An American film actor John Wayne said: “Tomorrow is the most important thing in life." How is it important for individuals and countries to think about the future rather than focus on the present? What's your opinion?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

An American film actor John Wayne said: “Tomorrow is the most important thing in life." How is it important for individuals and countries to think about the future rather than focus on the present? What's your opinion?

Diễn viên điện ảnh người Mỹ John Wayne đã từng nói: “Ngày mai là điều quan trọng nhất trong cuộc sống”. Việc suy nghĩ về tương lai thay vì tập trung vào hiện tại của các cá nhân và quốc gia quan trọng đến như thế nào? Ý kiến của bạn cho việc này là gì?

=> Đề bài thuộc dạng bài Discussion.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • John Wayne, một diễn viên điện ảnh người Mỹ đã từng nói: “Ngày mai là điều quan trọng nhất trong cuộc đời”. Lời tuyên bố này không chỉ đúng với cá nhân mà còn đúng với các quốc gia. 

=> John Wayne, an American film actor, once said, "Tomorrow is the most important thing in life." This statement holds true not only for individuals but also for countries.

 • Trong bài tiểu luận này, tôi sẽ giải thích lý do tại sao việc lên kế hoạch cho tương lai là điều quan trọng đối với các cá nhân và quốc gia, điều mà tôi hoàn toàn đồng ý.

=> In this essay, I will explain why it is crucial for individuals and countries to consider future plans, which I agree with fully.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Bằng cách dự đoán những thách thức và cơ hội trong tương lai, các cá nhân và quốc gia có thể thực hiện các bước cần thiết để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi ích tiềm năng.

=> By anticipating future challenges and opportunities, individuals and countries can take the necessary steps to mitigate risks and maximize potential gains

 • Các cá nhân: lên kế hoạch cho việc nghỉ hưu của mình bằng cách tiết kiệm tiền, đầu tư vào quỹ hưu trí hoặc các kế hoạch hưu trí khác, giảm các khoản nợ =>  đảm bảo rằng họ có sự ổn định tài chính trong những năm cuối đời.

=> Individuals: plan for their retirement by saving money, investing in pension funds or other retirement plans, reducing their debts => ensure that they are financially secure in their later years

 • Các quốc gia: lập kế hoạch cho tương lai bằng cách đầu tư vào giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng => đảm bảo rằng công dân của họ được trang bị đầy đủ trước những thách thức và cơ hội của một thế giới đang thay đổi liên tục

=> Countries: investing in education, healthcare, and infrastructure => ensure that their citizens are prepared for the challenges and opportunities of a changing world

Body 2: Biện chứng số hai:

 • Thúc đẩy việc đổi mới và tiến bộ => có nhiều khả năng hơn trong phát triển các công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu và thách thức ngày càng tăng

=> Promote innovation and progress => more likely to develop new technologies, products, and services that meet evolving needs and challenges 

 • Ví dụ: công nghệ năng lượng tái tạo => mặt trời, gió, thủy điện 

=> Example: renewable energy technologies => solar, wind, hydropower

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, John Wayne's statement that "Tomorrow is the most important thing in life" holds true for individuals and countries. I completely agree with this approach as by prioritizing the future, individuals and countries can prepare for what lies ahead and promote innovation and progress.

2. Bài mẫu Band 8.0+

An American film actor John Wayne said: “Tomorrow is the most important thing in life." How is it important for individuals and countries to think about the future rather than focus on the present? What's your opinion?

John Wayne, an American film actor, once said, "Tomorrow is the most important thing in life." This statement holds true not only for individuals but also for countries. In this essay, I will explain why it is crucial for individuals and countries to consider future plans, which I agree with fully. 

Firstly, it is vital that individuals and countries plan for the future so that they are prepared for what lies ahead. By anticipating future challenges and opportunities, individuals and countries can take the necessary steps to mitigate risks and maximize potential gains. For example, individuals who plan for their retirement by saving money, investing in pension funds or other retirement plans, and reducing their debts can ensure that they are financially secure in their later years. This preparation also allows them to live comfortably and independently in retirement, without having to rely on others for financial support. Similarly, countries that plan for the future by investing in education, healthcare, and infrastructure can ensure that their citizens are prepared for the challenges and opportunities of a changing world.

