bài mẫu writing Some people say that too much attention and too many resources are given to the protection of wild animals and birds. Do you agree or disagree with this opinion?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people say that too much attention and too many resources are given to the protection of wild animals and birds. Do you agree or disagree with this opinion?

Một số người nói rằng có quá nhiều sự chú ý và quá nhiều tài nguyên đang được dành cho việc bảo vệ các loài chim và động vật hoang dã. Bạn có đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này? 

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Trong những năm gần đây, cuộc tranh luận xung quanh việc phân bổ nguồn lực và sự quan tâm đến việc bảo vệ các loài chim và động vật hoang dã đang trở nên ngày càng gay gắt. 

=> In recent years, the debate surrounding the allocation of resources and attention to the protection of wild animals and birds has intensified.

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Tôi tin chắc rằng việc bảo tồn động vật hoang dã là vô cùng quan trọng và xứng đáng với các nguồn lực cũng như sự quan tâm mà nó đang được nhận.

=> I firmly believe that the preservation of wildlife is of paramount importance and deserves the resources and attention it receives.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Việc bảo tồn các loài động vật hoang dã và các loài chim là điều cần thiết để duy trì sự cân bằng tinh vi của các hệ sinh thái →  việc mất đi những loài này có thể gây ra những hậu quả sâu rộng, bao gồm cả sự sụp đổ của toàn bộ hệ sinh thái.

=> The conservation of wild animals and birds is essential to maintaining the delicate balance of ecosystems → the loss of these species can have far-reaching consequences, including the collapse of entire ecosystems.

 • Ví dụ: Sự biến mất của chỉ một loài săn mồi → sự bùng nổ dân số của các loài thuộc hệ con mồi → gây hại cho đời sống thực vật và phá vỡ cân bằng sinh thái.

=> Example: the disappearance of a single predator → an overpopulation of prey species → damage plant life and disrupt the ecological balance.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Bảo tồn động vật hoang dã mang lại lợi ích kinh tế đáng kể: lĩnh vực du lịch sinh thái - một ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng. 

=> Preserving wildlife has significant economic benefits: ecotourism sector - a rapidly growing industry.  

 • Nhiều quốc gia dựa vào lĩnh vực này để tạo doanh thu và tạo việc làm, khiến cho việc bảo vệ và bảo tồn các quần thể động vật hoang dã trở nên cần thiết.

=> Many countries rely on this sector to generate revenue and create jobs, making it essential to protect and conserve wildlife populations. 

Body 3: Biện chứng số ba: 

 • Động vật hoang dã và chim đóng vai trò là nguồn lực quan trọng cho nghiên cứu khoa học và tiến bộ y tế → nhiều loài sở hữu những đặc điểm và khả năng độc đáo → giúp các nhà nghiên cứu phát triển các phương pháp điều trị và liệu pháp mới cho nhiều bệnh khác nhau. 

=> Đild animals and birds serve as vital resources for scientific research and medical advancements → many species possess unique traits and abilities → help researchers develop new treatments and therapies for various diseases.

 • Ví dụ: nọc độc của một số loài rắn đã được sử dụng để phát triển các loại thuốc cứu người, nghiên cứu về các loài chim di cư đã giúp hiểu rõ hơn về điều hướng và biến đổi khí hậu. 

=> Example: the venom of certain snakes has been used to develop life-saving medications, the study of migratory birds has led to a better understanding of navigation and climate change.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, I disagree with the notion that too much attention and resources are dedicated to the protection of wild animals and birds. I wholeheartedly believe that investment should be given to this cause for the benefit of all. 

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people say that too much attention and too many resources are given to the protection of wild animals and birds. Do you agree or disagree with this opinion?

In recent years, the debate surrounding the allocation of resources and attention to the protection of wild animals and birds has intensified. While some argue that too much focus is given to this issue, I firmly believe that the preservation of wildlife is of paramount importance and deserves the resources and attention it receives.

Firstly, the conservation of wild animals and birds is essential to maintaining the delicate balance of ecosystems. Each species plays a unique role in their habitats, and the loss of these species can have far-reaching consequences, including the collapse of entire ecosystems. For example, the disappearance of a single predator can lead to an overpopulation of prey species, which in turn can damage plant life and disrupt the ecological balance. Therefore, allocating sufficient resources to protect these species contributes to the overall health of the environment and the planet.

Secondly, preserving wildlife has significant economic benefits. Ecotourism, which revolves around the appreciation and exploration of nature and wildlife, is a rapidly growing industry. Many countries rely on this sector to generate revenue and create jobs, making it essential to protect and conserve wildlife populations. Without allocating adequate resources and attention to the conservation of wild animals and birds, these economic opportunities could be lost, leading to negative consequences for local communities.

