trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh

Trong bài viết này, STUDY4 sẽ giới thiệu một số các câu hỏi tiếng Anh phổ biến mà bạn khi tham gia phỏng vấn xin việc. Qua bài viết, bạn sẽ hiểu cách trả lời cho các câu hỏi bằng tiếng Anh để thể hiện trình độ ngoại ngữ, thể hiện các kỹ năng phù hợp với vị trí công việc mà bạn đang ứng tuyển. Bằng cách nắm vững cách trả lời thông minh và tự tin, bạn sẽ có cơ hội nâng cao khả năng thành công trong quá trình tìm kiếm việc làm.

I. Một số câu hỏi và cách trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

1. Tell me about yourself./Walk me through your resume.

(Hãy giới thiệu về bản thân bạn./Hướng dẫn tôi qua sơ yếu lý lịch của bạn.)

Sample:

"I studied at _______[University/College Name], earning a degree in _______[Your Major/Field of Study]. There, I delved into _______[Specific Area or Topic] and worked on _______[Specific Project or Initiative].

After graduating, I joined _______[First or Significant Previous Job/Company], focusing on _______[Specific Responsibility or Task] and achieving _______[Specific Achievement].

Later, at _______[Second or More Recent Job/Company], I was responsible for _______[Specific Responsibilities] and notably _______[Specific Project or Achievement].

Bản dịch:

"Tôi đã học tại _______[Tên trường đại học/cao đẳng], lấy bằng _______[Chuyên ngành/lĩnh vực học tập của bạn]. Ở đó, tôi đào sâu vào _______[Lĩnh vực hoặc chủ đề cụ thể] và làm việc trên _______[Dự án hoặc sáng kiến cụ thể].

Sau khi tốt nghiệp, tôi gia nhập _______[Công việc/Công ty trước đây quan trọng hoặc đầu tiên], tập trung vào _______[Trách nhiệm hoặc nhiệm vụ cụ thể] và đạt được _______[Thành tích cụ thể].

Sau đó, tại _______[Công việc/Công ty gần đây thứ hai trở lên], tôi chịu trách nhiệm về _______[Trách nhiệm cụ thể] và đặc biệt là _______[Dự án hoặc thành tích cụ thể].

Xem thêm: Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

2. How did you hear about this position?

(Làm thế nào bạn biết đến vị trí này?)

Nếu bạn biết về tuyển dụng qua người quen/ đồng nghiệp cũ

Sample:

"A former colleague, _____ [name], now a ________ [position] at your company, recommended this role to me. We've worked together before, and knowing our aligned interests, she/he felt I'd be a good fit. I've heard positive things about the company from her/him. After reviewing the job details on your careers page, I was convinced this position aligns with my career goals, so I applied."

Bản dịch:

"Một đồng nghiệp cũ, _____ [tên], hiện là ________ [vị trí] tại công ty của bạn, đã đề xuất vai trò này cho tôi. Chúng tôi đã từng làm việc cùng nhau trước đây và biết rõ lợi ích chung của chúng tôi, cô ấy/anh ấy cảm thấy tôi rất phù hợp . Tôi đã nghe những điều tích cực về công ty từ cô ấy/anh ấy. Sau khi xem xét chi tiết công việc trên trang tuyển dụng của bạn, tôi tin rằng vị trí này phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp của tôi nên tôi đã nộp đơn.”

Nếu bạn biết về tuyển dụng qua các diễn đàn tuyển dụng:

Sample:

"I found this role on ______ [recruitment website/group name/social media], a platform I often use to track opportunities. The job details closely matched my expertise. After researching your company, especially the ______ [specific project or aspect], I felt a strong alignment with my aspirations and decided to apply."

Bản dịch:

"Tôi tìm thấy vị trí này trên ______ [trang web tuyển dụng/tên nhóm/mạng xã hội], một nền tảng tôi thường sử dụng để theo dõi các cơ hội. Chi tiết công việc rất khớp với chuyên môn của tôi. Sau khi nghiên cứu về công ty của bạn, đặc biệt là ______ [dự án hoặc khía cạnh cụ thể], Tôi cảm thấy có sự liên kết chặt chẽ với nguyện vọng của mình và quyết định nộp đơn."

