bài mẫu ielts writing The most important aim of science should be to improve people’s lives. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

The most important aim of science should be to improve people’s lives. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Mục đích quan trọng nhất của khoa học phải là cải thiện cuộc sống của con người. Bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định này ở mức độ nào?

=> Đề bài thuộc dạng Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý:

Introduction:

 • Thể hiện ý kiến cá nhân: Mục tiêu chính của khoa học chắc chắn là nâng cao chất lượng sự tồn tại của con người.

=> The primary objective of science is undoubtedly to enhance the quality of human existence.

 • Giới thiệu bài viết: Bài này sẽ đi sâu vào lý do tại sao cải thiện cuộc sống của con người nên là mục tiêu trung tâm của các nỗ lực khoa học.

=> This essay will delve into the reasons why improving people's lives should be the central goal of scientific endeavors.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Những tiến bộ khoa học mang đến những cải tiến đáng kể trong chăm sóc sức khỏe.

=> Scientific advancements have consistently led to significant improvements in healthcare. 

 • Ví dụ: Các nghiên cứu và đột phá về y học đã dẫn đến việc khám phá ra các phương pháp điều trị, vắc-xin và công cụ chẩn đoán cứu mạng người => kéo dài tuổi thọ và nâng cao sức khỏe tổng thể của các cá nhân bằng cách giảm thiểu đau khổ và cải thiện chất lượng cuộc sống.

=> Medical research and breakthroughs have resulted in the discovery of life-saving treatments, vaccines, and diagnostic tools=> prolonged lives and enhanced the overall well-being of individuals by mitigating suffering and improving quality of life.

Body 2: Biện chứng số hai:

 • tiến bộ khoa học đã dẫn đến những tiến bộ trong công nghệ và đổi mới, đã thay đổi các khía cạnh khác nhau của cuộc sống hàng ngày.

=> scientific progress has led to advancements in technology and innovation, which have transformed various aspects of daily life.

 • Ví dụ: phát minh ra điện và Internet cho đến sự phát triển của các hệ thống giao thông hiệu quả => cách mạng hóa cách mọi người giao tiếp, làm việc và điều hướng thế giới.

=> the invention of electricity and the Internet to the development of efficient transportation systems => revolutionized the way people communicate, work, and navigate the world.

Body 3: Biện chứng số ba:

 • khoa học đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu và cải thiện điều kiện sống.

=> science has played a pivotal role in addressing global challenges and improving living conditions.

 • Ví dụ: Năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và nông nghiệp bền vững => xây dựng các giải pháp => giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo an ninh lương thực.

=> Renewable energy, environmental conservation, and sustainable agriculture => the development of solutions => mitigate climate change, preserve natural resources, and ensure food security.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, the central aim of science should unquestionably be to improve people's lives. 

2. Bài mẫu Band 8.0+

The most important aim of science should be to improve people’s lives. To what extent do you agree or disagree with this statement?

The primary objective of science is undoubtedly to enhance the quality of human existence. This essay will delve into the reasons why improving people's lives should be the central goal of scientific endeavors.

Firstly, scientific advancements have consistently led to significant improvements in healthcare. Medical research and breakthroughs have resulted in the discovery of life-saving treatments, vaccines, and diagnostic tools. These advancements have prolonged lives and enhanced the overall well-being of individuals by mitigating suffering and improving quality of life. By prioritizing the betterment of people's health, science plays a crucial role in reducing mortality rates, preventing diseases, and alleviating human suffering.

Secondly, scientific progress has led to advancements in technology and innovation, which have transformed various aspects of daily life. From the invention of electricity and the Internet to the development of efficient transportation systems, science has revolutionized the way people communicate, work, and navigate the world. These advancements have enhanced convenience, efficiency, and productivity, ultimately making people's lives more comfortable and enjoyable.

Furthermore, science has played a pivotal role in addressing global challenges and improving living conditions. Research in areas such as renewable energy, environmental conservation, and sustainable agriculture has led to the development of solutions that mitigate climate change, preserve natural resources, and ensure food security. By focusing on these pressing issues, science contributes to creating a more sustainable and harmonious world for present and future generations.

In conclusion, the central aim of science should unquestionably be to improve people's lives. By prioritizing advancements in healthcare, technology, and solutions to global challenges, science has the potential to enhance the overall well-being of individuals and create a more prosperous and sustainable world.

Số từ: 274

 • endeavor (n): sự cố gắng, nỗ lực
 • advancement (n): sự tiến bộ, thúc đẩy
 • healthcare (n): sự chăm sóc sức khỏe
 • breakthrough (n): sự đột phá
 • betterment (n): sự cải thiện
 • mortality rate (n): tỷ lệ tử vong
 • disease (n): bệnh
 • innovation (n): sự đổi mới
 • revolutionize (v): cách mạng hóa
 • pivotal (adj): mấu chốt
 • sustainable (adj): bền vững
 • prosperous (adj): thịnh vượng

Bài dịch:

Mục tiêu chính của khoa học chắc chắn là nâng cao chất lượng sự tồn tại của con người. Bài viết này sẽ đi sâu vào lý do tại sao cải thiện cuộc sống của con người nên là mục tiêu trung tâm của các nỗ lực khoa học.

Thứ nhất, những tiến bộ khoa học đã liên tục dẫn đến những cải tiến đáng kể trong chăm sóc sức khỏe. Nghiên cứu y học và những đột phá đã dẫn đến việc phát hiện ra các phương pháp điều trị, vắc-xin và công cụ chẩn đoán cứu sống con người. Những tiến bộ này đã kéo dài cuộc sống và nâng cao phúc lợi tổng thể của các cá nhân bằng cách giảm thiểu đau khổ và cải thiện chất lượng cuộc sống. Bằng cách ưu tiên cải thiện sức khỏe của mọi người, khoa học đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm tỷ lệ tử vong, ngăn ngừa bệnh tật và giảm bớt đau khổ cho con người.

Thứ hai, tiến bộ khoa học đã dẫn đến những tiến bộ trong công nghệ và đổi mới, làm thay đổi các khía cạnh khác nhau của cuộc sống hàng ngày. Từ việc phát minh ra điện và Internet đến việc phát triển các hệ thống giao thông hiệu quả, khoa học đã cách mạng hóa cách mọi người giao tiếp, làm việc và điều hướng thế giới. Những tiến bộ này đã nâng cao sự tiện lợi, hiệu quả và năng suất, cuối cùng làm cho cuộc sống của mọi người trở nên thoải mái và thú vị hơn.

Hơn nữa, khoa học đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu và cải thiện điều kiện sống. Nghiên cứu trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, bảo tồn môi trường và nông nghiệp bền vững đã dẫn đến việc phát triển các giải pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo an ninh lương thực. Bằng cách tập trung vào những vấn đề cấp bách này, khoa học góp phần tạo ra một thế giới bền vững và hài hòa hơn cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Tóm lại, mục đích trung tâm của khoa học chắc chắn phải là cải thiện cuộc sống của con người. Bằng cách ưu tiên những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe, công nghệ và giải pháp cho những thách thức toàn cầu, khoa học có tiềm năng nâng cao phúc lợi tổng thể của các cá nhân và tạo ra một thế giới thịnh vượng và bền vững hơn.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Science đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!