People’s shopping habits depend more on the age group they belong to than any other factor. To what extent do you agree or disagree?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

People’s shopping habits depend more on the age group they belong to than any other factor. To what extent do you agree or disagree?

Thói quen mua sắm của mọi người phụ thuộc nhiều vào nhóm tuổi của họ hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý:

Introduction:

 • Lời khẳng định rằng thói quen mua sắm của mọi người chủ yếu bị ảnh hưởng bởi nhóm tuổi của họ thoạt nhìn có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, quan điểm này đã bỏ qua một số yếu tố khác góp phần hình thành sở thích và hành vi mua sắm của một cá nhân. 

=> The assertion that people's shopping habits are primarily influenced by their age group may seem plausible at first glance. However, this perspective overlooks several other factors that contribute to shaping an individual's shopping preferences and behaviors. 

 • Đưa ra lập luận: Bài viết này sẽ đưa ra lập luận rằng có những yếu tố khác cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định thói quen mua sắm.

=>  This essay will argue that there are other factors which also play a significant role in determining shopping habits.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Thu nhập và tình trạng tài chính của một cá nhân có thể ảnh hưởng lớn đến thói quen mua sắm, bất kể nhóm tuổi của họ: những người có thu nhập cao hơn có thể lựa chọn các thương hiệu xa xỉ và các sản phẩm chất lượng cao, trong khi những người có thu nhập thấp hơn có thể ưu tiên khả năng chi trả và giá trị đồng tiền.

=> An individual's income and financial status can greatly affect their shopping habits, regardless of their age group: people with higher incomes may opt for luxury brands and high-quality products, while those with lower incomes may prioritize affordability and value for money. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Các giá trị cá nhân và lựa chọn lối sống có thể ảnh hưởng lớn đến thói quen mua sắm của một cá nhân, bất kể tuổi tác của họ. 

=> Personal values and lifestyle choices can greatly influence an individual's shopping habits, regardless of their age. 

 • Ví dụ: Những người ưu tiên tính bền vững của môi trường có thể chọn mua các sản phẩm thân thiện với môi trường, trong khi những người coi trọng sức khỏe và tinh thần có thể ưu tiên mua các sản phẩm hữu cơ và xuất xứ từ tự nhiên,..

=> Example: People who prioritize environmental sustainability may choose to buy eco-friendly products, while those who value health and wellness may prioritize purchasing organic and natural products,...

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, although age can play a role in influencing shopping habits, I disagree greatly that it is the sole factor as it is crucial to recognize the importance of other factors, such as income and personal values. By understanding the complex interplay of these factors, marketers and retailers can better tailor their goods and services to meet the diverse needs and preferences of consumers, regardless of their age group.
luyện đề ielts online

2. Bài mẫu Band 8.0+

People’s shopping habits depend more on the age group they belong to than any other factor. To what extent do you agree or disagree?

The assertion that people's shopping habits are primarily influenced by their age group may seem plausible at first glance. However, this perspective overlooks several other factors that contribute to shaping an individual's shopping preferences and behaviors. This essay will argue that there are other factors which also play a significant role in determining shopping habits.

Firstly, an individual's income and financial status can greatly affect their shopping habits, regardless of their age group. People with higher incomes may opt for luxury brands and high-quality products, while those with lower incomes may prioritize affordability and value for money. This can lead to different shopping habits within the same age group, as individuals with varying financial means may make different choices when purchasing goods and services. Consequently, it is essential to consider income and financial status when examining the factors that influence shopping habits.

Secondly, personal values and lifestyle choices can greatly influence an individual's shopping habits, regardless of their age. People who prioritize environmental sustainability may choose to buy eco-friendly products, while those who value health and wellness may prioritize purchasing organic and natural products. Similarly, individuals who follow specific diets, such as vegetarianism or veganism, will have distinct shopping habits that are guided by their beliefs and values. These personal factors can shape shopping habits across all age groups, highlighting the importance of considering individual values and lifestyle choices.

