bài mẫu ielts speaking Describe an occasion when you got incorrect information

“Describe an occasion when you got incorrect information” là đề bài IELTS Speaking Part 2 phổ biến có trong bộ đề thi. Hãy tham khảo bài mẫu của STUDY4 nếu bạn muốn đạt điểm cao ở chủ đề này nhé!

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Cue Card:

Describe an occasion when you got incorrect information

You should say:

 • When you got it
 • How you got it
 • How you found it was incorrect

And how you felt about it.

Bài mẫu band 8.0+:

One occasion when I encountered incorrect information on the Internet was when I was researching a historical event for a school project. I stumbled upon a website that claimed to provide accurate details about the topic. Trusting the credibility of the source, I relied on the information provided and incorporated it into my project.

Later, during a discussion in class, my teacher pointed out that some of the facts I presented were inaccurate. Puzzled, I realized that I had unknowingly fallen victim to misinformation. Upon further investigation, I discovered that the website I referenced had a reputation for publishing misleading content.

This experience taught me the importance of verifying information from multiple reliable sources. I realized that the internet, while a vast source of knowledge, also harbors inaccuracies and biases. Since then, I have become more cautious and critical when conducting online research. I now cross-reference information from reputable websites, consult academic sources, and scrutinize the credibility of the authors or organizations behind the content.

This incident served as a valuable lesson, reminding me to approach online information with skepticism and discernment. It emphasized the need for digital literacy skills to navigate the vast sea of information available on the internet and to differentiate between accurate and misleading content.

Từ vựng cần lưu ý:

 • encounter (v): gặp phải
 • stumble upon (phrasal verb): tình cờ gặp
 • credibility (n): độ tin cậy
 • incorporate (v): tích hợp, kết hợp
 • puzzled (adj): bối rối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra
 • misinformation (n): thông tin sai lệch
 • reputation (n): danh tiếng
 • misleading (adj): gây hiểu lầm
 • verify (v): xác minh
 • harbor (v): chứa
 • bias (n): thành kiến
 • cautious (adj): cẩn trọng
 • cross-reference (v): kiểm tra chéo
 • scrutinize (v): xem xét kỹ lưỡng
 • incident (n): sự cố
 • skepticism (n): sự hoài nghi
 • discernment (n): khả năng đánh giá mọi việc kỹ lưỡng

Bài dịch:

Một lần tôi gặp thông tin không chính xác trên Internet là khi tôi đang nghiên cứu một sự kiện lịch sử cho một dự án tại trường học. Tôi tình cờ thấy một trang web tuyên bố cung cấp thông tin chi tiết chính xác về chủ đề này. Tin tưởng vào độ tin cậy của nguồn, tôi đã dựa vào thông tin được cung cấp và tích hợp nó vào dự án của mình.

Sau đó, trong một cuộc thảo luận trong lớp, giáo viên của tôi đã chỉ ra rằng một số thông tin mà tôi trình bày là không chính xác. Bối rối, tôi nhận ra rằng mình đã vô tình trở thành nạn nhân của những thông tin sai lệch. Sau khi tìm hiểu thêm, tôi phát hiện ra rằng trang web mà tôi tham khảo rất nổi tiếng về việc đưa ra nội dung gây hiểu lầm.

Trải nghiệm này đã dạy tôi tầm quan trọng của việc xác minh thông tin từ nhiều nguồn đáng tin cậy. Tôi nhận ra rằng Internet, bên cạnh một nguồn kiến thức khổng lồ, cũng chứa đựng những điểm không chính xác và thành kiến. Kể từ đó, tôi trở nên thận trọng và phán đoán nhiều hơn khi tiến hành nghiên cứu trực tuyến. Bây giờ tôi tham khảo chéo thông tin từ các trang web có uy tín, tham khảo các nguồn học thuật và xem xét kỹ lưỡng độ tin cậy của các tác giả hoặc tổ chức đằng sau nội dung.

Sự cố này là một bài học quý giá, nhắc nhở tôi tiếp cận thông tin trực tuyến với sự hoài nghi và khả năng đánh giá mọi việc kỹ lưỡng. Nó nhấn mạnh sự cần thiết của các kỹ năng hiểu biết về kỹ thuật số để xác định rõ trong biển thông tin rộng lớn có sẵn trên internet và để phân biệt giữa nội dung chính xác và sai lệch.

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3

2.1. Why don't people trust information on the Internet?

Tại sao mọi người không tin tưởng thông tin trên Internet?

