ielts writing Some people believe that they should be able to keep all the money they earn, and should not have to pay tax to the state

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people believe that they should be able to keep all the money they earn, and should not have to pay tax to the state. To what extent do you agree or disagree?

Một số người tin rằng họ nên được giữ tất cả số tiền họ kiếm được và không phải nộp thuế cho nhà nước. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree. 

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Quan niệm nên giữ tất cả số tiền một người kiếm được mà không đóng góp cho nhà nước thông qua thuế đã thu hút một số cá nhân.

=> The concept of keeping all the money one earns without contributing to the state through taxation is appealing to some individuals. 

 • Đưa ra ý kiến cá nhân: Tuy nhiên, bài viết này không đồng ý và sẽ lập luận rằng nộp thuế là điều cần thiết để duy trì một xã hội hoạt động trơn tru và cung cấp các dịch vụ quan trọng cho công dân.

=>  However, this essay disagrees and will argue that paying taxes is essential for maintaining a well-functioning society and providing critical services to citizens.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Một trong những mục đích chính của thuế là tạo doanh thu cho nhà nước để tài trợ cho các dịch vụ công thiết yếu, chẳng hạn như giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng. 

=> One of the primary purposes of taxation is to generate revenue for the state to fund essential public services, such as education, healthcare, and infrastructure. 

 • Trong trường hợp không có thuế, các dịch vụ này có thể sẽ bị thiếu vốn hoặc không tồn tại, dẫn đến sự phân hóa lớn hơn giữa người giàu và người nghèo và làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng xã hội.

=> In the absence of taxation, these services would likely be underfunded or non-existent, leading to a more significant divide between the rich and the poor and exacerbating social inequality.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Một chức năng quan trọng khác của thuế là duy trì và cải thiện cơ sở hạ tầng công cộng, chẳng hạn như đường, cầu và hệ thống giao thông công cộng. 

=> Another critical function of taxation is to maintain and improve public infrastructure, such as roads, bridges, and public transportation systems. 

 • Nếu không có thuế, trách nhiệm duy trì và cải thiện cơ sở hạ tầng sẽ thuộc về các tổ chức tư nhân, những tổ chức này có thể ưu tiên lợi nhuận hơn phúc lợi công cộng. 

=> Without taxation, the responsibility of maintaining and improving infrastructure would fall on private entities, which may prioritize profit over public welfare. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while the idea of keeping all the money one earns may be tempting, I completely disagree with this view as it is essential to recognize the crucial role of taxation.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people believe that they should be able to keep all the money they earn, and should not have to pay tax to the state. To what extent do you agree or disagree?

The concept of keeping all the money one earns without contributing to the state through taxation is appealing to some individuals. However, this essay disagrees and will argue that paying taxes is essential for maintaining a well-functioning society and providing critical services to citizens.

One of the primary purposes of taxation is to generate revenue for the state to fund essential public services, such as education, healthcare, and infrastructure. These services not only improve the quality of life for citizens but also contribute to a more equitable society by ensuring that everyone has access to basic necessities, regardless of their income level. For example, taxes finance public schools, which provide education for all children, including those from low-income families who might not be able to afford private education. Similarly, taxation supports public healthcare systems, enabling access to medical care for all citizens. In the absence of taxation, these services would likely be underfunded or non-existent, leading to a more significant divide between the rich and the poor and exacerbating social inequality.

Another critical function of taxation is to maintain and improve public infrastructure, such as roads, bridges, and public transportation systems. These infrastructure projects not only facilitate the movement of goods and people, promoting economic growth, but also ensure that citizens can access essential services and employment opportunities. Without taxation, the responsibility of maintaining and improving infrastructure would fall on private entities, which may prioritize profit over public welfare. This could lead to the neglect of essential infrastructure projects or the imposition of user fees that would disproportionately affect low-income individuals who rely on public transportation or cannot afford tolls.

In conclusion, while the idea of keeping all the money one earns may be tempting, I completely disagree with this view as it is essential to recognize the crucial role of taxation. Taxes are a necessary part of a functioning society, and their contribution to the state helps to ensure a higher quality of life for all citizens.

Số từ: 328

 • contribute (v): góp phần
 • well-functioning (adj): hoạt động trơn tru
 • generate (v): tạo ra
 • revenue (n): doanh thu
 • fund (v): gây quỹ
 • infrastructure (n): cơ sở hạ tầng
 • equitable (adj): công bằng 
 • underfunded (adj): thiếu vốn
 • non-existent (adj): không tồn tại 
 • exacerbate (v): làm trầm trọng hơn
 • facilitate (v): tạo điều kiện
 • economic growth: sự phát triển kinh tế
 • entity (n): tổ chức
 • imposition (n): áp đặt 
 • disproportionately (adv): không cân xứng
 • toll (n): phí cầu đường 
 • tempting (adj): hấp dẫn 

Bài dịch:

Quan niệm nên được giữ tất cả số tiền một người kiếm được mà không đóng góp cho đất nước thông qua thuế đã thu hút một số cá nhân. Tuy nhiên, bài viết này không đồng ý và sẽ lập luận rằng nộp thuế là điều cần thiết để duy trì một xã hội hoạt động trơn tru và cung cấp các dịch vụ quan trọng cho công dân.

Một trong những mục đích chính của thuế là tạo doanh thu cho nhà nước để tài trợ cho các dịch vụ công thiết yếu, chẳng hạn như giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng. Những dịch vụ này không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân mà còn góp phần tạo nên một xã hội công bằng hơn bằng cách đảm bảo rằng mọi người đều có quyền tiếp cận các nhu yếu phẩm cơ bản, bất kể mức thu nhập của họ. Ví dụ, thuế tài trợ cho các trường công lập, nơi cung cấp giáo dục cho tất cả trẻ em, kể cả những trẻ thuộc các gia đình có thu nhập thấp mà không có đủ khả năng chi trả cho giáo dục tư nhân. Tương tự như vậy, thuế hỗ trợ các hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng, tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế cho mọi công dân. Trong trường hợp không có thuế, các dịch vụ này có thể sẽ bị thiếu vốn hoặc thậm chí không tồn tại, dẫn đến sự phân hóa lớn hơn giữa người giàu và người nghèo và làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng xã hội.

Một chức năng quan trọng khác của thuế là duy trì và cải thiện cơ sở hạ tầng công cộng, chẳng hạn như đường, cầu và hệ thống giao thông công cộng. Các dự án cơ sở hạ tầng này không chỉ tạo thuận lợi cho sự vận chuyển của hàng hóa và con người, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn đảm bảo người dân có thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và cơ hội việc làm. Nếu không có thuế, trách nhiệm duy trì và cải thiện cơ sở hạ tầng sẽ thuộc về các tổ chức tư nhân, những tổ chức này có thể ưu tiên lợi nhuận hơn phúc lợi công cộng. Điều này có thể dẫn đến việc bỏ qua các dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu hoặc áp đặt phí sử dụng không cân xứng với những người có thu nhập thấp cần phụ thuộc vào giao thông công cộng hoặc không đủ khả năng trả phí cầu đường.

Tóm lại, trong khi ý tưởng được giữ lại tất cả số tiền mà một người kiếm được có thể hấp dẫn, tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này vì vai trò quan trọng của thuế là rất cần thiết. Thuế là một phần thiết yếu của một xã hội đang hoạt động và sự đóng góp của họ cho nhà nước giúp đảm bảo chất lượng cuộc sống cao hơn cho mọi công dân.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Taxation đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!