Some people think it is better for one single legal system throughout the world. Others say countries should have their own laws. Discuss both views and give your opinion.

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people think it is better for one single legal system throughout the world. Others say countries should have their own laws. Discuss both views and give your opinion.

Một số người cho rằng sẽ tốt hơn nếu có một hệ thống luật pháp duy nhất trên toàn thế giới. Những người khác nói rằng các quốc gia nên có bộ luật riêng của họ. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

=> Đề bài này thuộc dạng Discussion.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Các hệ thống pháp luật trên toàn thế giới rất khác nhau, với một số người ủng hộ một hệ thống pháp luật thống nhất, duy nhất, trong khi những người khác tin rằng mỗi quốc gia nên có bộ luật riêng. 

=> The legal systems across the world vary significantly, with some advocating for a single, unified legal system, while others believe that each country should have its own set of laws. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Theo tôi, nên có sự cân bằng giữa hai hệ thống luật. 

=>  In my opinion, a balance between the two systems is necessary.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Một hệ thống pháp luật duy nhất sẽ thúc đẩy sự thống nhất và công bằng toàn cầu → giảm bớt các trường hợp phân biệt đối xử và bất bình đẳng → tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật và tư pháp.

=> A single legal system would promote global unity and fairness → reduce instances of discrimination and inequality → facilitate international cooperation in law enforcement and the judiciary. 

 • Một hệ thống pháp luật thống nhất có thể đơn giản hóa các giao dịch thương mại và kinh doanh quốc tế bằng cách cung cấp một khuôn khổ pháp lý chung cho tất cả các bên liên quan.

=> A unified legal system could simplify international trade and business transactions by providing a common legal framework for all parties involved.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Mỗi quốc gia có bối cảnh văn hóa, xã hội và lịch sử độc đáo, thứ cần phải được cân nhắc cẩn thận khi soạn thảo luật → một hệ thống pháp luật duy nhất có thể không đáp ứng được các nhu cầu và giá trị đa dạng của các xã hội khác nhau. 

=> Each nation has unique cultural, social, and historical contexts that must be taken into account when crafting legislation → a single legal system might not be able to accommodate the diverse needs and values of different societies.  

 • Các luật riêng biệt của mỗi quốc gia có thể đóng vai trò là nguồn gốc của bản sắc và niềm tự hào dân tộc, vì chúng phản ánh các phong tục và truyền thống độc đáo của từng quốc gia. 

=> Country-specific laws can serve as a source of national identity and pride, as they reflect the unique customs and traditions of a particular nation..

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, I believe both a single legal system and country-specific laws have their merits. A unified legal system could promote global unity and fairness, while country-specific laws allow for a more tailored and democratic approach. Therefore, my opinion is that a balance should be struck between both these approaches to uphold their benefits.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people think it is better for one single legal system throughout the world. Others say countries should have their own laws. Discuss both views and give your opinion.

The legal systems across the world vary significantly, with some advocating for a single, unified legal system, while others believe that each country should have its own set of laws. In my opinion, a balance between the two systems is necessary.

Proponents of a single legal system argue that it would promote global unity and fairness. A unified legal system would ensure that all individuals are subject to the same laws and regulations, regardless of their nationality or location. This could help reduce instances of discrimination and inequality, as everyone would be held to the same legal standards. Additionally, a single legal system could facilitate international cooperation in law enforcement and the judiciary, making it easier to address transnational crimes such as human trafficking, drug smuggling, and financial fraud. Furthermore, a unified legal system could simplify international trade and business transactions by providing a common legal framework for all parties involved.

On the other hand, supporters of country-specific laws argue that each nation has unique cultural, social, and historical contexts that must be taken into account when crafting legislation. A single legal system might not be able to accommodate the diverse needs and values of different societies, potentially leading to tensions and conflicts. By allowing countries to create their own laws, they can tailor their legal systems to address local issues and concerns effectively. Moreover, country-specific laws can serve as a source of national identity and pride, as they reflect the unique customs and traditions of a particular nation. This approach also allows for a more democratic process, as citizens have the opportunity to participate in the creation and modification of their country's laws.

