In many countries, people are now living longer than ever before. Some people say an ageing population creates problems for governments. Other people think there are benefits if society has more elderly people. To what extent do the advantages of having an ageing population outweigh the disadvantages?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

In many countries, people are now living longer than ever before. Some people say an ageing population creates problems for governments. Other people think there are benefits if society has more elderly people. To what extent do the advantages of having an ageing population outweigh the disadvantages?

Ở nhiều quốc gia, mọi người hiện đang sống lâu hơn bao giờ hết. Một số người nói rằng dân số già tạo ra vấn đề cho các chính phủ. Những người khác nghĩ rằng sẽ có lợi nếu xã hội có nhiều người cao tuổi hơn. Ở mức độ nào những lợi thế của việc có một dân số già lớn hơn những bất lợi?

=> Đề bài thuộc dạng Advantages and Disadvantages.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Paraphrase đề bài: Tuổi thọ của người dân ở nhiều quốc gia ngày càng tăng dẫn đến dân số già => có cả thuận lợi và bất lợi cho chính phủ và xã hội.

=> The increasing longevity of people in many countries has led to an ageing population => have both advantages and disadvantages for governments and society.

 • Nêu ý kiến cá nhân: Trong khi một số ý kiến cho rằng dân số già gây ra thách thức cho các chính phủ => Tôi tin rằng lợi ích của một nhóm dân số cao tuổi lớn hơn trong xã hội sẽ vượt qua những hạn chế.

=> While some argue that an ageing population poses challenges for governments => I believe the benefits of a larger elderly population in society surpass the drawbacks.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Một trong những lợi thế chính của dân số già là sự giàu có về kiến thức và kinh nghiệm mà những người cao tuổi sở hữu.

=> One of the main advantages of an ageing population is the wealth of knowledge and experience that elderly individuals possess.

 • Ví dụ: các chuyên gia đã nghỉ hưu có thể đóng góp chuyên môn của họ bằng cách trở thành cố vấn cho các doanh nhân đầy tham vọng, chia sẻ những hiểu biết và bài học quý giá từ sự nghiệp của họ.

=> retired professionals can contribute their expertise by becoming mentors to aspiring entrepreneurs, sharing valuable insights and lessons from their careers.

Body 2: Biện chứng số hai:

 • dân số già có thể dẫn đến tăng nhu cầu đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe => tạo cơ hội tăng trưởng việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

=> an ageing population can lead to increased demand for healthcare services => creating opportunities for job growth in the healthcare sector.

 • Ví dụ: Khi dân số già tăng lên => cần có các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, người chăm sóc và các dịch vụ hỗ trợ => tạo ra các công việc mới, chẳng hạn như bác sĩ, y tá, chuyên gia lão khoa và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.

=> As the elderly population increases => there is a need for healthcare professionals, caregivers, and support services => the creation of new jobs, such as doctors, nurses, geriatric specialists, and home healthcare providers.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while there are challenges associated with an ageing population, the advantages of having more elderly people in society outweigh the disadvantages.

luyện đề ielts online

2. Bài mẫu Band 8.0+

In many countries, people are now living longer than ever before. Some people say an ageing population creates problems for governments. Other people think there are benefits if society has more elderly people. To what extent do the advantages of having an ageing population outweigh the disadvantages?

The increasing longevity of people in many countries has led to an ageing population, which has both advantages and disadvantages for governments and society as a whole. While some argue that an ageing population poses challenges for governments, I believe the benefits of a larger elderly population in society surpass the drawbacks.

One of the main advantages of an ageing population is the wealth of knowledge and experience that elderly individuals possess. Older people often have a wealth of life experience, wisdom, and valuable skills that can be shared with younger generations. Their contributions to society can be seen in various areas such as education, mentorship, and volunteering. For instance, retired professionals can contribute their expertise by becoming mentors to aspiring entrepreneurs, sharing valuable insights and lessons from their careers. These elderly individuals can serve as role models for younger people, inspiring them to learn from their experiences and make informed decisions in their own lives.

