More and more people no longer read newspapers or watch TV programs to get news. They get news about the world through the Internet

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

More and more people no longer read newspapers or watch TV programs to get news. They get news about the world through the Internet. Is this a positive or negative development?

Ngày càng có nhiều người không còn đọc báo hoặc xem các chương trình truyền hình để nắm bắt tin tức. Họ đọc tất cả các tin tức trên thế giới thông qua Internet. Đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

=> Đề bài này thuộc dạng Advantages and disadvantages

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Thời đại kỹ thuật số đã cách mạng hóa cách mọi người tiếp cận thông tin, dẫn đến sự sụt giảm trong việc tiêu thụ các nguồn tin tức truyền thống như báo chí và chương trình TV. 

=> The digital age has revolutionized the way people access information, leading to a decline in the consumption of traditional news sources such as newspapers and TV programs. 

 • Đưa ra ý kiến cá nhân: Bài viết này sẽ đưa ra lập luận rằng việc chỉ dựa vào internet để cập nhật tin tức có thể là một sự phát triển tiêu cực.

=>  This essay will argue that relying solely on the internet for news can be a negative development.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất là sự phổ biến của các thông tin sai lệch và tin tức giả mạo bởi vì bất kỳ ai cũng có thể đăng tải nội dung trực tuyến một cách dễ dàng → dẫn đến sự gia tăng của các nguồn kém tin cậy, thứ có thể lan truyền thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm. 

=> One of the most significant issues is the prevalence of misinformation and fake news because anyone can publish content online, → lead to a proliferation of unreliable sources that can spread false or misleading information. 

 • Ví dụ: có rất nhiều thuyết âm mưu trực tuyến, thứ thường dựa trên thông tin sai lệch, nửa sự thật và các tuyên bố vô căn cứ, thứ có thể lan truyền nhanh chóng qua các nền tảng trực tuyến. 

=> For example, there are numerous conspiracy theories online, which rely on misinformation, half-truths, and unfounded claims, which can spread rapidly through online platforms. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Bối cảnh kỹ thuật số đã phá vỡ các mô hình doanh thu truyền thống của báo chí và chương trình truyền hình, với nhiều cửa hàng đang phải vật lộn để tạo đủ thu nhập thông qua quảng cáo trực tuyến → cắt giảm nhân viên, cắt giảm báo cáo điều tra hoặc giảm bớt tính trung thực của bài báo í để thu hút các cú nhấp chuột và tạo doanh thu. 

→ Sự suy giảm của báo chí có chất lượng này có thể gây ra những tác động tiêu cực cho xã hội → giảm khả năng tiếp cận của công chúng với thông tin chuyên sâu, được nghiên cứu kỹ lưỡng, điều mà cần thiết khi đưa ra quyết định sáng suốt.

=> The digital landscape has disrupted the traditional revenue models of newspapers and TV programs, with many outlets struggling to generate sufficient income through online advertising → reduce staff, cut back on investigative reporting, or compromise journalistic integrity in order to attract clicks and generate revenue. 

→ This decline in quality journalism can have negative implications for society → reduce the public's access to in-depth, well-researched information that is essential for making informed decisions.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while the internet offers convenient access to a vast array of news sources, relying solely on the Internet for news consumption can be a negative development.

2. Bài mẫu Band 8.0+

More and more people no longer read newspapers or watch TV programs to get news. They get news about the world through the Internet. Is this a positive or negative development?

The digital age has revolutionized the way people access information, leading to a decline in the consumption of traditional news sources such as newspapers and TV programs. This essay will argue that relying solely on the internet for news can be a negative development.

One of the most significant issues with relying on the internet for news is the prevalence of misinformation and fake news. The ease with which anyone can publish content online has led to a proliferation of unreliable sources that can spread false or misleading information. This can have serious consequences, as it can influence public opinion, skew political discourse, and even undermine trust in legitimate news sources. For example, there are numerous conspiracy theories online. These theories often rely on misinformation, half-truths, and unfounded claims, which can spread rapidly through online platforms. This can lead to a misinformed public, making it difficult for people to discern fact from fiction.

