In big organizations, directors now have higher salaries than ordinary workers. Some people say this is necessary, while others say it is unfair. Discuss both views & give your opinion.

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

In big organizations, directors now have higher salaries than ordinary workers. Some people say this is necessary, while others say it is unfair. Discuss both views & give your opinion.

Trong các tổ chức lớn, giám đốc hiện có mức lương cao hơn so với công nhân bình thường. Một số người nói rằng điều này là cần thiết, trong khi những người khác nói rằng điều đó là không công bằng. Thảo luận về cả hai quan điểm & đưa ra ý kiến ​​của bạn.

=> Đề bài này thuộc dạng Discussion

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Trong thế giới doanh nghiệp ngày nay, có sự chênh lệch đáng kể về mức lương giữa các giám đốc điều hành cấp cao nhất và những người lao động bình thường. Một số người cho rằng sự khác biệt này là cần thiết, trong khi những người khác tin rằng điều đó là bất công. 

=> In today's corporate world, there is a significant disparity in salary levels between top-level executives and ordinary workers. Some people argue that this discrepancy is essential, while others believe that it is unjust. 

 • Đưa ra ý kiến cá nhân: Theo tôi, mặc dù đúng là các giám đốc điều hành và giám đốc hàng đầu xứng đáng được trả lương cao hơn, nhưng khoảng cách tiền lương không nên quá lớn.

=>  In my opinion, while it is true that top executives and directors deserve higher compensation, the salary gap should not be excessively large.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Các giám đốc và giám đốc điều hành hàng đầu đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành các chiến lược của tổ chức và đưa ra các quyết định quan trọng → họ xứng đáng nhận được các khoản lương cao hơn để giữ chân và thúc đẩy họ làm việc. 

=> Directors and top executives play a crucial role in shaping an organization's strategies and making critical decisions → they deserve higher compensation packages to retain and motivate them. 

 • Mức lương cao hơn giúp thu hút nhân tài tốt nhất và cho phép các tổ chức duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. 

=> Higher salaries help attract the best talent and enable organizations to remain competitive in the global market. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Điều này có thể được coi là không công bằng đối với những người lao động bình thường, những người đóng góp đáng kể vào thành công của tổ chức, ví dụ như những nhân viên này thường làm việc nhiều giờ và thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu, mặc dù không cao cấp như việc của giám đốc, nhưng vẫn rất quan trọng đối với hoạt động hàng ngày của công ty. 

=> This can be considered unfair to ordinary workers who contribute significantly to the organization's success, such as employees who often work long hours and perform essential tasks, which are not as high-profile as the directors but still crucial for the company's daily operations. 

 • Thu hẹp khoảng cách lương có thể giúp giảm bất bình đẳng thu nhập và đóng góp vào việc tạo ra một xã hội công bằng hơn.

=> Narrowing the pay gap can help reduce income inequality and contribute to a more equitable society.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, the debate surrounding the salary disparity between directors and ordinary workers is multifaceted. While it is essential to compensate top executives for their skills and responsibilities, my opinion is that organizations should also focus on creating a fair and transparent pay structure that recognizes the contributions of all employees.

2. Bài mẫu Band 8.0+

In big organizations, directors now have higher salaries than ordinary workers. Some people say this is necessary, while others say it is unfair. Discuss both views & give your opinion.

In today's corporate world, there is a significant disparity in salary levels between top-level executives and ordinary workers. Some people argue that this discrepancy is essential, while others believe that it is unjust. In my opinion, while it is true that top executives and directors deserve higher compensation, the salary gap should not be excessively large.

On the one hand, directors and top executives play a crucial role in shaping an organization's strategies and making critical decisions. Their vast experience, exceptional skills, and decision-making abilities are vital for the success and growth of a company. Hence, they deserve higher compensation packages to retain and motivate them. Moreover, higher salaries help attract the best talent and enable organizations to remain competitive in the global market. The risk and responsibility associated with their positions also warrant higher remuneration as they are accountable for the organization's overall performance.