Bài mẫu:

“People often lack trust in online information due to several reasons. Firstly, the internet is flooded with an overwhelming amount of information, making it challenging to discern reliable sources. Secondly, the prevalence of fake news and misinformation has raised skepticism. Additionally, the anonymity of online platforms allows for the spread of biased or unverified content. Lastly, people's trust is eroded by instances of data breaches and privacy concerns. Consequently, these factors contribute to a general distrust of information found on the internet.”

Từ vựng:

 • discern (v): phân biệt
 • prevalence (n): sự phổ biến
 • skepticism (n): sự hoài nghi
 • anonymity (n): tính ẩn danh
 • erode (v): hao mòn
 • breach (n): sự vi phạm
 • distrust (n): sự mất lòng tin

Bài dịch:

Mọi người thường thiếu tin tưởng vào thông tin trực tuyến vì một số lý do. Đầu tiên, internet tràn ngập một lượng thông tin khổng lồ, khiến việc phân biệt các nguồn đáng tin cậy trở nên khó khăn. Thứ hai, sự phổ biến của tin giả và thông tin sai lệch đã làm dấy lên sự hoài nghi. Ngoài ra, tính ẩn danh của các nền tảng trực tuyến cho phép lan truyền nội dung sai lệch hoặc chưa được xác minh. Cuối cùng, lòng tin của mọi người bị hao mòn bởi các trường hợp vi phạm dữ liệu và những lo ngại về quyền riêng tư. Do đó, những yếu tố này góp phần gây ra sự mất lòng tin chung đối với các thông tin được tìm thấy trên internet.

2.2. What jobs provide information to others?

Công việc nào sẽ cung cấp thông tin cho người khác?

Bài mẫu:

“Jobs that provide information to others include teachers, journalists, librarians, customer service representatives, tour guides, researchers, and public speakers. These professionals play a vital role in disseminating knowledge, answering inquiries, and guiding individuals. They ensure that accurate and relevant information is shared effectively, whether it's in educational settings, media platforms, cultural institutions, or various public-facing roles. Their work is essential for fostering learning, facilitating communication, and enabling informed decision-making in different domains of society.”

Từ vựng:

 • disseminate (v): phổ biến
 • inquiry (n): câu hỏi
 • institution (n): tổ chức
 • public-facing (adj): đối mặt với công chúng
 • domain (n): lĩnh vực

Bài dịch:

Các công việc cung cấp thông tin cho người khác bao gồm giáo viên, nhà báo, thủ thư, đại diện dịch vụ khách hàng, hướng dẫn viên du lịch, nhà nghiên cứu hay diễn giả trước công chúng. Những chuyên gia này đóng một vai trò quan trọng trong việc phổ biến kiến thức, trả lời các câu hỏi và hướng dẫn các cá nhân. Họ đảm bảo rằng thông tin chính xác và phù hợp được chia sẻ một cách hiệu quả, cho dù đó là trong môi trường giáo dục, nền tảng truyền thông, tổ chức văn hóa hay các vai trò cần tiếp xúc với công chúng khác nhau. Công việc của họ là cần thiết để thúc đẩy học tập, tạo điều kiện giao tiếp và cho phép các cá nhân đưa ra quyết định sáng suốt trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội.

2.3. What's the difference between e-mail and phone in terms of providing information?

Email và điện thoại có gì khác nhau trên phương diện cung cấp thông tin?

Bài mẫu:

“The main difference between email and phone in terms of providing information is the medium of communication. Email allows for written communication, providing a record of the information exchanged. It is suitable for conveying detailed or complex information and allows for easy reference. On the other hand, the phone enables real-time verbal communication, allowing for immediate clarification and back-and-forth dialogue. It is more suitable for quick exchanges, discussing urgent matters, and conveying emotions through tone of voice.”

Từ vựng:

 • convey (v): truyền tải
 • reference (n): tham khảo
 • clarification (n): rõ ràng
 • back-and-forth (idiom): qua lại
 • urgent (adj): cấp bách

Bài dịch:

Sự khác biệt chính giữa email và điện thoại về mặt cung cấp thông tin là phương tiện liên lạc. Email cho phép giao tiếp bằng văn bản, cung cấp bản ghi thông tin được trao đổi. Nó phù hợp để truyền đạt thông tin chi tiết hoặc phức tạp và cho phép tham khảo dễ dàng. Mặt khác, điện thoại cho phép giao tiếp bằng lời nói theo thời gian thực, cho phép làm rõ và đối thoại qua lại ngay lập tức. Nó phù hợp hơn để trao đổi nhanh, thảo luận các vấn đề cấp bách và truyền đạt cảm xúc thông qua giọng điệu.

2.4. Which do you think is the better way to provide information, by phone or by email?

Bạn nghĩ cách nào cung cấp thông tin tốt hơn, qua điện thoại hoặc qua email?