Secondly, the shift towards internet-based news consumption can contribute to the decline in quality journalism. The digital landscape has disrupted the traditional revenue models of newspapers and TV programs, with many outlets struggling to generate sufficient income through online advertising. As a result, news organizations may be forced to reduce staff, cut back on investigative reporting, or compromise journalistic integrity in order to attract clicks and generate revenue. This decline in quality journalism can have negative implications for society, as it reduces the public's access to in-depth, well-researched information that is essential for making informed decisions.

In conclusion, while the internet offers convenient access to a vast array of news sources, relying solely on the Internet for news consumption can be a negative development. It is essential for individuals to recognize these drawbacks and consider incorporating a mix of traditional and digital news sources to ensure they remain well-informed and exposed to a variety of perspectives.

Số từ: 309

 • revolutionize (v): cách mạng hóa 
 • prevalence (n): sự phổ biến
 • misinformation (n): thông tin sai lệch
 • proliferation (n): sự sinh sôi nảy nở
 • misleading (adj): gây hiểu nhầm 
 • skew (v): làm hỏng, làm sai lệch 
 • political discourse: quan điểm chính trị 
 • undermine (v): hủy hoại
 • legitimate (adj): hợp pháp, chính đáng 
 • conspiracy (n): thuyết âm mưu 
 • discern (v): phân biệt 
 • sufficient (adj): đủ
 • compromise (v): thỏa hiệp, giảm bớt
 • integrity (n): tính trung thực
 • in-depth (adj): sâu sắc
 • incorporate (v): tích hợp 

Bài dịch:

Thời đại kỹ thuật số đã cách mạng hóa cách mọi người tiếp cận thông tin, dẫn đến sự sụt giảm trong việc tiêu thụ các nguồn tin tức truyền thống như báo chí và chương trình TV. Bài viết này sẽ đưa ra lập luận rằng việc chỉ dựa vào internet để cập nhật tin tức có thể là một sự phát triển tiêu cực.

Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất là sự phổ biến của các thông tin sai lệch và tin tức giả mạo. Việc bất kỳ ai cũng có thể đăng tải nội dung trực tuyến một cách dễ dàng đã dẫn đến sự gia tăng của các nguồn không kém tin cậy, thứ có thể lan truyền thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm. Điều này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, vì nó có thể ảnh hưởng đến dư luận, làm sai lệch diễn ngôn chính trị và thậm chí làm suy yếu niềm tin vào các nguồn tin tức hợp pháp. Ví dụ, có rất nhiều thuyết âm mưu trực tuyến. Những lý thuyết này thường dựa trên thông tin sai lệch, nửa sự thật và các tuyên bố vô căn cứ, có thể lan truyền nhanh chóng qua các nền tảng trực tuyến. Điều này có thể dẫn đến việc công chúng tiêu thụ các thông tin sai lệch, khiến mọi người khó phân biệt được sự thật với hư cấu.

Thứ hai, sự chuyển hướng sang tiêu thụ tin tức dựa trên internet có thể góp phần làm giảm bài báo chất lượng. Bối cảnh kỹ thuật số đã phá vỡ các mô hình doanh thu truyền thống của báo chí và chương trình truyền hình, với nhiều cửa hàng đang phải vật lộn để tạo đủ doanh nghiệp thông qua quảng cáo trực tuyến. Do đó, các công ty tin tức có thể buộc phải cắt giảm nhân viên, cắt giảm báo cáo điều tra hoặc giảm bớt tính trung thực của báo chí để thu hút các cú nhấp chuột và tạo doanh thu. Sự suy giảm về chất lượng báo chí này có thể gây ra những tác động tiêu cực cho xã hội, vì nó làm giảm khả năng tiếp cận của công chúng với thông tin chuyên sâu, được nghiên cứu kỹ lưỡng, điều mà cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt.

Tóm lại, trong khi internet cung cấp khả năng truy cập thuận tiện tới vô số nguồn tin tức, việc chỉ dựa vào Internet để tiêu thụ tin tức có thể là một sự phát triển tiêu cực. Các cá nhân cần phải nhận ra những hạn chế này và xem xét kết hợp kết hợp các nguồn tin tức truyền thống và kỹ thuật số để đảm bảo họ luôn được cung cấp đầy đủ thông tin và tiếp xúc với nhiều quan điểm khác nhau.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic News đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!