It is the responsibility of schools to teach good behavior in addition to providing formal education. To what extent do you agree or disagree?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

It is the responsibility of schools to teach good behavior in addition to providing formal education. To what extent do you agree or disagree?

Các trường học có trách nhiệm giáo dục hành vi chuẩn đạo đức bên cạnh việc dạy chương trình giáo dục chính quy. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Nhiều người tin rằng các trường học cũng nên có trách nhiệm dạy cách cư xử tốt cho học sinh, bên cạnh chương trình học giáo dục chính quy. 

=> Many people believe that schools should also be responsible for teaching good behavior to students, in addition to their academic curriculum. 

 • Giới thiệu chung về bài viết: Bài viết này sẽ lập luận nhằm ủng hộ quan điểm này, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng hành vi tích cực, thúc đẩy môi trường học tập hỗ trợ và chuẩn bị cho sự thành công trong tương lai của học sinh. 

=>  This essay will argue in favor of this viewpoint, highlighting the importance of nurturing positive behavior, fostering a supportive learning environment, and preparing students for future success.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Kết hợp giáo dục hành vi tốt vào chương trình giảng dạy ở trường có thể có tác động đáng kể đến môi trường học tập tổng thể. Một môi trường học tập tích cực, nơi học sinh cảm thấy được tôn trọng và đánh giá cao, là điều cần thiết để thúc đẩy thành công trong học tập. 

=> Incorporating good behavior education into the school curriculum can have a significant impact on the overall learning environment. A positive atmosphere, where students feel respected and valued, is essential for fostering academic success. 

 • Một môi trường học tập tích cực cũng khuyến khích học sinh làm chủ việc học của mình và cố gắng cải thiện không ngừng → nâng cao kết quả học tập của chúng.

=> A positive learning environment also encourages students to take ownership of their learning and strive for continuous improvement → enhancing their academic performance.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Các kỹ năng và giá trị có được thông qua giáo dục hành vi tốt, chẳng hạn như tôn trọng, đồng cảm và trách nhiệm, có thể áp dụng vào các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, bao gồm các mối quan hệ cá nhân, công việc và sự hòa nhập cộng đồng. 

=> The skills and values acquired through good behavior education: respect, empathy, and responsibility, are transferable to various aspects of life, including personal relationships, work, and community involvement. 

 • Trường học có thể giúp các em vượt qua những thách thức và cơ hội mà các em sẽ gặp khi trưởng thành → bồi dưỡng những cá nhân thành công, toàn diện, những người có thể đóng góp tích cực cho xã hội.

=> Schools can help them navigate the challenges and opportunities they will face in adulthood → fostering well-rounded, successful individuals who can contribute positively to society.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, I fully agree that schools should indeed take responsibility for teaching good behavior alongside formal education. By nurturing positive behavior, fostering a supportive learning environment, and preparing students for future success, schools can play a pivotal role in shaping well-rounded individuals who can make a positive impact on the world.

2. Bài mẫu Band 8.0+

It is the responsibility of schools to teach good behavior in addition to providing formal education. To what extent do you agree or disagree?

Many people believe that schools should also be responsible for teaching good behavior to students, in addition to their academic curriculum. This essay will argue in favor of this viewpoint, highlighting the importance of nurturing positive behavior, fostering a supportive learning environment, and preparing students for future success.

Incorporating good behavior education into the school curriculum can have a significant impact on the overall learning environment. A positive atmosphere, where students feel respected and valued, is essential for fostering academic success. When students are taught to behave responsibly and respectfully, they are more likely to engage in productive and collaborative learning experiences, helping them to develop essential teamwork and communication skills. Moreover, a positive learning environment also encourages students to take ownership of their learning and strive for continuous improvement, ultimately enhancing their academic performance.

Teaching good behavior in schools is not only beneficial in the immediate school environment but also plays a crucial role in preparing students for future success. The skills and values acquired through good behavior education, such as respect, empathy, and responsibility, are transferable to various aspects of life, including personal relationships, work, and community involvement. By equipping students with these essential life skills, schools can help them navigate the challenges and opportunities they will face in adulthood, ultimately fostering well-rounded, successful individuals who can contribute positively to society.

In conclusion, I fully agree that schools should indeed take responsibility for teaching good behavior alongside formal education. By nurturing positive behavior, fostering a supportive learning environment, and preparing students for future success, schools can play a pivotal role in shaping well-rounded individuals who can make a positive impact on the world.

Số từ: 275

 • academic curriculum: chương trình giảng dạy học thuật
 • nurture (v): nuôi dưỡng
 • foster (v): thúc đẩy
 • incorporate (v): tích hợp
 • impact (n): sức ảnh hưởng 
 • productive (adj): năng suất
 • collaborative (adj): hợp tác
 • strive (v): phát triển mạnh mẽ
 • ultimately (adv): sau cùng thì, cuối cùng
 • empathy (n): sự đồng cảm
 • transferable (adj): có thể áp dụng được 
 • equip (v): trang bị 
 • well-rounded (adj): toàn diện
 • pivotal (adj): then chốt 

Bài dịch:

Nhiều người tin rằng các trường học cũng nên có trách nhiệm dạy cách cư xử tốt cho học sinh, bên cạnh chương trình học giáo dục chính quy. Bài viết này sẽ lập luận nhằm ủng hộ quan điểm này, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng hành vi tích cực, thúc đẩy môi trường học tập hỗ trợ và chuẩn bị cho sự thành công trong tương lai của học sinh.

Tích hợp giáo dục hành vi tốt vào chương trình giảng dạy ở trường có thể có tác động đáng kể đến môi trường học tập tổng thể. Một môi trường học tập tích cực, nơi học sinh cảm thấy được tôn trọng và đánh giá cao, là điều cần thiết để thúc đẩy thành công trong học tập. Khi học sinh được dạy cách cư xử có trách nhiệm và tôn trọng, các em sẽ có nhiều khả năng tham gia vào các trải nghiệm học tập hợp tác và hiệu quả hơn, giúp các em phát triển các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm cần thiết. Hơn nữa, một môi trường học tập tích cực cũng khuyến khích học sinh làm chủ việc học của mình và cố gắng cải thiện không ngừng, sau cùng sẽ nâng cao kết quả học tập của chúng.

Giáo dục cách cư xử chuẩn mực trong trường học không chỉ có lợi trong môi trường học đường trực tiếp mà còn đóng một vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho sự thành công của học sinh trong tương lai. Các kỹ năng và giá trị có được thông qua giáo dục hành vi tốt, chẳng hạn như sự tôn trọng, đồng cảm và trách nhiệm, có thể áp dụng vào các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, bao gồm các mối quan hệ cá nhân, công việc và sự hòa nhập cộng đồng. Bằng cách trang bị cho học sinh những kỹ năng sống thiết yếu này, trường học có thể giúp các em vượt qua những thách thức và cơ hội mà các em sẽ gặp khi trưởng thành, sau cùng sẽ là bồi dưỡng cho những cá nhân thành công, toàn diện, những người có thể đóng góp tích cực cho xã hội.

Tóm lại, tôi hoàn toàn đồng ý rằng các trường học thực sự nên chịu trách nhiệm giáo dục cách cư xử tốt bên cạnh giáo dục chính quy. Bằng cách nuôi dưỡng hành vi tích cực, thúc đẩy môi trường học tập hỗ trợ và chuẩn bị cho học sinh để thành công trong tương lai, trường học có thể đóng vai trò then chốt trong việc hình thành những cá nhân toàn diện, những người có thể tạo ra tác động tích cực đến thế giới.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Education đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!