Bài mẫu:

“Both phone calls and emails have their advantages, but I believe that email is a better way to provide information. Emails offer a written record, allowing for clear documentation and easy reference. They also provide the opportunity to carefully compose and edit messages. Additionally, emails can reach multiple recipients simultaneously, making them efficient for disseminating information. However, phone calls are more suitable for immediate or sensitive matters that require real-time interaction and clarification.”

Từ vựng:

 • documentation (n): tài liệu
 • compose (v): soạn thảo
 • multiple (adj): nhiều
 • recipient (n): người nhận
 • simultaneously (adv): liên tục
 • disseminate (v): phổ biến

Bài dịch:

Cả cuộc gọi điện thoại và email đều có lợi ích riêng của chúng, nhưng tôi tin rằng email là cách tốt hơn để cung cấp thông tin. Email cung cấp một bản ghi, giúp tài liệu trở nên rõ ràng và dễ dàng tham khảo. Chúng cũng giúp bạn có cơ hội để soạn và chỉnh sửa tin nhắn một cách cẩn thận. Ngoài ra, email có thể tiếp cận đồng thời nhiều người nhận, giúp chúng phổ biến thông tin hiệu quả. Tuy nhiên, các cuộc gọi điện thoại phù hợp hơn cho các vấn đề cấp bách hoặc nhạy cảm đòi hỏi sự tương tác và làm rõ trong thời gian thực.

2.5. How do people judge the accuracy of information?

Mọi người đánh giá độ chính xác của thông tin như thế nào?

Bài mẫu:

“People judge the accuracy of information through various means. Firstly, they evaluate the credibility of the source, considering factors like reputation, expertise, and bias. Additionally, cross-referencing information with multiple reliable sources helps establish its reliability. Critical thinking skills, such as analyzing evidence and logical reasoning, aid in assessing accuracy. Verification through fact-checking organizations or consulting experts in the field can also contribute to making informed judgments about the reliability and accuracy of information.”

Từ vựng:

 • evaluate (v): đánh giá
 • credibility (n): độ tin cậy
 • expertise (n): chuyên môn
 • establish (v): thiết lập
 • aid (v): hỗ trợ
 • assess (v): đánh giá
 • consult (v): tham khảo

Bài dịch:

Mọi người đánh giá tính chính xác của thông tin thông qua các phương tiện khác nhau. Đầu tiên, họ đánh giá độ tin cậy của nguồn, xem xét các yếu tố như danh tiếng, chuyên môn và sự thiên vị. Ngoài ra, thông tin tham khảo chéo với nhiều nguồn đáng tin cậy giúp thiết lập độ tin cậy của nó. Các kỹ năng tư duy phản biện, chẳng hạn như phân tích bằng chứng và lập luận logic cũng giúp đánh giá độ chính xác. Việc xác minh thông qua các tổ chức kiểm tra thực tế hoặc tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực này cũng có thể góp phần đưa ra những đánh giá sáng suốt về độ tin cậy và chính xác của thông tin.

2.6. How do people make sure they're getting the right information?

Làm thế nào để mọi người đảm bảo rằng họ đang nhận được thông tin chính xác?

Bài mẫu:

“To ensure they receive accurate information, people can employ various strategies. They can cross-reference information from multiple reliable sources, fact-check claims using reputable sources or fact-checking websites, and verify the credibility of the author or the organization providing the information. Critical thinking skills, such as evaluating sources for bias or verifying information with experts, can also help individuals in discerning the reliability and accuracy of the information they encounter.”

Từ vựng:

 • cross-reference (v): kiểm tra chéo
 • verify (v): xác minh
 • discern (v): nhận thức, phân biệt rõ
 • encounter (v): gặp phải

Bài dịch:

Để đảm bảo họ nhận được thông tin chính xác, mọi người có thể sử dụng nhiều cách khác nhau. Họ có thể tham khảo chéo thông tin từ nhiều nguồn đáng tin cậy, xác minh tính xác thực bằng cách sử dụng các nguồn có uy tín hoặc trang web xác minh tính chính xác và xác minh độ tin cậy của tác giả hoặc tổ chức cung cấp thông tin. Các kỹ năng tư duy phản biện, chẳng hạn như đánh giá các nguồn có sự thiên vị hoặc xác minh thông tin với các chuyên gia cũng có thể giúp các cá nhân nhận thức được độ tin cậy và chính xác của thông tin họ gặp phải.

Lời kết

Hy vọng rằng bài mẫu của STUDY4 về chủ đề “Describe an occasion when you got incorrect information” trong đề thi IELTS Speaking đã cho các bạn cách trả lời câu hỏi sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!