Some people believe teenagers should focus on all subjects equally, whereas others think that they should concentrate only on subjects they find interesting. Discuss both views and provide your opinion.

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people believe teenagers should focus on all subjects equally, whereas others think that they should concentrate only on subjects they find interesting. Discuss both views and provide your opinion.

Một số người tin rằng thanh thiếu niên nên tập trung vào tất cả các môn học như nhau, trong khi những người khác nghĩ rằng họ chỉ nên tập trung vào những môn học mà họ thấy hứng thú. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.

=> Đề bài này thuộc dạng Discussion

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Cuộc tranh luận về liệu thanh thiếu niên nên tập trung vào tất cả các môn học như nhau hay chỉ tập trung vào những môn học mà họ thấy hứng thú đã diễn ra trong nhiều năm. 

=> The debate on whether teenagers should focus on all subjects equally or concentrate only on subjects they find interesting has been ongoing for years. 

 • Giới thiệu vào bài viết: Bài viết này sẽ thảo luận về cả hai quan điểm và giải thích ý kiến ​​của tôi.

=>  This essay will discuss both views and explain my opinion.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Thanh thiếu niên nên học tất cả các môn như nhau để có nhận được sự giáo dục toàn diện → học sinh có được nền tảng kiến thức rộng, phát triển kỹ năng tư duy phản biện và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề. 

=> Teenagers should study all subjects to have a well-rounded education → students gain a broad knowledge base, develop critical thinking skills, and enhance their problem-solving abilities. 

 • Việc tập trung đồng đều vào tất cả các môn học có thể giúp học sinh phát triển các kỹ năng sống cần thiết: cải thiện tư duy logic và khả năng ra quyết định, thúc đẩy sự đồng cảm và sáng tạo.

=> Focusing on all subjects equally can help students develop essential life skills: improve logical thinking and decision-making, foster empathy and creativity. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Học sinh nên tập trung vào các môn học mà họ thấy thú vị: thúc đẩy niềm đam mê học tập và tăng động lực → họ có nhiều khả năng tìm hiểu kỹ hơn vào các nguồn kiến thức, dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc và khả năng ghi nhớ được cải thiện. 

=> Students should concentrate on subjects: foster a passion for learning and increase motivation → they are more likely to engage deeply with the material, leading to improved understanding and retention. 

 • Tập trung vào các chủ đề họ quan tâm có thể dẫn đến kết quả học tập cao hơn và có nhiều triển vọng nghề nghiệp hơn.

=> Focusing on subjects of interest may lead to higher academic performance and better career prospects. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, there are valid arguments for both sides of the debate. In my opinion, teenagers should be encouraged to explore a diverse range of subjects to develop a broad knowledge base and essential life skills. Although delving deeper into subjects that genuinely interest them has its benefits, a well-rounded education will produce well-rounded individuals, people whom society desperately needs right now.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people believe teenagers should focus on all subjects equally, whereas others think that they should concentrate only on subjects they find interesting. Discuss both views and provide your opinion.

The debate on whether teenagers should focus on all subjects equally or concentrate only on subjects they find interesting has been ongoing for years. This essay will discuss both views and explain my opinion.

Proponents of the idea that teenagers should study all subjects equally argue that this approach provides students with a well-rounded education. By exploring a diverse range of subjects, students gain a broad knowledge base, develop critical thinking skills, and enhance their problem-solving abilities. Moreover, focusing on all subjects equally can help students develop essential life skills. For example, studying mathematics can improve logical thinking and decision-making, while studying literature can foster empathy and creativity. By exploring a wide range of subjects, students can cultivate a range of skills that will serve them well throughout their lives.

On the other hand, supporters of the idea that students should concentrate on subjects they find interesting argue that this approach fosters a passion for learning and increases motivation. When students are genuinely interested in a subject, they are more likely to engage deeply with the material, leading to improved understanding and retention. Furthermore, focusing on subjects of interest may lead to higher academic performance and better career prospects. By dedicating time and effort to subjects they are passionate about, students can excel in those areas, improving their chances of securing scholarships, admission to prestigious universities, or employment in their chosen field.