In conclusion, I believe both a single legal system and country-specific laws have their merits. A unified legal system could promote global unity and fairness, while country-specific laws allow for a more tailored and democratic approach. Therefore, my opinion is that a balance should be struck between both these approaches to uphold their benefits.

Số từ: 328

 • advocate (v): ủng hộ
 • unified (adj): thống nhất
 • proponent (n): người đề xuất
 • unity (n): sự thống nhất 
 • instance (n): trường hợp
 • discrimination (n): phân biệt đối xử
 • facilitate (v): tạo điều kiện
 • judiciary (n): quyền tư pháp
 • transnational (adj): xuyên quốc gia
 • human trafficking: buôn người
 • drug smuggling: buôn lậu ma túy
 • financial fraud: gian lận tài chính
 • framework (n): khuôn khổ 
 • take sth into account (idiom): xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng
 • tension (n): sự căng thẳng
 • democratic (adj): dân chủ
 • merit (n): lợi ích
 • uphold (v): ủng hộ, khuyến khích

Bài dịch:

Các hệ thống pháp luật trên toàn thế giới rất khác nhau, với một số người ủng hộ một hệ thống pháp luật thống nhất, duy nhất, trong khi những người khác tin rằng mỗi quốc gia nên có bộ luật riêng. Theo tôi, nên có sự cân bằng giữa hai hệ thống luật.

Những người ủng hộ một hệ thống pháp luật duy nhất lập luận rằng nó sẽ thúc đẩy sự thống nhất và công bằng toàn cầu. Một hệ thống pháp luật thống nhất sẽ đảm bảo rằng tất cả các cá nhân đều phải tuân theo luật và quy định giống nhau, bất kể quốc tịch hay nơi sống của họ. Điều này có thể giúp giảm bớt các trường hợp phân biệt đối xử và bất bình đẳng, vì mọi người sẽ phải tuân theo các tiêu chuẩn pháp lý giống nhau. Ngoài ra, một hệ thống pháp luật duy nhất có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật và tư pháp, giúp giải quyết các vấn đề tội phạm xuyên quốc gia như buôn người, buôn lậu ma túy và gian lận tài chính dễ dàng hơn. Hơn nữa, một hệ thống pháp luật thống nhất có thể đơn giản hóa các giao dịch thương mại và kinh doanh quốc tế bằng cách cung cấp một khuôn khổ pháp lý chung cho tất cả các bên liên quan.

Mặt khác, những người ủng hộ xây dựng bộ luật cụ thể của từng quốc gia lập luận rằng mỗi quốc gia có bối cảnh văn hóa, xã hội và lịch sử độc đáo, thứ cần phải được cân nhắc cẩn thận khi soạn thảo luật. Một hệ thống pháp luật duy nhất có thể không đáp ứng được các nhu cầu và giá trị đa dạng của các xã hội khác nhau, có khả năng dẫn đến sự căng thẳng và xung đột. Bằng cách cho phép các quốc gia tạo ra bộ luật của riêng mình, họ có thể điều chỉnh hệ thống pháp luật của mình để giải quyết các vấn đề và mối quan tâm của địa phương một cách hiệu quả hơn. Hơn nữa, bộ luật cụ thể của mỗi quốc gia có thể đóng vai trò là nguồn gốc của bản sắc và niềm tự hào dân tộc, vì chúng phản ánh các phong tục và truyền thống độc đáo của từng quốc gia. Cách tiếp cận này cũng tạo điều kiện cho một quá trình dân chủ hơn, vì công dân có cơ hội tham gia vào việc tạo ra và sửa đổi luật pháp của đất nước họ.

Tóm lại, tôi tin rằng cả một hệ thống pháp luật chung duy nhất và luật pháp riêng của từng quốc gia đều có giá trị riêng của chúng. Một hệ thống luật pháp thống nhất có thể thúc đẩy sự thống nhất và công bằng toàn cầu, trong khi luật pháp của từng quốc gia tạo điều kiện cho một cách tiếp cận dân chủ và phù hợp hơn. Do đó, ý kiến của tôi là cần có sự cân bằng giữa cả hai cách tiếp cận này để phát huy lợi ích của chúng.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Legal system đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!