3. Why do you want to work at this company?

(Tại sao bạn muốn làm việc tại công ty này?)

Sample:

"I'm drawn to innovative companies like ______ [Company Name], particularly impressed by ______ [specific product or feature]. I respect your leadership in the ______ [field] and appreciate your focus on employee growth and teamwork. I see a future here where I can contribute to key projects while continuously learning and staying at the forefront of ______ [field] advancements."

Bản dịch:

"Tôi bị thu hút bởi những công ty đổi mới như ______ [Tên công ty], đặc biệt ấn tượng bởi ______ [sản phẩm hoặc tính năng cụ thể]. Tôi tôn trọng khả năng lãnh đạo của bạn trong ______ [lĩnh vực] và đánh giá cao sự tập trung của bạn vào sự phát triển của nhân viên và tinh thần đồng đội. Tôi nhìn thấy một tương lai đây là nơi tôi có thể đóng góp cho các dự án quan trọng trong khi liên tục học hỏi và luôn đi đầu trong các tiến bộ ______ [lĩnh vực]."

4. Why should we hire you?/What can you bring to the company?

(Tại sao chúng tôi nên thuê bạn?/Bạn có thể mang lại điều gì cho công ty?)

Sample:

 • "In ________[specific task or job responsibility], I achieved ________[specific result or achievement] at _________[Previous Company or Situation] by ______[specific action]. I value _____[specific interpersonal skill], as seen at ______[Previous Role or Company] where my effort in _______[specific action or initiative] led to ________[specific benefit].
 • Having worked in _______[specific field or role], I've gained insights, like when I tackled _________[specific action or scenario] at _________[Previous Company or Situation], resulting in _________[specific positive outcome].

=> Given my expertise in _________[relevant field] and my passion for _______[job aspect], I believe I can make impactful contributions to ________[Company Name or Team] and help achieve ________[specific goal/project]."

Bản dịch:

 • "Trong ________[nhiệm vụ hoặc trách nhiệm công việc cụ thể], tôi đã đạt được ________[kết quả hoặc thành tích cụ thể] tại _________[Công ty hoặc Tình huống trước đây] bằng ______[hành động cụ thể]. Tôi đánh giá cao _____[kỹ năng giao tiếp cụ thể], như đã thấy ở ______[Trước đó Vai trò hoặc Công ty] trong đó nỗ lực của tôi trong _______[hành động hoặc sáng kiến cụ thể] đã dẫn đến ________[lợi ích cụ thể].
 • Từng làm việc trong _______[lĩnh vực hoặc vai trò cụ thể], tôi đã có được những hiểu biết sâu sắc hơn, chẳng hạn như khi tôi giải quyết _________[hành động hoặc tình huống cụ thể] tại _________[Công ty hoặc Tình huống trước đây], dẫn đến _________[kết quả tích cực cụ thể].

=> Với kiến thức chuyên môn của tôi về _________[lĩnh vực liên quan] và niềm đam mê của tôi đối với _______[khía cạnh công việc], tôi tin rằng mình có thể đóng góp hiệu quả cho ________[Tên công ty hoặc nhóm] và giúp đạt được ________[mục tiêu/dự án cụ thể]."

5. Why are you leaving your current job?

(Tại sao bạn nghỉ công việc hiện tại?)

Sample:

"At ________[Current/Previous Company Name], I've grown in ________[Specific Skill/Area], notably achieving ________[Specific Achievement or Experience]. While I value my time there, I'm seeking ________[Specific Reason for Leaving]. I see a promising match with ________[Company You're Interviewing With] because of the growth and challenge this role presents. What particularly resonates with me is ________[Specific Aspect of New Company], which aligns with my aspirations."

Bản dịch:

"Tại ________[Tên công ty hiện tại/trước đây], tôi đã phát triển trong ________[Kỹ năng/lĩnh vực cụ thể], đặc biệt là đạt được ________[Thành tích hoặc kinh nghiệm cụ thể]. Mặc dù tôi coi trọng thời gian ở đó nhưng tôi đang tìm kiếm ________[Lý do cụ thể cho Rời đi]. Tôi thấy một sự kết hợp đầy hứa hẹn với ________[Công ty bạn đang phỏng vấn] vì sự phát triển và thách thức mà vai trò này mang lại. Điều đặc biệt gây ấn tượng với tôi là ________[Khía cạnh cụ thể của công ty mới], phù hợp với nguyện vọng của tôi."