Secondly, by focusing on the future rather than the present, countries can promote innovation and progress. When individuals and countries think about the future, they are more likely to develop new technologies, products, and services that meet evolving needs and challenges. An excellent example of how thinking about the future can promote innovation and progress is the development of renewable energy technologies. As individuals and countries have become more aware of the impact of climate change on the environment, there has been a growing focus on finding sustainable alternatives to fossil fuels. As a result, individuals and countries have invested in research and development of renewable energy technologies, such as solar, wind, and hydropower. These technologies have rapidly advanced over the past decade, resulting in significant improvements in efficiency, cost-effectiveness, and scalability.

In conclusion, John Wayne's statement that "Tomorrow is the most important thing in life" holds true for individuals and countries. I completely agree with this approach as by prioritizing the future, individuals and countries can prepare for what lies ahead and promote innovation and progress.

Số từ: 355

 • crucial (adj): quan trọng 
 • anticipate (v): dự đoán 
 • mitigate (v): giảm
 • maximize (v): tối đa hóa
 • retirement (n): nghỉ hưu
 • pension (n): lương hưu
 • financial support: hỗ trợ tài chính 
 • ensure (v): đảm bảo
 • promote (v): thúc đẩy
 • innovation (n): sáng tạo, đổi mới 
 • evolve (v): xoay quanh 
 • renewable energy: năng lượng tái tạo 
 • climate change: biến đổi khí hậu 
 • sustainable (adj): bền vững 
 • alternative (n): giải pháp thay thế 
 • scalability (n): khả năng mở rộng 

Bài dịch:

John Wayne, một diễn viên điện ảnh người Mỹ đã từng nói: “Ngày mai là điều quan trọng nhất trong cuộc đời”. Lời tuyên bố này không chỉ đúng với cá nhân mà còn đúng với các quốc gia. Trong bài tiểu luận này, tôi sẽ giải thích lý do tại sao việc lên kế hoạch cho tương lai là điều quan trọng đối với các cá nhân và quốc gia, điều mà tôi hoàn toàn đồng ý.

Thứ nhất, việc các cá nhân và quốc gia phải lập kế hoạch cho tương lai là rất quan trọng để họ chuẩn bị sẵn sàng cho những gì phía trước. Bằng cách dự đoán những thách thức và cơ hội trong tương lai, các cá nhân và quốc gia có thể thực hiện các bước cần thiết để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi ích tiềm năng. Ví dụ, những người lên kế hoạch cho việc nghỉ hưu của mình bằng cách tiết kiệm tiền, đầu tư vào quỹ hưu trí hoặc các kế hoạch hưu trí khác và giảm các khoản nợ có thể đảm bảo rằng họ có sự ổn định tài chính trong những năm cuối đời. Sự chuẩn bị trước này cũng cho phép họ sống thoải mái và độc lập khi về hưu mà không cần phải dựa vào hỗ trợ tài chính từ người khác. Tương tự vậy, các quốc gia lập kế hoạch cho tương lai bằng cách đầu tư vào giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng có thể đảm bảo rằng công dân của họ được trang bị đầy đủ trước những thách thức và cơ hội của một thế giới đang thay đổi chóng mặt.

Thứ hai, bằng cách tập trung vào tương lai hơn là hiện tại, các quốc gia có thể thúc đẩy việc đổi mới và tiến bộ. Khi các cá nhân và quốc gia suy nghĩ về tương lai, họ có nhiều khả năng phát triển các công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu và thách thức ngày càng tăng. Một ví dụ tuyệt vời về cách suy nghĩ về tương lai có thể thúc đẩy sự đổi mới và tiến bộ là sự phát triển của các công nghệ năng lượng tái tạo. Khi các cá nhân và quốc gia nhận thức rõ hơn về tác động của biến đổi khí hậu đối với môi trường, người ta ngày càng tập trung vào việc tìm kiếm các giải pháp thay thế bền vững cho nhiên liệu hóa thạch. Do đó, các cá nhân và quốc gia đã đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ năng lượng tái tạo, chẳng hạn như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện. Những công nghệ này đã phát triển nhanh chóng trong thập kỷ qua, dẫn đến những cải tiến đáng kể về hiệu quả, hiệu quả chi phí và khả năng mở rộng.

Tóm lại, tuyên bố của John Wayne rằng "Ngày mai là điều quan trọng nhất trong cuộc sống" là đúng với các cá nhân và quốc gia. Tôi hoàn toàn đồng ý với cách tiếp cận này vì bằng việc ưu tiên cho tương lai, các cá nhân và quốc gia có thể chuẩn bị cho những gì phía trước nhằm thúc đẩy sự đổi mới và các tiến bộ.

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

 

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic The Importance of Tomorrow đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!