Finally, wild animals and birds serve as vital resources for scientific research and medical advancements. Many species possess unique traits and abilities that can help researchers develop new treatments and therapies for various diseases. For instance, the venom of certain snakes has been used to develop life-saving medications, while the study of migratory birds has led to a better understanding of navigation and climate change. Therefore, protecting wildlife is an investment in the future of human knowledge and well-being.

In conclusion, I disagree with the notion that too much attention and resources are dedicated to the protection of wild animals and birds. I wholeheartedly believe that investment should be given to this cause for the benefit of all. 

Số từ: 333

 • intensify (v): gay gắt
 • preservation (n): sự bảo tồn
 • paramount (adj): quan trọng hơn bất kỳ thứ gì 
 • delicate (adj): tinh vi
 • ecosystem (n): hệ sinh thái
 • habitat (n): môi trường sống
 • predator (n): động vật săn mồi
 • overpopulation (n): sự bùng nổ dân số
 • disrupt (v): làm gián đoạn
 • allocate (v): phân bổ
 • ecotourism (n): ngành du lịch sinh thái
 • rely on (phrasal verb): dựa vào
 • adequate (adj): đủ
 • conservation (n): sự bảo tồn
 • trait (n): đặc điểm
 • investment (n): sự đầu tư

Bài dịch:

Trong những năm gần đây, cuộc tranh luận xung quanh việc phân bổ nguồn lực và sự quan tâm đến việc bảo vệ các loài chim và động vật hoang dã đang trở nên ngày càng gay gắt. Mặc dù một số người cho rằng vấn đề này được tập trung quá nhiều, nhưng tôi tin chắc rằng việc bảo tồn động vật hoang dã là vô cùng quan trọng và xứng đáng với các nguồn lực cũng như sự quan tâm mà nó đang được nhận.

Thứ nhất, việc bảo tồn các loài động vật hoang dã và các loài chim là điều cần thiết để duy trì sự cân bằng tinh vi của các hệ sinh thái. Mỗi loài đóng một vai trò đặc biệt trong môi trường sống và việc mất đi những loài này có thể gây ra những hậu quả sâu rộng, bao gồm cả sự sụp đổ của toàn bộ hệ sinh thái. Ví dụ, sự biến mất của duy nhất một loài săn mồi có thể dẫn đến sự bùng nổ dân số của các loài con mồi, do đó có thể gây hại cho đời sống thực vật và phá vỡ cân bằng sinh thái. Do đó, việc phân bổ đủ nguồn lực để bảo vệ các loài này sẽ góp phần vào sức khỏe chung của môi trường và hành tinh.

Thứ hai, bảo tồn động vật hoang dã mang lại những lợi ích kinh tế đáng kể. Du lịch sinh thái xoay quanh việc trân trọng, khám phá thiên nhiên và động vật hoang dã, hiện đang là một ngành đang phát triển nhanh chóng. Nhiều quốc gia dựa vào lĩnh vực này để tạo doanh thu và việc làm, khiến cho việc bảo vệ và bảo tồn các quần thể động vật hoang dã trở nên cần thiết. Nếu không phân bổ đủ nguồn lực và sự quan tâm đến việc bảo tồn các loài chim và động vật hoang dã, những cơ hội kinh tế này có thể bị mất đi dẫn đến những hậu quả tiêu cực cho cộng đồng địa phương.

Cuối cùng, động vật hoang dã và chim đóng vai trò là nguồn lực quan trọng cho nghiên cứu khoa học và tiến bộ y tế. Nhiều loài sở hữu những đặc điểm và khả năng độc đáo có thể giúp các nhà nghiên cứu phát triển các phương pháp điều trị và liệu pháp mới cho các bệnh khác nhau. Ví dụ, nọc độc của một số loài rắn đã được sử dụng để phát triển các loại thuốc cứu người, trong khi nghiên cứu về các loài chim di cư đã giúp hiểu rõ hơn về điều hướng và biến đổi khí hậu. Do đó, bảo vệ động vật hoang dã là một khoản đầu tư cho tương lai của tri thức và hạnh phúc của con người.

Tóm lại, tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng có quá nhiều sự chú ý và nguồn lực dành cho việc bảo vệ các loài chim và động vật hoang dã. Tôi thật sự tin rằng nên đầu tư cho mục đích này vì lợi ích của tất cả mọi người.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Wild animals đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!