6. Where do you see yourself in 5 years?

(Bạn thấy mình ở đâu sau 5 năm nữa?)

Sample:

"In 5 years, I envision myself advancing within ________[Company Name/industry], potentially reaching a ________[specific position/role] after proving my value in the ________[position you're applying for] role. I aim to specialize in ________[specific skill or area], taking on challenging projects and mentoring newer team members.

My passion lies in ________[specific aspect related to the company's mission or industry], and I hope to spearhead initiatives in this area, ensuring ________[Company Name] remains an industry leader.

My goal is to both meet my career objectives and significantly contribute to ________[Company Name]'s success."

Bản dịch:

"Trong 5 năm, tôi hình dung mình sẽ thăng tiến trong ________[Tên công ty/ngành], có khả năng đạt được ________[vị trí/vai trò cụ thể] sau khi chứng minh được giá trị của mình trong vai trò ________[vị trí bạn đang ứng tuyển]. Tôi mong muốn chuyên sâu về lĩnh vực đó ________[kỹ năng hoặc lĩnh vực cụ thể], đảm nhận các dự án đầy thử thách và cố vấn cho các thành viên mới trong nhóm.

Niềm đam mê của tôi nằm ở ________[khía cạnh cụ thể liên quan đến sứ mệnh hoặc ngành của công ty] và tôi hy vọng sẽ dẫn đầu các sáng kiến trong lĩnh vực này, đảm bảo ________[Tên công ty] vẫn là công ty dẫn đầu ngành.

Mục tiêu của tôi là vừa đáp ứng được các mục tiêu nghề nghiệp của mình vừa đóng góp đáng kể vào sự thành công của ________[Tên công ty]."

7. What are your greatest strengths?

(Điểm mạnh lớn nhất của bạn là gì?)

Sample:

 • [Technical/Hard Skill]: I've effectively used ______ [specific skill or tool] in roles like at [Previous Company or Project], where I achieved ______ [specific positive outcome].
 • [Interpersonal/Soft Skill]: I'm often recognized for my ______ [specific interpersonal skill]. At ______ [Previous Role or Company], this helped in ______ [specific scenario or action], yielding ______ [specific benefit or outcome].
 • [Personal Attribute/Quality]: My ______ [specific quality] proved invaluable during ______ [specific situation], ensuring ______ [specific positive outcome].

Given these strengths and my passion for ______ [relevant job aspect], I'm excited about the potential to positively impact ______ [Company Name or Team]."

Bản dịch:

 • [Kỹ thuật/Kỹ năng cứng]: Tôi đã sử dụng hiệu quả ______ [kỹ năng hoặc công cụ cụ thể] trong các vai trò như tại [Công ty hoặc Dự án trước đây], nơi tôi đã đạt được ______ [kết quả tích cực cụ thể].
 • [Kỹ năng giao tiếp cá nhân/Kỹ năng mềm]: Tôi thường được công nhận về ______ [kỹ năng giao tiếp cụ thể] của mình. Tại ______ [Vai trò hoặc Công ty trước đây], điều này đã giúp ______ [kịch bản hoặc hành động cụ thể], mang lại ______ [lợi ích hoặc kết quả cụ thể].
 • [Đặc điểm/Phẩm chất cá nhân]: ______ [phẩm chất cụ thể] của tôi tỏ ra vô giá trong ______ [tình huống cụ thể], đảm bảo ______ [kết quả tích cực cụ thể].

Với những điểm mạnh này và niềm đam mê của tôi đối với ______ [khía cạnh công việc liên quan], tôi rất vui mừng về khả năng tác động tích cực đến ______ [Tên công ty hoặc nhóm]."

8. What do you consider to be your weaknesses?

(Bạn coi điểm yếu của mình là gì?)

