạo ra một lực lượng lao động có trình độ học vấn cao và khỏe mạnh, góp phần vào tăng trưởng kinh tế dài hạn. 

=> Increased demand for education and healthcare services: As the number of young people grows, the need for schools, teachers, and healthcare facilities also escalates. → put pressure on governments but also can lead to a well-educated and healthy workforce → contributing to economic growth in the long run. 

 • Tiềm năng về lợi tức nhân khẩu học. Với tỷ lệ thanh niên lớn hơn, các quốc gia này có thể tận dụng lợi thế nhân khẩu học này, miễn là họ tạo đủ cơ hội việc làm cho thanh niên → thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế nói chung.

=> The potential for a demographic dividend. With a larger proportion of young people, these countries can capitalize on this demographic advantage, provided they create sufficient job opportunities for the youth → spurring consumer spending and overall economic growth.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Hệ quả tiêu cực tiềm ẩn: tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao → bất ổn xã hội và tỷ lệ tội phạm gia tăng. 

=> Potential negative consequences: high youth unemployment rates → social unrest and increased crime rates. 

 • Dân số tăng nhanh có thể gây căng thẳng cho môi trường và tài nguyên thiên nhiên, gây ra các vấn đề như phá rừng và ô nhiễm.

=> A rapidly growing population can strain the environment and natural resources, causing issues such as deforestation and pollution.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, the increasing proportion of young people in some countries presents both challenges and opportunities now and in the future.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some countries have an ever-increasing proportion of the population who are aged 15 and younger. What is your opinion of the current and future effects it may have in those countries? 

In recent times, a growing number of countries are experiencing an increasing proportion of their population aged 15 and younger. This essay will discuss the potential impacts of this development while considering future challenges and opportunities.

One immediate effect of a rising youth population is the increased demand for education and healthcare services. As the number of young people grows, the need for schools, teachers, and healthcare facilities also escalates. This puts pressure on governments to allocate more resources and funding to these sectors, however, if managed well, these investments could lead to a well-educated and healthy workforce contributing to economic growth in the long run. Another impact of a growing youth population is the potential for a demographic dividend. A demographic dividend occurs when a country's working-age population is larger than the non-working-age population, leading to increased economic productivity. With a larger proportion of young people, these countries can capitalize on this demographic advantage, provided they create sufficient job opportunities for the youth, thus spurring consumer spending and overall economic growth.

However, potential negative consequences include high youth unemployment rates if job opportunities are scarce, leading to social unrest and increased crime rates. For instance, in a country with limited job prospects, a large youth population may struggle to find employment, resulting in increased crime rates and social unrest as frustrated young people seek alternative means of sustenance and purpose. Additionally, a rapidly growing population can strain the environment and natural resources, causing issues such as deforestation and pollution. For example, in a densely populated country, the demand for housing, agriculture, and infrastructure development may lead to large-scale deforestation, while the increased consumption of energy and production of waste contributes to higher pollution levels.

In conclusion, the increasing proportion of young people in some countries presents both challenges and opportunities now and in the future.

Số từ: 306

 • escalate (v): tăng lên
 • allocate (v): phân bổ
 • funding (n): tài trợ
 • investment (n): sự đầu tư
 • well-educated (adj): được giáo dục tốt
 • economic growth: sự phát triển kinh tế
 • demographic (adj): nhân khẩu học
 • capitalize (v): cung cấp nguồn vốn 
 • spur (v): thúc đẩy
 • scarce (adj): khan hiếm
 • social unrest: bất ổn xã hội 
 • prospect (n): tiềm năng
 • struggle (v): chật vật, xoay xở
 • sustenance (n): sự hỗ trợ
 • strain (v): vắt kiệt
 • deforestation (n): phá rừng

Bài dịch:

Trong thời gian gần đây, ngày càng nhiều quốc gia đang chứng kiến tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở xuống đang tăng lên. Bài viết này sẽ thảo luận về những tác động tiềm năng của sự phát triển này trong khi xem xét những thách thức và cơ hội trong tương lai.

Một tác động tức thời của việc dân số trẻ ngày càng tăng là nhu cầu về các dịch vụ giáo dục và chăm sóc sức khỏe cũng tăng lên. Khi số lượng thanh niên tăng lên, nhu cầu về trường học, giáo viên và cơ sở chăm sóc sức khỏe cũng tăng theo. Điều này gây áp lực buộc các chính phủ phải phân bổ nhiều nguồn lực và tài trợ hơn cho các lĩnh vực này, tuy nhiên, nếu được quản lý tốt, những khoản đầu tư này có thể tạo ra một lực lượng lao động có trình độ học vấn cao và khỏe mạnh, góp phần vào tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Một tác động khác của dân số trẻ ngày càng tăng là tiềm năng về lợi tức trong nhân khẩu học. Cổ tức nhân khẩu học xảy ra khi dân số trong độ tuổi lao động của một quốc gia lớn hơn dân số không ở độ tuổi lao động, dẫn đến việc tăng năng suất kinh tế. Với tỷ lệ thanh niên lớn hơn, các quốc gia này có thể tận dụng lợi thế nhân khẩu học này, miễn là họ tạo đủ cơ hội việc làm cho thanh niên, do đó thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế nói chung.

Tuy nhiên, những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn bao gồm tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao nếu cơ hội việc làm khan hiếm, dẫn đến sự bất ổn xã hội và tỷ lệ tội phạm gia tăng. Ví dụ, ở một quốc gia có ít tiềm năng việc làm, một bộ phận lớn thanh niên có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, dẫn đến tỷ lệ tội phạm gia tăng và tình trạng bất ổn xã hội khi những người trẻ chật vật trong việc tìm kiếm các phương tiện và mục đích sinh sống thay thế. Ngoài ra, dân số tăng nhanh có thể vắt kiệt môi trường và tài nguyên thiên nhiên, gây ra các vấn đề như phá rừng và ô nhiễm. Ví dụ, ở một quốc gia đông dân cư, nhu cầu về nhà ở, nông nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng có thể dẫn đến nạn phá rừng quy mô lớn, trong khi việc tăng lượng tiêu thụ năng lượng và tạo ra chất thải góp phần làm tăng mức độ ô nhiễm.

Tóm lại, tỷ lệ thanh niên ngày càng tăng ở một số quốc gia mang đến cả thách thức và cơ hội hiện tại và trong tương lai.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Population đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!