On the other hand, this can be considered unfair to ordinary workers who contribute significantly to the organization's success. These employees often work long hours and perform essential tasks, which, although not as high-profile as the directors, are crucial for the company's daily operations. They believe that this income inequality can demotivate ordinary workers and create a sense of injustice within the organization, which may lead to a decline in productivity and employee satisfaction. Additionally, narrowing the pay gap can help reduce income inequality and contribute to a more equitable society.

In conclusion, the debate surrounding the salary disparity between directors and ordinary workers is multifaceted. While it is essential to compensate top executives for their skills and responsibilities, my opinion is that organizations should also focus on creating a fair and transparent pay structure that recognizes the contributions of all employees.

Số từ: 287

 • disparity (n): sự chênh lệch
 • executive (n): giám đốc điều hành
 • discrepancy (n): sự khác biệt
 • unjust (adj): không công bằng
 • compensation (n): mức lương
 • critical (adj): quan trọng
 • exceptional (adj): đặc biệt, phi thường
 • retain (v): giữ chân
 • competitive (adj): có tính cạnh tranh
 • warrant (v): đảm bảo 
 • remuneration (n): thù lao
 • high-profile (adj): cao cấp
 • demotivate (v): làm mất động lực
 • injustice (adj): bất công
 • equitable (adj): bình đẳng 
 • multifaceted (adj): nhiều mặt, nhiều góc độ
 • transparent (adj): minh bạch

Bài dịch:

Trong thế giới doanh nghiệp ngày nay, có sự chênh lệch đáng kể về mức lương giữa các giám đốc điều hành cấp cao nhất và những người lao động bình thường. Một số người cho rằng sự khác biệt này là cần thiết, trong khi những người khác tin rằng điều đó là bất công. Theo tôi, mặc dù đúng là các giám đốc điều hành và giám đốc hàng đầu xứng đáng được trả lương cao hơn, nhưng khoảng cách tiền lương không nên quá lớn.

Một mặt, các giám đốc và giám đốc điều hành cấp cao đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành các chiến lược của tổ chức và đưa ra các quyết định quan trọng. Kinh nghiệm dày dặn, kỹ năng đặc biệt và khả năng ra quyết định của họ rất quan trọng đối với sự thành công và phát triển của một công ty. Do đó, họ xứng đáng nhận được các gói lương cao hơn để giữ chân và thúc đẩy họ làm việc. Hơn nữa, mức lương cao hơn cũng giúp thu hút nhân tài tốt nhất và cho phép các tổ chức duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Rủi ro và trách nhiệm liên quan đến vị trí của họ cũng đảm bảo mức thù lao cao hơn vì họ cần chịu trách nhiệm về hiệu suất chung của tổ chức.

Mặt khác, điều này có thể được coi là không công bằng đối với những người lao động bình thường, những người đóng góp đáng kể vào sự thành công của tổ chức. Những nhân viên này thường làm việc nhiều giờ và thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu, mặc dù không cao cấp như việc giám đốc, nhưng lại rất quan trọng đối với hoạt động hàng ngày của công ty. Họ tin rằng sự bất bình đẳng về thu nhập này có thể làm mất động lực của những người lao động bình thường và tạo ra cảm giác bất công trong tổ chức, điều có thể dẫn đến sự suy giảm năng suất và sự hài lòng của nhân viên. Ngoài ra, thu hẹp khoảng cách lương còn có thể giúp giảm bất bình đẳng thu nhập và đóng góp vào việc tạo ra một xã hội công bằng hơn.

Tóm lại, cuộc tranh luận xung quanh sự chênh lệch tiền lương giữa giám đốc và người lao động bình thường là rất muôn hình muôn dạng. Mặc dù việc trả thù lao cho các giám đốc điều hành hàng đầu cho kỹ năng và trách nhiệm của họ là điều cần thiết, nhưng ý kiến của tôi là các tổ chức cũng nên tập trung vào việc tạo ra một cấu trúc trả lương công bằng và minh bạch để công nhận sự đóng góp của tất cả nhân viên.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Salary đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!