In conclusion, although age can play a role in influencing shopping habits, I disagree greatly that it is the sole factor as it is crucial to recognize the importance of other factors, such as income and personal values. By understanding the complex interplay of these factors, marketers and retailers can better tailor their goods and services to meet the diverse needs and preferences of consumers, regardless of their age group.

Số từ: 299

 • plausible (adj): có vẻ hợp lý
 • overlook (v): bỏ qua
 • financial status: tình hình tài chính
 • opt (v): chọn
 • prioritize (v): ưu tiên
 • environmental sustainability: tính bền vững với môi trường
 • eco-friendly (adj): thân thiện với môi trường
 • organic (adj): hữu cơ
 • vegetarianism (n): chủ nghĩa ăn chay (không ăn thịt)
 • veganism (n): chủ nghĩa thuần chay (không sử dụng các sản phẩm từ động vật)
 • distinct (adj): sự khác biệt
 • sole (adj): duy nhất 
 • interplay (n): sự tác động lẫn nhau

Bài dịch:

Lời khẳng định rằng thói quen mua sắm của mọi người chủ yếu bị ảnh hưởng bởi nhóm tuổi của họ thoạt nhìn có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, quan điểm này bỏ qua một số yếu tố khác góp phần hình thành sở thích và hành vi mua sắm của một cá nhân. Bài viết này sẽ đưa ra lập luận rằng có những yếu tố khác cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định thói quen mua sắm.

Thứ nhất, thu nhập và tình trạng tài chính của một cá nhân có thể ảnh hưởng lớn đến thói quen mua sắm, bất kể nhóm tuổi của họ. Những người có thu nhập cao hơn có thể lựa chọn các thương hiệu xa xỉ và các sản phẩm chất lượng cao, trong khi những người có thu nhập thấp hơn có thể ưu tiên khả năng chi trả và giá trị đồng tiền. Điều này có thể dẫn đến các thói quen mua sắm khác nhau trong cùng một nhóm tuổi, vì các cá nhân có khả năng tài chính khác nhau có thể đưa ra các lựa chọn khác nhau khi mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ. Do đó, xem xét thu nhập và tình trạng tài chính là điều cần thiết khi cân nhắc tới các yếu tố ảnh hưởng đến thói quen mua sắm.

Thứ hai, các giá trị riêng của cá nhân và lựa chọn lối sống có thể ảnh hưởng lớn đến thói quen mua sắm của một cá nhân, bất kể tuổi tác của họ. Những người ưu tiên tính bền vững của môi trường có thể chọn mua các sản phẩm thân thiện với môi trường, trong khi những người coi trọng sức khỏe và tinh thần có thể ưu tiên mua các sản phẩm hữu cơ và xuất xứ từ tự nhiên. Tương tự như vậy, những cá nhân tuân theo chế độ ăn kiêng cụ thể, chẳng hạn như ăn chay hoặc thuần chay, sẽ có thói quen mua sắm riêng biệt được điều hướng bởi niềm tin và giá trị của họ. Những yếu tố cá nhân này có thể hình thành thói quen mua sắm ở tất cả các nhóm tuổi, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét các giá trị cá nhân và lựa chọn lối sống.

Tóm lại, mặc dù tuổi tác có thể đóng một vai trò trong việc ảnh hưởng đến thói quen mua sắm, tôi rất không đồng ý rằng đó là yếu tố duy nhất vì điều quan trọng là phải nhận ra tầm quan trọng của các yếu tố khác, chẳng hạn như thu nhập và các giá trị cá nhân. Bằng cách hiểu được sự kết hợp phức tạp của các yếu tố này, các nhà tiếp thị và nhà bán lẻ có thể điều chỉnh sao cho hàng hóa và dịch vụ của họ tốt hơn để đáp ứng nhu cầu và sở thích đa dạng của người tiêu dùng, bất kể nhóm tuổi của họ.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Shopping Habits đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!