The chart below shows the number of households in the US by their annual income in 2007, 2011, and 2015.

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

The chart below shows the number of households in the US by their annual income in 2007, 2011, and 2015.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant.

Biểu đồ dưới đây cho thấy số hộ gia đình ở Hoa Kỳ theo thu nhập hàng năm của họ trong năm 2007, 2011 và 2015.

Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh khi có liên quan.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Bar Chart (biểu đồ cột).

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài: Biểu đồ cột so sánh số hộ gia đình ở Hoa Kỳ được phân loại theo thu nhập hàng năm trong các năm 2007, 2011 và 2015.

Overview: 

 • Nêu ra những điểm nổi bật của biểu đồ: 

=> Không có xu hướng rõ ràng về số lượng hộ gia đình ở các nhóm thu nhập khác nhau.

=> Nhóm có số hộ gia đình thấp nhất luôn nằm trong khoảng thu nhập từ 75.000 đến 99.999 USD.

Details: Mô tả các điểm chính và tìm ra điểm tương đồng hoặc khác biệt giữa các số liệu.

 • Body 1: Mô tả đặc điểm chính của 2 nhóm thấp nhất.
 • Body 2: Mô tả đặc điểm chính của 2 nhóm cao nhất.

 2. Bài mẫu Band 8.0+

The chart below shows the number of households in the US by their annual income in 2007, 2011, and 2015.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant.

The bar chart compares the number of households in the United States categorized by annual income, for the years 2007, 2011, and 2015.

Overall, upon analyzing the data, it is evident that there is no clear trend in the number of households across various income brackets. Notably, the category with the lowest number of households consistently falls within the $75,000 to $99,999 income range.

In 2007, approximately 25 million households earned less than $25,000 in the United States. This figure experienced a slight increase to around 29 million in 2011, followed by a marginal decrease to 27 million in 2015. A similar pattern emerged for the $25,000 to $49,999 income bracket, which saw an increase from roughly 26 million to 30 million between 2007 and 2011, before dropping to approximately 28 million in 2015.

The number of households within the $50,000 to $74,999 and $75,000 to $99,999 income ranges remained relatively stable across all three years, hovering around 20 million and 15 million respectively. Lastly, households with an annual income exceeding $100,000 declined from just under 30 million in 2007 to approximately 27 million in 2011, only to experience a significant rise to around 33 million in 2015.

Số từ: 208

Từ vựng:

 • bracket (n): nhóm chia (theo thu nhập)
 • marginal (adj): ở mép, ở lề
 • stable (adj): ổn định
 • hover (v): lơ lửng

Bài dịch:

Biểu đồ cột so sánh số hộ gia đình ở Hoa Kỳ được phân loại theo thu nhập hàng năm trong các năm 2007, 2011 và 2015.

Nhìn chung, sau khi phân tích dữ liệu, rõ ràng là không có xu hướng rõ ràng về số lượng hộ gia đình ở các nhóm thu nhập khác nhau. Đáng chú ý, nhóm có số hộ gia đình thấp nhất luôn nằm trong khoảng thu nhập từ 75.000 đến 99.999 USD.

Năm 2007, khoảng 25 triệu hộ gia đình kiếm được ít hơn 25.000 đô la tại Hoa Kỳ. Con số này tăng nhẹ lên khoảng 29 triệu vào năm 2011, sau đó giảm nhẹ xuống còn 27 triệu vào năm 2015. Một mô hình tương tự cũng xuất hiện đối với khung thu nhập từ 25.000 đô la đến 49.999 đô la, với mức tăng từ khoảng 26 triệu lên 30 triệu từ năm 2007 đến 2007. 2011, trước khi giảm xuống còn khoảng 28 triệu vào năm 2015.

Số hộ gia đình trong phạm vi thu nhập từ 50.000 đến 74.999 đô la và 75.000 đến 99.999 đô la vẫn tương đối ổn định trong cả ba năm, lần lượt dao động trong khoảng 20 triệu và 15 triệu. Cuối cùng, các hộ gia đình có thu nhập hàng năm trên 100.000 đô la đã giảm từ gần 30 triệu vào năm 2007 xuống còn khoảng 27 triệu vào năm 2011, chỉ để tăng đáng kể lên khoảng 33 triệu vào năm 2015.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!