Sample:

"I've identified my ________ [specific skill or trait] as an area to improve. While I handle ________ [related task] well, challenges arise during ________ [specific scenario]. To address this, I'm ________ [action/strategy]. Another point of growth is ________ [another specific skill/trait], as I've been told ________ [specific observation]. To counter this, I've ________ [action/strategy]. These efforts underscore my dedication to growth and development."

Bản dịch:

"Tôi đã xác định ________ [kỹ năng hoặc đặc điểm cụ thể] của mình là một lĩnh vực cần cải thiện. Trong khi tôi xử lý tốt ________ [nhiệm vụ liên quan], những thách thức nảy sinh trong ________ [kịch bản cụ thể]. Để giải quyết vấn đề này, tôi ________ [hành động/chiến lược] ]. Một điểm phát triển khác là ________ [một kỹ năng/đặc điểm cụ thể khác], như tôi đã được nghe ________ [quan sát cụ thể]. Để chống lại điều này, tôi đã ________ [hành động/chiến lược]. Những nỗ lực này nhấn mạnh sự cống hiến của tôi cho sự phát triển và phát triển."

Các câu hỏi hay gặp khi phỏng vấn xin việc

Các câu hỏi hay gặp khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

10. What is your most outstanding professional achievement?

(Thành tựu nghề nghiệp nổi bật nhất của bạn là gì?)

Sample:

"At ______ [Previous Company], I was given the responsibility of ______ [Specific Challenge]. I chose to ______ [Specific Action/Strategy], leading to a ______ [Specific Quantitative Result] over ______ [Time Frame]. The achievement stood out because ______ [Specific Challenge Overcome/Impact], teaching me the value of ______ [Specific Skill/Insight] and boosting my confidence in addressing future challenges."

Bản dịch:

"Tại ______ [Công ty trước đây], tôi được giao trách nhiệm ______ [Thử thách cụ thể]. Tôi đã chọn ______ [Hành động/Chiến lược cụ thể], dẫn đến ______ [Kết quả định lượng cụ thể] trong ______ [Khung thời gian]. Thành tích đã đạt được ra ngoài vì ______ [Vượt qua/Tác động thách thức cụ thể], dạy tôi giá trị của ______ [Kỹ năng cụ thể/sự hiểu biết sâu sắc] và thúc đẩy sự tự tin của tôi trong việc giải quyết những thách thức trong tương lai."

11. Tell me about a challenge you’ve faced at work, and how you dealt with it.

(Hãy kể cho tôi nghe về thách thức bạn gặp phải trong công việc và cách bạn giải quyết nó.)

Sample:

"At ________[Previous Company/Role], I faced a challenge when ________[specific situation]. The core issue was ________[conflict/challenge detail]. I addressed it by first ________[initial action], and then ________[strategic action]. This resulted in ________[outcome], reinforcing the importance of ________[lesson learned]."

Bản dịch:

"Tại ________[Công ty/vai trò trước đây], tôi đã phải đối mặt với một thử thách khi ________[tình huống cụ thể]. Vấn đề cốt lõi là ________[xung đột/chi tiết thách thức]. Trước tiên, tôi giải quyết nó bằng ________[hành động ban đầu], sau đó là ________[hành động chiến lược] ]. Điều này dẫn đến ________[kết quả], củng cố tầm quan trọng của ________[bài học kinh nghiệm]."

12. What are you looking for in a new position?

(Bạn đang tìm kiếm điều gì ở vị trí mới?)

Sample:

"In a new position, I'm primarily looking for ________[specific opportunity or challenge, e.g., "an opportunity to lead larger-scale projects," "a role that bridges technology and business strategy," or "a chance to delve deeper into data analytics"]. Additionally, I value a workplace that emphasizes ________[specific cultural or environmental aspect, e.g., "continuous learning," "team collaboration," or "innovative thinking"]. Finally, I'm keen to contribute to a company like ________[Potential New Company Name] that is at the forefront of ________[specific industry trend, innovation, or challenge], as it aligns with my passion for ________[specific area of interest or expertise]."

