bài mẫu ielts speaking Describe an impressive work of art (such as a painting) you saw”

“Describe an impressive work of art (such as a painting) you saw” là đề bài IELTS Speaking Part 2 phổ biến có trong bộ đề thi. Hãy tham khảo bài mẫu của STUDY4 nếu bạn muốn đạt điểm cao ở chủ đề này nhé!

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Cue Card:

Describe an impressive work of art (such as a painting) you saw

You should say:

 • Where did you first see the artist
 • What the painting is about
 • Who the painter is

And explain why do you enjoy it.

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 2 và các tips luyện nói tại nhà

Bài mẫu band 8.0+:

One of my all-time favorite works of art is "Wheat Field with Cypresses" by the renowned Dutch artist Vincent van Gogh. This masterpiece, created in 1889 during van Gogh's stay at the Saint-Paul-de-Mausole asylum in Saint-Rémy-de-Provence, France, is a stunning representation of the artist's emotional intensity and connection with nature.

"Wheat Field with Cypresses" features a vibrant, swirling landscape dominated by the rich golden hues of a vast wheat field. The cypress trees, with their dark, distinctive silhouettes, stand tall against the tumultuous sky. The sky itself seems to be alive, swirling with intense blues and whites, conveying a sense of energy and movement.

What I find most captivating about this painting is its ability to evoke a profound sense of emotion. Van Gogh's use of bold colors and dynamic brushstrokes imparts a feeling of turbulence and passion. It's as if the painting is a window into the artist's inner world, reflecting his turbulent mental state at the time.

The cypress trees, with their slender forms, seem to reach towards the heavens, symbolizing a sense of yearning and spirituality. In contrast, the wheat field represents the groundedness of nature and the cycle of life.

Overall, "Wheat Field with Cypresses" is a testament to van Gogh's ability to infuse his emotions into his artwork. It's a powerful reminder of the profound connection between art and the human spirit, and it never fails to move me with its beauty and depth of feeling.

Từ vựng cần lưu ý:

 • all-time (adj): mọi thời đại
 • renowned (adj): nổi tiếng
 • masterpiece (n): kiệt tác
 • intensity (n): cường độ
 • vibrant (adj): sôi động
 • hue (n): màu sắc
 • silhouette (n): hình bóng
 • tumultuous (adj): xôn xao
 • swirling (adj): xoáy tròn
 • captivating (adj): thu hút
 • evoke (v): gợi lên
 • profound (adj): sâu sắc, uyên thâm
 • turbulence (n): sự hỗn loạn 
 • spirituality (n): tâm linh
 • infuse (v): truyền tải

Bài dịch:

Một trong những tác phẩm nghệ thuật yêu thích nhất mọi thời đại của tôi là "Cánh đồng lúa mì với cây bách" của họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan Vincent van Gogh. Kiệt tác này được tạo ra vào năm 1889 trong thời gian Van Gogh ở tại trại tị nạn Saint-Paul-de-Mausole ở Saint-Rémy-de-Provence, Pháp, là sự đại diện tuyệt vời cho cường độ cảm xúc và mối liên hệ với thiên nhiên của nghệ sĩ.

"Cánh đồng lúa mì với cây bách" có phong cảnh sôi động, cảnh vật xoáy tròn, nổi bật bởi sắc vàng rực rỡ của cánh đồng lúa mì rộng lớn. Những cây bách với bóng đen đặc trưng, sừng sững trên nền trời hỗn loạn. Bầu trời dường như đang sống, xoáy tròn với màu xanh lam và trắng đậm, truyền tải cảm giác nhiều năng lượng và đang chuyển động.

Điều tôi thấy hấp dẫn nhất ở bức tranh này là khả năng khơi gợi cảm xúc sâu sắc. Việc Van Gogh sử dụng màu sắc táo bạo và nét vẽ sống động mang lại cảm giác hỗn loạn và đam mê. Bức tranh như thể là cánh cửa sổ nhìn vào thế giới nội tâm của người họa sĩ, phản ánh trạng thái tinh thần hỗn loạn của ông lúc bấy giờ.

