bài mẫu ielts writing Some people believe that planning for the future is a waste of time because they think that focusing on the present is more important. To what extent do you agree  or disagree?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people believe that planning for the future is a waste of time because they think that focusing on the present is more important. To what extent do you agree  or disagree?

Một số người tin rằng lập kế hoạch cho tương lai là lãng phí thời gian vì họ nghĩ rằng tập trung vào hiện tại quan trọng hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Quan niệm về việc lập kế hoạch cho tương lai là lãng phí thời gian đã được ủng hộ bởi những người cho rằng nên tập trung hoàn toàn vào hiện tại. 

=> The notion that planning for the future is a waste of time has gained some traction among individuals who advocate focusing exclusively on the present.

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Tôi không đồng ý với quan điểm này bởi vì đây là một quan điểm thiếu sót và thiển cận.

=>  However, I disagree with this view because this perspective is flawed and shortsighted.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Lập kế hoạch cho tương lai giúp các cá nhân ý thức về hướng đi và mục đích trong cuộc sống của họ. → Việc đặt mục tiêu dài hạn:  lên kế hoạch chi tiết cho tương lai, giúp họ có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt.

=> Planning for the future provides individuals with a sense of direction and purpose in their lives. → Setting long-term goals: map out their future, enable them to make informed decisions. 

 • Chỉ tập trung vào hiện tại → mọi người trở nên tự mãn, cản trở sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của họ. 

=> Focusing solely on the present → people becoming complacent, hindering their personal and professional growth. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Lập kế hoạch cho tương lai thúc đẩy các cá nhân học những kỹ năng và kiến thức mới để chuẩn bị cho những thách thức sắp tới. → thúc đẩy khả năng thích ứng và khả năng phục hồi → rất quan trọng trong thế giới đang phát triển nhanh chóng ngày nay

=> Planning for the future motivates individuals to acquire new skills and knowledge in preparation for upcoming challenges → fosters adaptability and resilience → critical in today's rapidly evolving world. 

 • Ví dụ: những nhân viên dự đoán được những thay đổi trong ngành của họ và phát triển các kỹ năng liên quan → có vị trí tốt hơn để thành công trong sự nghiệp so với những người chỉ tập trung vào trách nhiệm với công việc hiện tại. 

=> Example: employees who anticipate changes in their industry and develop relevant skills → better positioned to succeed in their careers than those who focus only on their current job responsibilities. 

Body 3: Biện chứng số ba: 

 • Lập kế hoạch cho tương lai rất quan trọng cho việc đạt được sự ổn định và an ninh về mặt tài chính lâu dài → Ví dụ: chuẩn bị cho các sự kiện lớn trong đời: mua nhà, lập gia đình hoặc nghỉ hưu.

=> Planning for the future is vital for achieving long-term financial stability and security. → Example: prepare for major life events: buying a home, starting a family, or retiring. 

 • Giúp mọi người tránh cảnh nợ nần và khó khăn tài chính, cho phép họ tận hưởng cuộc sống chất lượng cao hơn. 

=> Helps people avoid debt and financial hardship, enabling them to enjoy a higher quality of life. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while focusing on the present is essential for enjoying life, planning for the future is equally important. I disagree that we should focus solely on the present as individuals can lead more fulfilling and secure lives by focusing on and securing the future.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people believe that planning for the future is a waste of time because they think that focusing on the present is more important. To what extent do you agree  or disagree?

The notion that planning for the future is a waste of time has gained some traction among individuals who advocate focusing exclusively on the present. However, I disagree with this view because this perspective is flawed and shortsighted.

Firstly, planning for the future provides individuals with a sense of direction and purpose in their lives. Setting long-term goals allows people to map out their future, enabling them to make informed decisions that align with their aspirations. This process promotes personal growth by encouraging individuals to assess their skills and develop strategies to achieve their objectives. Conversely, focusing solely on the present may result in people becoming complacent, hindering their personal and professional growth.

Secondly, planning for the future motivates individuals to acquire new skills and knowledge in preparation for upcoming challenges. This proactive approach fosters adaptability and resilience, which are critical in today's rapidly evolving world. For example, employees who anticipate changes in their industry and develop relevant skills are better positioned to succeed in their careers than those who focus only on their current job responsibilities. In this context, prioritizing the present over the future may limit one's potential for success and fulfillment.

Lastly, planning for the future is vital for achieving long-term financial stability and security. By setting financial goals and developing a budget, individuals can prepare for major life events, such as buying a home, starting a family, or retiring. This foresight helps people avoid debt and financial hardship, enabling them to enjoy a higher quality of life.

In conclusion, while focusing on the present is essential for enjoying life, planning for the future is equally important. I disagree that we should focus solely on the present as individuals can lead more fulfilling and secure lives by focusing on and securing the future.

Số từ: 296

 • traction (n): sự thu hút
 • advocate (v): ủng hộ
 • exclusively (adv): hoàn toàn
 • flawed (adj): thiếu sót, sai 
 • shortsighted (adj): thiển cận
 • map sth out (phrasal verb): lên kế hoạch chi tiết
 • aspiration (n): mong muốn, khát vọng
 • assess (v): đánh giá
 • complacent (adj): tự mãn
 • hinder (v): cản trở
 • resilience (n): khả năng phục hồi
 • anticipate (v): tiên đoán
 • financial stability: ổn định tài chính
 • foresight (n): tầm nhìn xa
 • financial hardship: khó khăn tài chính

Bài dịch:

Quan niệm về việc lập kế hoạch cho tương lai là lãng phí thời gian đã được ủng hộ bởi những người cho rằng nên tập trung hoàn toàn vào hiện tại. Tuy nhiên, tôi không đồng ý với quan điểm này bởi vì đây là một quan điểm thiếu sót và thiển cận.

Thứ nhất, lập kế hoạch cho tương lai giúp các cá nhân ý thức về phương hướng và mục đích trong cuộc sống của họ. Đặt mục tiêu dài hạn cho phép mọi người lên kế hoạch chi tiết cho tương lai của họ, giúp họ có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt phù hợp với mong muốn cá nhân. Quá trình này thúc đẩy sự phát triển cá nhân bằng cách khuyến khích mọi người đánh giá các kỹ năng và phát triển chiến lược để đạt được mục tiêu. Ngược lại, việc chỉ tập trung vào hiện tại có thể khiến mọi người trở nên tự mãn, cản trở sự phát triển bản thân và cả trong sự nghiệp.

Thứ hai, lập kế hoạch cho tương lai thúc đẩy các cá nhân học những kỹ năng và kiến thức mới để chuẩn bị cho những thách thức sắp tới. Cách tiếp cận chủ động này thúc đẩy khả năng thích ứng và khả năng phục hồi, vốn rất quan trọng trong thế giới đang phát triển nhanh chóng ngày nay. Ví dụ, những nhân viên dự đoán được những thay đổi trong ngành của họ và phát triển các kỹ năng liên quan sẽ thường có vị trí tốt hơn để thành công trong sự nghiệp so với những người chỉ tập trung vào trách nhiệm với công việc hiện tại. Trong trường hợp này, ưu tiên hiện tại hơn tương lai có thể hạn chế tiềm năng thành công và sự viên mãn của cá nhân.

Cuối cùng, lập kế hoạch cho tương lai là rất quan trọng để đạt được sự ổn định và an toàn về mặt tài chính lâu dài. Bằng cách đặt mục tiêu tài chính và lập ngân sách, các cá nhân có thể chuẩn bị cho các sự kiện lớn trong đời, chẳng hạn như mua nhà, lập gia đình hoặc nghỉ hưu. Tầm nhìn xa này giúp mọi người tránh cảnh nợ nần hay gặp khó khăn tài chính, cho phép họ tận hưởng cuộc sống chất lượng cao hơn.

Tóm lại, trong khi tập trung vào hiện tại là điều cần thiết để tận hưởng cuộc sống, thì việc lập kế hoạch cho tương lai cũng quan trọng không kém. Tôi không đồng ý rằng chúng ta chỉ nên tập trung vào hiện tại vì các cá nhân có thể có cuộc sống viên mãn và an toàn hơn bằng cách tập trung và đảm bảo ổn định cho tương lai.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Planning đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!