Bản dịch:

"Ở vị trí mới, tôi chủ yếu tìm kiếm ________[cơ hội hoặc thách thức cụ thể, ví dụ: "cơ hội lãnh đạo các dự án quy mô lớn hơn", "vai trò kết nối công nghệ và chiến lược kinh doanh" hoặc "cơ hội nghiên cứu sâu hơn vào phân tích dữ liệu". Ngoài ra, tôi đánh giá cao một nơi làm việc nhấn mạnh ________[khía cạnh văn hóa hoặc môi trường cụ thể, ví dụ: "học tập liên tục", "hợp tác nhóm" hoặc "tư duy đổi mới". Cuối cùng, tôi muốn đóng góp cho một công ty như ________[Tên công ty mới tiềm năng] đi đầu trong ________[xu hướng, sự đổi mới hoặc thách thức trong ngành cụ thể], vì nó phù hợp với niềm đam mê của tôi đối với ________[lĩnh vực quan tâm hoặc chuyên môn cụ thể]."

13. What type of work environment do you prefer?

(Bạn thích loại môi trường làm việc nào?)

Sample:

"I thrive best in work environments that prioritize ________[specific attribute or value, e.g., "collaboration," "innovation," "continuous learning," or "clear communication"]. I've found that when I'm in a setting where ________[specific reason or benefit, e.g., "team members actively share ideas," "creativity is encouraged," "there are opportunities for professional development," or "expectations are communicated clearly"], I'm able to ________[specific outcome or contribution, e.g., "produce my best work," "contribute more effectively to team projects," "grow in my role," or "meet and exceed targets"]. While I'm adaptable to various environments, I believe such an atmosphere aligns best with my work style and strengths."

Bản dịch:

"Tôi phát triển tốt nhất trong môi trường làm việc ưu tiên ________[thuộc tính hoặc giá trị cụ thể, ví dụ: "cộng tác", "đổi mới", "học tập liên tục" hoặc "giao tiếp rõ ràng". Tôi nhận thấy điều đó khi ở trong một môi trường trong đó ________[lý do hoặc lợi ích cụ thể, ví dụ: "các thành viên trong nhóm tích cực chia sẻ ý tưởng", "khuyến khích tính sáng tạo", "có cơ hội phát triển nghề nghiệp" hoặc "kỳ vọng được truyền đạt rõ ràng"], tôi có thể ________[cụ thể kết quả hoặc đóng góp, ví dụ: "làm ra công việc tốt nhất của tôi", "đóng góp hiệu quả hơn cho các dự án nhóm", "phát triển trong vai trò của mình" hoặc "đạt và vượt mục tiêu"]. Mặc dù tôi có thể thích nghi với nhiều môi trường khác nhau nhưng tôi tin như vậy một bầu không khí phù hợp nhất với phong cách làm việc và thế mạnh của tôi."

14. How do you deal with pressure or stressful situations?

(Làm thế nào để bạn đối phó với áp lực hoặc tình huống căng thẳng?)

Sample:

"In roles like at ________[Previous Company or Role], I've often faced stressful situations like ________[specific type of projects or industry challenges]. My strategy, such as ________[specific strategy, e.g., "prioritizing tasks"], has been crucial. For example, during a challenge at ________[Previous Company or Role], I ________[specific action, e.g., "used a time-management tool"]. This not only addressed the immediate issue but also ________[positive outcome, e.g., "led to timely project completion"]. Ultimately, a proactive approach has been key for me in managing stress."

Bản dịch:

"Ở những vai trò như ở ________[Công ty hoặc vai trò trước đây], tôi thường phải đối mặt với những tình huống căng thẳng như ________[loại dự án cụ thể hoặc thách thức trong ngành]. Chiến lược của tôi, chẳng hạn như ________[chiến lược cụ thể, ví dụ: "ưu tiên các nhiệm vụ"], rất quan trọng. Ví dụ: trong thử thách tại ________[Công ty hoặc vai trò trước đây], tôi ________[hành động cụ thể, ví dụ: "đã sử dụng công cụ quản lý thời gian"]. Điều này không chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt mà còn ________[kết quả tích cực , ví dụ: "dẫn đến việc hoàn thành dự án đúng thời hạn"]. Cuối cùng, cách tiếp cận chủ động là chìa khóa đối với tôi trong việc quản lý căng thẳng."

15. How do you like to be managed?

(Bạn thích được quản lý như thế nào?)

Sample:

"In my time at ________[Previous Company or Role], I've thrived under management that blends ________[specific management style/approach]. I value managers who offer ________[specific feedback or support type] and maintain open communication. I also appreciate ________[another aspect]. Ideally, a mix of ________[two contrasting styles/aspects] helps me produce my best work."

Bản dịch:

"Trong thời gian làm việc tại ________ [Công ty hoặc vai trò trước đây], tôi đã phát triển mạnh mẽ dưới sự quản lý kết hợp ________[phong cách/cách tiếp cận quản lý cụ thể]. Tôi đánh giá cao những người quản lý đưa ra ________[loại phản hồi hoặc hỗ trợ cụ thể] và duy trì giao tiếp cởi mở. Tôi cũng vậy đánh giá cao ________[một khía cạnh khác]. Lý tưởng nhất là sự kết hợp của ________[hai phong cách/khía cạnh tương phản] sẽ giúp tôi tạo ra tác phẩm tốt nhất của mình."

16. What are your salary expectations?

(Mức lương bạn mong muốn là bao nhiêu?)

Sample:

“Dựa trên nghiên cứu và hiểu biết của tôi về các tiêu chuẩn ngành, cũng như xem xét kinh nghiệm và giá trị mà tôi mang lại, tôi đang tìm kiếm mức lương trong khoảng ________[mức thấp hơn] đến ________[mức cao hơn]. Tuy nhiên, tôi 'Tôi cũng muốn hiểu gói bồi thường đầy đủ, bao gồm các phúc lợi và đặc quyền khác, đồng thời tôi sẵn sàng thảo luận để tìm ra một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.'

Bản dịch:

“Dựa trên nghiên cứu và hiểu biết của tôi về các tiêu chuẩn ngành, cũng như xem xét kinh nghiệm và giá trị mà tôi mang lại, tôi đang tìm kiếm mức lương trong khoảng ________[cấp thấp hơn] đến ________[cấp cao hơn]. Tuy nhiên, tôi 'Tôi cũng muốn hiểu gói bồi thường đầy đủ, bao gồm các phúc lợi và đặc quyền khác, đồng thời tôi sẵn sàng thảo luận để tìm ra một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.'

17. When can you start?

(Khi nào bạn có thể bắt đầu?)

Sample:

"I am currently wrapping up a few commitments at my current role/position. Ideally, I would like to start on ________[specific date or time frame, e.g., "September 15th" or "the first week of October"]. However, I'm flexible and can discuss a start date that aligns with the company's needs."

Bản dịch:

"Tôi hiện đang hoàn tất một số cam kết ở vai trò/vị trí hiện tại của mình. Lý tưởng nhất là tôi muốn bắt đầu vào ________[ngày hoặc khung thời gian cụ thể, ví dụ: "15 tháng 9" hoặc "tuần đầu tiên của tháng 10"]. Tuy nhiên, Tôi là người linh hoạt và có thể thảo luận về ngày bắt đầu phù hợp với nhu cầu của công ty.”

Một số câu hỏi phỏng vấn công việc bằng tiếng Anh

Một số câu hỏi phỏng vấn công việc bằng tiếng Anh

II. Một số cấu trúc tiếng Anh cho các câu trả lời phỏng vấn xin việc

Trình bày kinh nghiệm làm việc:

 • "In my previous role at [previous company], I was responsible for [mention key responsibilities and achievements]."
 • "During my time at [previous company], I had the opportunity to [describe a significant accomplishment or project]."

Đề cập đến kỹ năng và khả năng:

 • "One of my strengths is my ability to [mention a relevant skill, e.g., problem-solving, communication]."
 • "I have a strong background in [mention an area of expertise] which has helped me excel in my roles."

Mô tả sự phù hợp với vị trí:

 • "I believe my background in [mention relevant experience] aligns well with the requirements of this position."
 • "With my experience in [mention relevant skills/industry], I am confident in my ability to contribute to the team."

Nêu lý do xin việc tại công ty:

 • "I am excited about the opportunity to work for [company name] because of its reputation for [mention positive attributes of the company]."
 • "I've always admired [company name] for its innovative approach to [mention a key aspect of the company's work]."

Chấp nhận thách thức và học hỏi:

 • "I am drawn to this role because I am eager to tackle new challenges and continue to learn and grow in my career."
 • "I'm excited by the chance to expand my skill set and take on responsibilities that will push me to reach new heights."

Nêu lý do quan tâm đến vị trí:

 • "The [job title] role appeals to me because it would allow me to leverage my expertise in [mention a relevant area] and contribute to [specific goals/achievements]."
 • "I am excited about the opportunity to apply my [skills/knowledge] in a role that aligns with my passion for [mention a relevant aspect]."

Đề cập đến khả năng làm việc nhóm:

 • "I thrive in collaborative environments and enjoy working with diverse teams to achieve common goals."
 • "I believe that effective teamwork is essential, and I'm eager to contribute my skills to a supportive and cooperative work environment."

Tổng kết ấn tượng:

 • "In summary, my experience, skills, and passion for [mention a relevant field] make me a strong candidate for this position."
 • "I am confident that my background and dedication to [mention a relevant value or quality] align well with what [company name] is seeking in a candidate."

Một số cấu trúc trả lời phỏng vấn tiếng Anh cho người đi làm

Một số cấu trúc trả lời phỏng vấn tiếng Anh cho người đi làm

III. Một số lưu ý khi trả lời phỏng vấn công việc bằng tiếng Anh

 • Lắng nghe kỹ câu hỏi: Đảm bảo bạn hiểu rõ câu hỏi trước khi trả lời. Nếu cần, bạn có thể yêu cầu người phỏng vấn lặp lại hoặc giải thích câu hỏi.
 • Tự tin và thân thiện: Hãy nói với giọng tự tin và thân thiện. Điều này giúp tạo sự ấn tượng tốt đối với người phỏng vấn.
 • Trả lời ngắn gọn và rõ ràng: Tránh việc nói quá dài hoặc mơ hồ. Trả lời một cách ngắn gọn, rõ ràng, và trình bày ý một cách có logic.
 • Sử dụng ngôn ngữ phù hợp: Sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp, trang trọng (formal) và tránh sử dụng ngôn ngữ quá cứng nhắc hoặc quá thoải mái.
 • Liên kết với kinh nghiệm và kỹ năng: Khi trả lời, hãy liên kết câu trả lời với kinh nghiệm và kỹ năng của bạn, đặc biệt là những ý liên quan đến vị trí công việc.
 • Cung cấp ví dụ cụ thể: Sử dụng ví dụ cụ thể và kết quả mà bạn đã đạt được trong quá trình làm việc để thể hiện cho câu trả lời của bạn.
 • Thể hiện sự quan tâm: Cho thấy sự quan tâm của bạn đối với vị trí công việc và công ty bằng cách liên kết kinh nghiệm và kỹ năng của bạn với mục tiêu và giá trị của công ty.
 • Không nói xấu công việc trước đây: Nếu bạn được hỏi về lý do nghỉ việc trước đó, hãy tập trung vào những lý do tích cực và sự học hỏi từ kinh nghiệm đó.
 • Đặt câu hỏi thêm: Khi có cơ hội, hãy đặt câu hỏi thêm về vị trí công việc, công ty, hoặc quy trình làm việc để bày rõ sự quan tâm của bạn.
 • Thể hiện tích cực: Luôn thể hiện tinh thần tích cực và động viên trong câu trả lời của bạn. Tránh nói về những khó khăn hay tiêu cực quá nhiều.
 • Duy trì eye contact: Giữ ánh mắt liên tục với người phỏng vấn để tạo sự kết nối và thể hiện sự tự tin.
 • Chuẩn bị trước: Được chuẩn bị kỹ càng cho những câu hỏi thường gặp và sẵn sàng trả lời một cách tự tin.

Lời kết

Hy vọng rằng bài viết trên của STUDY4 đã giúp bạn biết cách trả lời những câu hỏi trong buổi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh. Hãy nhớ chuẩn bị thật kỹ trước khi tham gia phỏng vấn, để có thể thật tự tin và tạo ấn tượng với người tuyển dụng nhé! Hơn nữa, đừng quên thường xuyên bổ sung kiến thức tiếng Anh và mở ra nhiều cơ hội việc làm cho bản thân!

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp cho bạn nhé!