Những cây bách với hình dáng mảnh mai dường như vươn tới tận trời, tượng trưng cho cảm giác khao khát và tâm linh. Ngược lại, cánh đồng lúa mì tượng trưng cho nền tảng của thiên nhiên và vòng tuần hoàn của cuộc sống.

Nhìn chung, “Cánh đồng lúa mì với cây bách” là minh chứng cho khả năng truyền cảm xúc vào tác phẩm nghệ thuật của Van Gogh. Đó là lời nhắc nhở mạnh mẽ về mối liên hệ sâu sắc giữa nghệ thuật và tâm hồn con người, và nó chưa lần nào thất bại trong việc khiến tôi rung động trước vẻ đẹp và chiều sâu cảm xúc của nó.

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 3 và cách luyện IELTS Speaking tại nhà

2.1. What are the differences between painting and drawing?

Sự khác biệt giữa tô và vẽ là gì?

Bài mẫu:

“Painting and drawing are both visual art forms, but they differ in their techniques and materials. Painting involves applying pigments, typically in a liquid form, to a surface such as canvas using brushes or other tools. Drawing, on the other hand, is usually done with dry materials like pencils, charcoal, or pastels, creating marks directly on paper or a similar surface. While both require artistic skill, they offer distinct approaches to artistic expression.”

Từ vựng:

 • differ (v): khác biệt
 • pigment (n): chất màu
 • charcoal (n): than
 • distinct (adj): riêng biệt
 • artistic (adj): có tính nghệ thuật

Bài dịch:

Tô và vẽ tranh đều là những hình thức nghệ thuật thị giác, nhưng chúng khác nhau về kỹ thuật và chất liệu. Tô tranh bao gồm việc bôi các chất màu, thường ở dạng lỏng, lên một bề mặt như canvas bằng cọ hoặc các công cụ khác. Mặt khác, việc vẽ thường được thực hiện bằng các vật liệu khô như bút chì, than hoặc phấn màu, tạo vết trực tiếp trên giấy hoặc bề mặt tương tự. Mặc dù cả hai đều yêu cầu kỹ năng nghệ thuật nhưng chúng yêu cầu những cách tiếp cận riêng biệt để thể hiện tính nghệ thuật.

2.2. Why do some people keep a painting for a long time?

Tại sao một số người lại giữ được một bức tranh trong thời gian lâu dài?

Bài mẫu:

“Some people keep a painting for a long time because it holds sentimental value or emotional significance. Paintings can evoke memories, emotions, or connections to certain moments in their lives. Besides, art can appreciate in value over time, serving as an investment. Furthermore, individuals may simply appreciate the aesthetic beauty of a painting and want to continue enjoying it as a part of their living space.”

Từ vựng:

 • sentimental (adj): tình cảm
 • evoke (v): gợi nên
 • investment (n): đầu tư
 • aesthetic (adj): thẩm mỹ

Bài dịch:

Một số người giữ một bức tranh trong một thời gian dài vì nó có giá trị tình cảm hoặc mang ý nghĩa về mặt cảm xúc. Những bức tranh có thể gợi lên ký ức, cảm xúc hoặc mối liên hệ với những khoảnh khắc nhất định trong cuộc sống của họ. Ngoài ra, nghệ thuật có thể được đánh giá cao về giá trị theo thời gian, cũng được coi như một khoản đầu tư. Hơn nữa, các cá nhân có thể chỉ đơn giản trân trọng vẻ đẹp thẩm mỹ của một bức tranh và muốn tiếp tục thưởng thức nó trong một phần không gian sống của họ.

luyện ielts speaking online study4

2.3. How does building style affect people’s lives?

Phong cách xây dựng ảnh hưởng đến cuộc sống con người như thế nào?

Bài mẫu:

“Building style significantly impacts people's lives in various ways. A well-designed and functional building can enhance comfort, convenience, productivity and well-being. Conversely, poorly designed structures may lead to discomfort, inefficiency, and reduced quality of life. Moreover, architectural aesthetics shape cultural identity, community cohesion, and individual interactions with the environment. Overall, building style plays a pivotal role in shaping the way people live and experience their surroundings.”

