bai mau writing task 2 Today, there are many tasks at home or work that have been done by robots. Is this a positive or negative development?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Today, there are many tasks at home or work that have been done by robots. Is this a positive or negative development?

Ngày nay, có rất nhiều nhiệm vụ ở nhà hoặc nơi làm việc đã và đang được thực hiện bởi robot. Đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

=> Đề bài này thuộc dạng Advantages and Disadvantages.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Không còn nghi ngờ gì nữa, công nghệ đã phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo và người máy. 

=> Undoubtedly, technology has advanced in numerous areas, including artificial intelligence and robotics. 

 • Dẫn vào bài viết: Bài viết này sẽ phác thảo một trong những lý do chính cho sự tiến bộ này và đưa ra ý kiến tại sao nó tạo nên một sự phát triển tích cực.

=>  This essay will outline one of the primary reasons for this progress and discuss why it constitutes a positive development.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Con người đã không ngừng cố gắng tạo ra các công cụ và thiết bị giúp cuộc sống của họ thuận tiện hơn - robot hoàn thành mục tiêu này rất tốt. 

=> Humans have consistently strived to create tools and devices that make their lives more convenient - robots fulfil this objective remarkably well. 

 • Robot hiện đang phổ biến ở nhiều nơi làm việc khác nhau, chẳng hạn như siêu thị: cung cấp thông tin cơ bản cho khách hàng, quét quanh cửa hàng để thu thập dữ liệu về các mặt hàng hết hàng hoặc thiếu hàng tồn kho
 • => Robots are now commonplace in various workplaces, such as supermarkets: provide basic information to customers, scan the store to collect data on out-of-stock items or inventory shortages. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Điều cần thiết là phải nhớ rằng những cỗ máy này là sản phẩm do con người tạo ra. Mặc dù cuối cùng chúng có thể thay thế một số công việc nhất định, nhưng chúng cũng sẽ tạo ra những cơ hội mới, chẳng hạn như lập trình hoặc bảo trì những máy móc này. 

=> It is essential to remember that these machines are man-made creations. Although they may eventually replace certain jobs, they will also generate new opportunities, such as programming or maintaining these machines. 

 • Việc sử dụng rô-bốt giải phóng thời gian cho những người có lịch trình bận rộn → cho phép họ phân bổ thời gian cho các hoạt động bổ ích hơn: giao lưu, đọc sách hoặc tham gia thể thao. 

=> Utilizing robots frees up time for individuals with busy schedules → allow them to allocate time to more rewarding activities: socializing, reading, or engaging in sports.  

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, despite the potential concerns surrounding the development of robots, the benefits they offer outweigh these considerably. Robots not only provide people with additional time, as they make life undoubtedly more convenient, but they can also create alternative career paths.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Today, there are many tasks at home or work that have been done by robots. Is this a positive or negative development?

Undoubtedly, technology has advanced in numerous areas, including artificial intelligence and robotics. This essay will outline one of the primary reasons for this progress and discuss why it constitutes a positive development.

First and foremost, humans have consistently strived to create tools and devices that make their lives more convenient. Robots fulfil this objective remarkably well. For instance, some robots are programmed to clean and maintain a household, even in the absence of its occupants. Additionally, robots are now commonplace in various workplaces, such as supermarkets. They provide basic information to customers, including the location of specific products, and can scan the store to collect data on out-of-stock items or inventory shortages. These tasks, if carried out by humans, would require more time and higher expenses.

While some individuals argue that robots pose a threat to human employment, it is essential to remember that these machines are man-made creations. Although they may eventually replace certain jobs, they will also generate new opportunities, such as programming or maintaining these machines. Furthermore, utilizing robots frees up time for individuals with busy schedules, allowing them to allocate this additional time to more rewarding activities like socializing, reading, or engaging in sports.  If people were to continue performing all tasks themselves, they would find life increasingly exhausting and challenging.

In conclusion, despite the potential concerns surrounding the development of robots, the benefits they offer outweigh these considerably. Robots not only provide people with additional time, as they make life undoubtedly more convenient, but they can also create alternative career paths.

Số từ: 256

 • artificial intelligence: trí tuệ nhân tạo
 • constitute (v): tạo nên 
 • strive (v): vươn lên, cố gắng
 • out-of-stock (adj): hết hàng
 • carry out (phrasal verb): thực hiện
 • pose a threat: đặt ra mối nguy hiểm
 • man-made (adj): nhân tạo
 • utilize (v): sử dụng
 • socialize (v): giao lưu với mọi người
 • rewarding (adj): đáng giá
 • exhausting (adj): mệt mỏi
 • outweigh (v): đánh bật
 • alternative (adj): thay thế 

Bài dịch:

Không còn nghi ngờ gì nữa, công nghệ đã phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo và người máy. Bài viết này sẽ phác thảo một trong những lý do chính cho sự tiến bộ này và đưa ra ý kiến tại sao nó tạo nên một sự phát triển tích cực.

Đầu tiên và quan trọng nhất, con người đã không ngừng cố gắng để tạo ra các công cụ và thiết bị giúp cuộc sống của họ thuận tiện hơn. Robot hoàn thành mục tiêu này rất tốt. Ví dụ, một số robot được lập trình để dọn dẹp và bảo trì một hộ gia đình, ngay cả khi không có người ở. Ngoài ra, robot hiện được sử dụng phổ biến ở nhiều nơi làm việc khác nhau, chẳng hạn như siêu thị. Chúng cung cấp thông tin cơ bản cho khách hàng, bao gồm vị trí của các sản phẩm cụ thể và có thể quét xung quanh cửa hàng để thu thập dữ liệu về các mặt hàng đã hết hoặc thiếu hàng tồn kho. Những nhiệm vụ này, nếu được thực hiện bởi con người, sẽ đòi hỏi nhiều thời gian hơn và chi phí cao hơn.

Trong khi một số người tranh luận rằng rô-bốt gây ra mối đe dọa đối với việc làm của con người, chúng ta nên nhớ rằng những cỗ máy này là sản phẩm do con người tạo ra. Mặc dù cuối cùng chúng có thể thay thế một số công việc nhất định, nhưng chúng cũng sẽ tạo ra những cơ hội mới, chẳng hạn như lập trình hoặc bảo trì những máy móc này. Hơn nữa, việc sử dụng rô-bốt có thể tạo thêm thời gian rảnh cho những người có lịch trình bận rộn, cho phép họ phân bổ khoảng thời gian này cho các hoạt động bổ ích hơn như giao lưu, đọc sách hoặc tham gia thể thao. Nếu mọi người tiếp tục tự mình thực hiện mọi nhiệm vụ, họ sẽ thấy cuộc sống ngày càng trở nên mệt mỏi và đầy thử thách.

Tóm lại, bất chấp những lo ngại tiềm tàng xung quanh sự phát triển của rô-bốt, những lợi ích mà chúng mang lại có thể hoàn toàn đánh bật các mối lo ngại đó. Rô-bốt không chỉ giúp  con người có thêm thời gian, vì chắc chắn chúng làm cho cuộc sống thuận tiện hơn, mà chúng còn có thể tạo ra những con đường sự nghiệp khác. 

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Robots đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!