In conclusion, there are valid arguments for both sides of the debate. In my opinion, teenagers should be encouraged to explore a diverse range of subjects to develop a broad knowledge base and essential life skills. Although delving deeper into subjects that genuinely interest them has its benefits, a well-rounded education will produce well-rounded individuals, people whom society desperately needs right now.

Số từ: 294

 • proponent (n): người ủng hộ
 • well-rounded (adj): toàn diện
 • critical thinking: tư duy phản biện 
 • enhance (v): nâng cao
 • problem-solving: giải quyết vấn đề
 • logical thinking: tư duy logic
 • decision-making: đưa ra quyết định 
 • foster (v): thúc đẩy
 • cultivate (v): trau dồi
 • genuinely (adv): thật sự
 • retention (n): sự giữ lại, ghi nhớ
 • prospect (n): tiềm năng, triển vọng
 • passionate (adj): đam mê
 • excel (v): giỏi cái gì
 • prestigious (adj): danh giá
 • valid (adj): có hiệu lực
 • desperately (adv): cực kỳ, rất 

Bài dịch:

Cuộc tranh luận về việc liệu thanh thiếu niên nên tập trung vào tất cả các môn học như nhau hay chỉ tập trung vào những môn học mà họ thấy hứng thú đã diễn ra trong nhiều năm. Bài viết  này sẽ thảo luận về cả hai quan điểm và giải thích ý kiến ​​của tôi.

Những người ủng hộ ý tưởng rằng thanh thiếu niên nên học tất cả các môn như nhau lập luận rằng phương pháp này cung cấp cho học sinh một nền giáo dục toàn diện. Bằng cách khám phá nhiều môn học đa dạng, học sinh có được nền tảng kiến thức rộng, phát triển kỹ năng tư duy phản biện và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề. Hơn nữa, việc tập trung đồng đều vào tất cả các môn học có thể giúp học sinh phát triển các kỹ năng sống cần thiết. Ví dụ, học toán có thể cải thiện tư duy logic và khả năng ra quyết định, trong khi học văn có thể thúc đẩy sự đồng cảm và sự sáng tạo. Bằng cách khám phá nhiều môn học khác nhau, học sinh có thể trau dồi nhiều kỹ năng sẽ phục vụ tốt cho các em trong suốt cuộc đời.

Mặt khác, những người ủng hộ ý kiến cho rằng học sinh nên tập trung vào các môn học mà họ thấy thú vị lại cho rằng cách tiếp cận này thúc đẩy niềm đam mê học tập và tăng động lực. Khi học sinh thực sự quan tâm đến một chủ đề nào đó, họ có nhiều khả năng tìm hiểu kỹ hơn vào các nguồn kiến thức, dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc và khả năng ghi nhớ được cải thiện. Hơn nữa, tập trung vào các chủ đề được quan tâm có thể dẫn đến kết quả học tập cao hơn và nhiều triển vọng nghề nghiệp hơn. Bằng cách dành thời gian và nỗ lực cho những môn học mà họ đam mê, học sinh có thể trở nên xuất sắc trong những lĩnh vực đó, nâng cao cơ hội giành được học bổng, được nhận vào các trường đại học danh tiếng hoặc có việc làm trong lĩnh vực mà họ đã chọn.

Tóm lại, có những lập luận hợp lý cho cả hai bên của cuộc tranh luận. Theo tôi, thanh thiếu niên nên được khuyến khích khám phá nhiều môn học đa dạng để phát triển nền tảng kiến thức rộng và các kỹ năng sống cần thiết. Mặc dù tìm hiểu kỹ hơn vào các chủ đề mà họ thực sự quan tâm cũng có những lợi ích của nó, nhưng một nền giáo dục toàn diện sẽ tạo ra những cá nhân toàn diện, những người mà xã hội đang rất cần hiện nay.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Education đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!