Từ vựng:

 • functional (adj): nhiều đa năng
 • inefficiency (n): kém hiệu quả
 • cohesion (n): sự gắn kết
 • pivotal (adj): quan trọng

Bài dịch:

Phong cách xây dựng tác động đáng kể đến cuộc sống của mọi người theo nhiều cách khác nhau. Một tòa nhà được thiết kế tốt và đa chức năng có thể nâng cao sự thoải mái, thuận tiện, năng suất và hạnh phúc. Ngược lại, các công trình được thiết kế kém có thể dẫn đến sự khó chịu, kém hiệu quả và giảm chất lượng cuộc sống. Hơn nữa, thẩm mỹ kiến trúc có thể định hình bản sắc văn hóa, sự gắn kết cộng đồng và sự tương tác của cá nhân với môi trường. Nhìn chung, phong cách xây dựng đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình cách sống và trải nghiệm môi trường xung quanh của mọi người.

2.4. Should children learn to draw?

Có nên cho trẻ học vẽ không?

Bài mẫu:

“Absolutely! Children should learn to draw. Drawing fosters creativity, improves fine motor skills, and enhances visual thinking. It encourages self-expression and can be a source of joy and relaxation. Also, drawing helps children develop their observation skills and attention to detail, which can be valuable in various aspects of life. It's a versatile skill that can be both enjoyable and beneficial for a child's overall development.”

Từ vựng:

 • fine motor skill: kỹ năng vận động tinh
 • self-expression (n): sự thể hiện bản thân
 • versatile (adj): linh hoạt, đa năng
 • beneficial (adj): có lợi

Bài dịch:

Chắc chắn rồi! Trẻ em nên học vẽ. Vẽ thúc đẩy sự sáng tạo, cải thiện kỹ năng vận động tinh và tăng cường tư duy trực quan. Nó khuyến khích sự thể hiện bản thân và có thể trở thành cách chúng tìm niềm vui và thư giãn. Ngoài ra, vẽ còn giúp trẻ phát triển kỹ năng quan sát và chú ý đến chi tiết, những kỹ năng này có thể có giá trị trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Đó là một kỹ năng linh hoạt, vừa thú vị vừa có lợi cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

2.5. What is the meaning of what children draw? What do they often draw?

Ý nghĩa của những gì trẻ em vẽ là gì? Chúng thường vẽ gì?

Bài mẫu:

“Children's drawings often convey their emotions, interests, and experiences. Their art can reflect their imagination, creativity, and the world around them. Common subjects include family, pets, nature, and everyday activities. Children may also use drawing to process their feelings or to communicate when they lack words. Interpretation varies, but contextual understanding and questions can reveal the meaning behind their drawings. It's a vital form of expression and development for children.”

Từ vựng:

 • convey (v): truyền tải
 • interpretation (n): giải thích
 • contextual (adj): ngữ cảnh
 • reveal (v): tiết lộ

Bài dịch:

Những bức vẽ của trẻ em thường truyền tải cảm xúc, sở thích và trải nghiệm của chúng. Bức vẽ của chúng có thể phản ánh trí tưởng tượng, sự sáng tạo và thế giới xung quanh chúng. Các chủ đề phổ biến bao gồm gia đình, vật nuôi, thiên nhiên và các hoạt động hàng ngày. Trẻ em cũng có thể sử dụng hình vẽ để xử lý cảm xúc của mình hoặc để giao tiếp khi thiếu từ ngữ. Có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng sự hiểu biết theo ngữ cảnh và các câu hỏi có thể tiết lộ ý nghĩa đằng sau những bức vẽ của họ. Đó là một hình thức thể hiện và phát triển quan trọng đối với trẻ em.

2.6. Should children learn to draw at school?

Có nên cho trẻ học vẽ ở trường không?

Bài mẫu:

“Yes, I believe that children should learn to draw at school. Drawing helps develop creativity, fine motor skills, and self-expression in children. It encourages them to observe the world around them more closely and communicate their ideas visually. Besides, it can be a source of enjoyment and relaxation. Incorporating art education into the school curriculum can enhance a child's overall development and provide them with a well-rounded education.”