Furthermore, an ageing population can lead to increased demand for healthcare services, creating opportunities for job growth in the healthcare sector. As the elderly population increases, there is a need for healthcare professionals, caregivers, and support services to cater to their specific needs. This increased demand for healthcare services can lead to the creation of new jobs, such as doctors, nurses, geriatric specialists, and home healthcare providers. With more individuals employed in the healthcare field, there is an increase in consumer spending, which positively impacts other sectors of the economy. This can lead to the development of ancillary services, such as transportation for elderly individuals, delivery services for medical supplies, and innovative technologies to support the ageing population's needs.

In conclusion, while there are challenges associated with an ageing population, the advantages of having more elderly people in society outweigh the disadvantages.

Số từ: 298

 • longevity (n): tuổi thọ
 • possess (v): nắm giữ, sở hữu
 • wisdom (n): trí tuệ
 • generation (n): thế hệ
 • contribution (n): sự đóng góp
 • mentorship (n): sự cố vấn
 • retired (adj): đã nghỉ hưu
 • expertise (n): kiến thức chuyên môn
 • mentor (n): cố vấn, người hướng dẫn
 • entrepreneur (n): doanh nhân
 • insight (n): sự thấu hiểu
 • role model (n): hình mẫu
 • healthcare (n): sự chăm sóc sức khỏe
 • caregiver (n): người chăm sóc
 • geriatric (adj): (thuộc về) lão khoa, người già
 • specialist (n): chuyên gia
 • consumer (n): người tiêu dùng
 • ancillary (adj): phụ trợ
 • innovative (adj): cải tiến, đổi mới

Bài dịch:

Tuổi thọ ngày càng tăng của người dân ở nhiều quốc gia đã dẫn đến dân số già đi, điều này có cả thuận lợi và bất lợi cho chính phủ và toàn xã hội. Trong khi một số ý kiến cho rằng dân số già gây ra thách thức cho các chính phủ, tôi tin rằng lợi ích của một nhóm dân số cao tuổi lớn hơn trong xã hội vượt qua những hạn chế.

Một trong những lợi thế chính của dân số già là sự giàu có về kiến thức và kinh nghiệm mà những người cao tuổi sở hữu. Người lớn tuổi thường có nhiều kinh nghiệm sống, trí tuệ và kỹ năng quý giá có thể chia sẻ với thế hệ trẻ. Những đóng góp của họ cho xã hội có thể được nhìn thấy trong các lĩnh vực khác nhau như giáo dục, cố vấn và tình nguyện. Ví dụ, các chuyên gia đã nghỉ hưu có thể đóng góp chuyên môn của họ bằng cách trở thành cố vấn cho các doanh nhân đầy tham vọng, chia sẻ những hiểu biết và bài học quý giá từ sự nghiệp của họ. Những người lớn tuổi này có thể đóng vai trò là hình mẫu cho những người trẻ tuổi hơn, truyền cảm hứng cho họ học hỏi từ kinh nghiệm của họ và đưa ra những quyết định sáng suốt trong cuộc sống của chính họ.

Hơn nữa, dân số già có thể dẫn đến tăng nhu cầu đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tạo cơ hội tăng trưởng việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Khi dân số cao tuổi tăng lên, cần có các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, người chăm sóc và các dịch vụ hỗ trợ để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của họ. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể dẫn đến việc tạo ra các công việc mới, chẳng hạn như bác sĩ, y tá, chuyên gia lão khoa và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Với nhiều cá nhân làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chi tiêu của người tiêu dùng tăng lên, điều này tác động tích cực đến các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Điều này có thể dẫn đến sự phát triển của các dịch vụ phụ trợ, chẳng hạn như vận chuyển người cao tuổi, dịch vụ vận chuyển vật tư y tế và các công nghệ tiên tiến để hỗ trợ nhu cầu của dân số già.

Tóm lại, trong khi có những thách thức liên quan đến dân số già, những lợi ích của việc có nhiều người cao tuổi hơn trong xã hội lớn hơn những bất lợi.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Longevity đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!