Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

The graph gives information about the percentage of the population of four different Asian countries living in cities between 1970 and 2020 with additional predictions for 2030 and 2040

The graph gives information about the percentage of the population of four different Asian countries living in cities between 1970 and 2020 with additional predictions for 2030 and 2040.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant.

Biểu đồ cung cấp thông tin về tỷ lệ phần trăm dân số của bốn quốc gia châu Á khác nhau sống ở các thành phố từ năm 1970 đến năm 2020 với các dự đoán bổ sung cho năm 2030 và 2040.

Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh có liên quan.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Line Graph (biểu đồ đường).

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài: Biểu đồ đường này cho thấy xu hướng dân số ở khu vực thành thị ở bốn quốc gia châu Á từ năm 1970 đến năm 2040.

Overview: 

 • Nêu ra những điểm nổi bật của biểu đồ: 

=> Cuộc sống đô thị đã và sẽ tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể ở tất cả các quốc gia, trong đó Malaysia và Philippines thể hiện những thay đổi đáng kể nhất.

=> Đến cuối năm 2040, Malaysia sẽ có tỷ lệ dân số sống ở các thành phố cao nhất.

Details: Mô tả các điểm chính và tìm ra điểm tương đồng hoặc khác biệt giữa các số liệu.

 • Body 1: Mô tả đặc điểm chính của Malaysia và Phillippines (so sánh với 2 nước còn lại).
 • Body 2: Mô tả đặc điểm chính của Thailand và Indonesia (so sánh với 2 nước còn lại).

 2. Bài mẫu Band 8.0+

The graph gives information about the percentage of the population of four different Asian countries living in cities between 1970 and 2020 with additional predictions for 2030 and 2040.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant.

This line chart shows the population trends in urban residency across four Asian countries from 1970 to 2040.

Overall, it is evident that urban living has witnessed, and will continue to witness, significant growth in all nations, with Malaysia and the Philippines exhibiting the most substantial changes. By the end of 2040, Malaysia is poised to have the highest proportion of its population residing in cities.

What can also be observed is that in 1970, the percentages of urban residents in the Philippines and Malaysia were nearly identical, standing at 31% each. Similar patterns were observed in Thailand and Indonesia, with respective figures of 19% and 12%. Over the subsequent two decades, Malaysia experienced fluctuations in its urban population, surpassing the Philippines around the 40% mark. However, in 1990, Malaysia embarked on a remarkable surge that is anticipated to continue, eventually stabilizing at just above 80% by 2040. In contrast, the Philippines witnessed a moderate decline after 1980, but it is projected to rebound and peak at over 50% in 2040.

Indonesia's statistics for urban residency have shown significant growth, surpassing Thailand in 2000 (at 28%) and the Philippines in 2010 (at 42%). This upward trend is predicted to persist, resulting in Indonesia having the second-highest urban population among all nations, with a final figure of 55%. Finally, Thailand has experienced a gradual and consistent increase, reaching approximately 30% in the present day. A more rapid ascent to over 40% is expected over the next 17 years.

Số từ: 247

Từ vựng:

 • urban (adj): (thuộc) thành thị
 • residency (n): nơi ở, cư trú
 • exhibit (v): thể hiện, trình bày (công khai)
 • substantial (adj): đáng kể
 • resident (n): cư dân
 • identical (adj): tương đồng, giống nhau
 • surpass (v): vượt qua
 • embark (v): tham gia, bắt đầu
 • stabilize (v): duy trì (ổn định)
 • moderate (adj): vừa phải
 • rebound (v): phục hồi 
 • surpass (v): vượt qua
 • gradual (adj): dần dần
 • consistent (adj): nhất quán, kiên định
 • ascent (n): sự tăng dốc

Bài dịch:

Biểu đồ đường này cho thấy xu hướng dân số ở khu vực thành thị ở bốn quốc gia châu Á từ năm 1970 đến năm 2040.

Nhìn chung, rõ ràng là cuộc sống đô thị đã chứng kiến, và sẽ tiếp tục chứng kiến, sự tăng trưởng đáng kể ở tất cả các quốc gia, trong đó Malaysia và Philippines thể hiện những thay đổi đáng kể nhất. Đến cuối năm 2040, Malaysia sẽ có tỷ lệ dân số sống ở các thành phố cao nhất.

Điều cũng có thể quan sát được là vào năm 1970, tỷ lệ cư dân thành thị ở Philippines và Malaysia gần như giống hệt nhau, ở mức 31% mỗi nước. Các mô hình tương tự cũng được quan sát thấy ở Thái Lan và Indonesia, với các con số tương ứng là 19% và 12%. Trong hai thập kỷ sau đó, Malaysia đã trải qua những biến động về dân số đô thị, vượt qua Philippines ở mức 40%. Tuy nhiên, vào năm 1990, Malaysia bắt đầu tăng trưởng đáng kể và được dự đoán sẽ tiếp tục, cuối cùng sẽ ổn định ở mức trên 80% vào năm 2040. Ngược lại, Philippines chứng kiến sự suy giảm vừa phải sau năm 1980, nhưng được dự đoán sẽ phục hồi và đạt đỉnh ở mức trên 50 % vào năm 2040.

Số liệu thống kê về dân số đô thị của Indonesia đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, vượt qua Thái Lan năm 2000 (28%) và Philippines năm 2010 (42%). Xu hướng tăng này được dự đoán sẽ tiếp tục, dẫn đến việc Indonesia có dân số đô thị cao thứ hai trong số tất cả các quốc gia, với con số cuối cùng là 55%. Cuối cùng, Thái Lan đã trải qua một sự gia tăng dần dần và nhất quán, đạt xấp xỉ 30% vào thời điểm hiện tại. Dự kiến trong 17 năm tới, tỷ lệ này sẽ tăng nhanh hơn lên hơn 40%.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!