Từ vựng:

 • creativity (n): tính sáng tạo
 • fine motor skill: kỹ năng vận động tinh
 • self-expression (n): khả năng thể hiện
 • incorporate (v): tích hợp
 • well-rounded (adj): toàn diện

Bài dịch:

Có, tôi tin rằng trẻ em nên học vẽ ở trường. Vẽ giúp phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng vận động tinh và khả năng tự thể hiện ở trẻ. Nó khuyến khích trẻ quan sát thế giới xung quanh chặt chẽ hơn và truyền đạt ý tưởng của mình một cách trực quan. Ngoài ra, nó còn có thể là nguồn vui và thư giãn. Việc kết hợp giáo dục nghệ thuật vào chương trình giảng dạy ở trường có thể nâng cao sự phát triển toàn diện của trẻ và mang lại cho chúng một nền giáo dục toàn diện.

2.7. How do young people share art?

Giới trẻ chia sẻ nghệ thuật như thế nào?

Bài mẫu:

“Young people often share art through social media platforms like Instagram, Facebook, and TikTok. They post images of their artwork, creative projects, or performances. Social media provides a broad audience reach, allowing them to receive feedback, connect with fellow artists, and gain exposure. Additionally, young artists use social media to promote art events, collaborate with others, and sell their creations. It's a powerful tool for showcasing their talents and building a supportive artistic community.”

Từ vựng:

 • exposure (n): sự tiếp xúc
 • promote (v): thúc đẩy
 • collaborate (v): hợp tác
 • showcase (v): thể hiện

Bài dịch:

Giới trẻ thường chia sẻ nghệ thuật thông qua các nền tảng mạng xã hội như Instagram, Facebook và TikTok. Họ đăng hình ảnh tác phẩm nghệ thuật, dự án sáng tạo hoặc buổi biểu diễn của họ. Phương tiện truyền thông xã hội cung cấp khả năng tiếp cận khán giả rộng rãi, cho phép họ nhận được phản hồi, kết nối với các nghệ sĩ đồng nghiệp và tiếp cận tới mọi người. Ngoài ra, các nghệ sĩ trẻ sử dụng mạng xã hội để quảng bá các sự kiện nghệ thuật, cộng tác với những người khác và bán tác phẩm của họ. Đó là một công cụ mạnh mẽ để thể hiện tài năng của họ và xây dựng một cộng đồng nghệ thuật mang tính hỗ trợ.

2.8. Do you need an artistic atmosphere at home?

Bạn có cần một bầu không khí nghệ thuật ở nhà không?

Bài mẫu:

“Having an artistic atmosphere at home isn't a strict necessity for me, but I appreciate having some artistic elements. Art can add beauty, inspire creativity, and evoke emotions. It creates a more welcoming and aesthetically pleasing environment. However, the extent of artistic elements in my home depends on personal preferences and the overall decor.”

Từ vựng:

 • atmosphere (n): bầu không khí
 • inspire (v): truyền cảm hứng
 • evoke (v): gợi nên
 • preference (n): sở thích

Bài dịch:

Đối với tôi, việc có một bầu không khí nghệ thuật ở nhà không phải là điều bắt buộc cần có, nhưng tôi đánh giá cao việc có một số yếu tố nghệ thuật trong nhà. Nghệ thuật có thể làm tăng thêm vẻ đẹp, truyền cảm hứng sáng tạo và khơi gợi cảm xúc. Nó tạo ra một môi trường thân thiện và thẩm mỹ hơn. Tuy nhiên, mức độ yếu tố nghệ thuật trong nhà tôi cũng phụ thuộc vào sở thích cá nhân và cách trang trí chung nữa.

Lời kết

Hy vọng rằng bài mẫu của STUDY4 về chủ đề “Describe an impressive work of art (such as a painting) you saw” trong đề thi IELTS Speaking đã cho các bạn cách trả lời câu hỏi sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS SPEAKING CỦA STUDY4👈

📢TRẢI NGHIỆM ĐỂ ĐẠT BAND ĐIỂM MƠ ƯỚC: