Many employers believe that good social skills are as important as good qualifications to succeed in a job, so they are employing people who have good social skills. To what extent do you agree or disagree?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài 

Đề bài:

Many employers believe that good social skills are as important as good qualifications to succeed in a job, so they are employing people who have good social skills. To what extent do you agree or disagree?

Nhiều nhà tuyển dụng tin rằng các kỹ năng xã hội tốt cũng quan trọng như trình độ chuyên môn giỏi để thành công trong công việc, vì vậy họ đang tuyển dụng những người có kỹ năng xã hội tốt. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree. 

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Trong thị trường việc làm hiện đại, các nhà tuyển dụng ngày càng nhận ra giá trị của các kỹ năng xã hội bên cạnh các bằng cấp chính thức khi tuyển dụng nhân viên mới. 

=> In the contemporary job market, employers are increasingly recognizing the value of social skills alongside formal qualifications when hiring new employees. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Bài viết này sẽ lập luận ủng hộ quan điểm rằng kỹ năng xã hội tốt cũng quan trọng như trình độ chuyên môn giỏi để thành công trong công việc và sẽ đưa ra những lý do đằng sau quan niệm này.

=>  This essay will argue in favor of the view that good social skills are as important as good qualifications for job success and will explore the reasons behind this belief.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Các kỹ năng xã hội thúc đẩy giao tiếp hiệu quả: nhân viên có khả năng giao tiếp giỏi  có thể bày tỏ suy nghĩ và ý tưởng của họ một cách rõ ràng, tích cực lắng nghe người khác và điều chỉnh phong cách giao tiếp của họ để phù hợp với các đối tượng khác nhau. 

→ Các kỹ năng xã hội tốt có thể tác động trực tiếp đến hiệu suất và khả năng cống hiến của nhân viên cho tổ chức.

=> Social skills promote effective communication: employees with strong interpersonal abilities can express their thoughts and ideas clearly, listen actively to others, and adapt their communication style to suit different audiences. 

→ Good social skills can directly impact an employee's performance and ability to contribute positively to the organization.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Các kỹ năng xã hội tốt rất quan trọng để giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng tại nơi làm việc: Những nhân viên có kỹ năng giao tiếp xuất sắc có thể giải quyết các tình huống khó khăn một cách dễ dàng, đồng cảm với người khác và đưa ra các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề. 

→ Trong một thị trường việc làm luôn thay đổi, khả năng thích ứng và kỹ năng giải quyết vấn đề luôn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.

=> Good social skills are vital for problem-solving and adaptability in the workplace: employees who possess excellent interpersonal skills can navigate challenging situations with ease, empathize with others, and offer creative solutions to problems. → In an ever-changing job market, adaptability and problem-solving skills are highly valued by employers.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, good social skills are as important as good qualifications in achieving success in a job. It is imperative for employers to recognize the value of strong social skills when hiring new employees, as they can significantly impact the success and growth of their business.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Many employers believe that good social skills are as important as good qualifications to succeed in a job, so they are employing people who have good social skills. To what extent do you agree or disagree?

In the contemporary job market, employers are increasingly recognizing the value of social skills alongside formal qualifications when hiring new employees. This essay will argue in favor of the view that good social skills are as important as good qualifications for job success and will explore the reasons behind this belief.

One of the primary reasons why social skills are essential in the workplace is that they promote effective communication. Employees with strong interpersonal abilities can express their thoughts and ideas clearly, listen actively to others, and adapt their communication style to suit different audiences. As a result, they are better equipped to navigate complex workplace dynamics, negotiate deals, and build relationships with colleagues and clients. Consequently, good social skills can directly impact an employee's performance and ability to contribute positively to the organization.

In addition to facilitating communication, good social skills are vital for problem-solving and adaptability in the workplace. Employees who possess excellent interpersonal skills can navigate challenging situations with ease, empathize with others, and offer creative solutions to problems. Furthermore, such employees are often more open to change and are able to adapt to new circumstances and evolving expectations more readily. In an ever-changing job market, adaptability and problem-solving skills are highly valued by employers, making strong social skills an essential component of professional success.

In conclusion, good social skills are as important as good qualifications in achieving success in a job. It is imperative for employers to recognize the value of strong social skills when hiring new employees, as they can significantly impact the success and growth of their business.

Số từ: 264

 • contemporary (adj): đương đại, hiện đại
 • interpersonal abilities: kỹ năng xã hội 
 • adapt (v): thích nghi, thích ứng
 • business dynamic: động lực trong môi trường làm việc
 • negotiate (v): đàm phán
 • facilitate (v): tạo điều kiện
 • problem-solving: kỹ năng giải quyết vấn đề
 • adaptability (n): khả năng thích ứng
 • possess (v): sở hữu
 • empathize (v): đồng cảm
 • evolve (v): phát triển
 • ever-changing (adj): thay đổi nhanh chóng 
 • component (n): yếu tố
 • imperative (adj): bắt buộc 

Bài dịch:

Trong thị trường việc làm hiện đại, các nhà tuyển dụng ngày càng nhận ra giá trị của các kỹ năng xã hội bên cạnh các bằng cấp chính thức khi tuyển dụng nhân viên mới. Bài viết này sẽ lập luận ủng hộ quan điểm rằng kỹ năng xã hội tốt cũng quan trọng như trình độ chuyên môn giỏi để thành công trong công việc và sẽ đưa ra những lý do đằng sau quan niệm này.

Một trong những lý do chính tại sao các kỹ năng xã hội lại cần thiết tại nơi làm việc đó là chúng thúc đẩy giao tiếp hiệu quả. Nhân viên có khả năng giao tiếp giỏi có thể bày tỏ suy nghĩ và ý tưởng của họ một cách rõ ràng, tích cực lắng nghe người khác và điều chỉnh phong cách giao tiếp của họ để phù hợp với các đối tượng khác nhau. Do đó, họ được trang bị tốt hơn để điều hướng các động lực phức tạp tại nơi làm việc, thương lượng các giao dịch và xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp và khách hàng. Do đó, các kỹ năng xã hội tốt có thể tác động trực tiếp đến hiệu suất và khả năng cống hiến của nhân viên cho tổ chức.

Ngoài việc tạo điều kiện giao tiếp, các kỹ năng xã hội tốt rất quan trọng để giải quyết vấn đề và tăng khả năng thích ứng tại nơi làm việc. Những nhân viên có kỹ năng giao tiếp xuất sắc có thể điều hướng các tình huống khó khăn một cách dễ dàng, đồng cảm với người khác và đưa ra các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề. Hơn nữa, những nhân viên như vậy thường cởi mở hơn với sự thay đổi và có thể thích nghi với hoàn cảnh mới và phát triển kỳ vọng dễ dàng hơn. Trong một thị trường việc làm luôn thay đổi, khả năng thích ứng và kỹ năng giải quyết vấn đề luôn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao, khiến các kỹ năng xã hội mạnh mẽ trở thành một thành phần thiết yếu của sự thành công trong nghề nghiệp.

Tóm lại, kỹ năng xã hội tốt cũng quan trọng như trình độ chuyên môn giỏi để đạt được thành công trong công việc. Các nhà tuyển dụng bắt buộc phải nhận ra giá trị của các kỹ năng xã hội mạnh mẽ khi tuyển dụng nhân viên mới, vì chúng có thể tác động đáng kể đến sự thành công và phát triển của doanh nghiệp.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Employment đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!