ielts speaking part 1 chủ đề online shopping

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions

1. How often do you buy things online? [Why?]

2. What was the last thing you bought online?

3. Do you ever see things in shops and then buy them online? [Why/Why not?]

4. Do you think the popularity of online shopping is changing your town or city centre? [Why/Why not?]

II. Samples

1. How often do you buy things online? [Why?]

Bạn có thường xuyên mua hàng trực tuyến không? [Tại sao?]

“I buy things online quite frequently. The convenience of online shopping allows me to browse a wide variety of products from the comfort of my home. Moreover, the option to read reviews and compare products helps me make informed decisions.”

Từ vựng:

 • browse (v): lướt, duyệt
 • review (n): đánh giá

Bài dịch:

Tôi mua những thứ trực tuyến khá thường xuyên. Sự tiện lợi của việc mua sắm trực tuyến cho phép tôi duyệt qua nhiều loại sản phẩm một cách thoải mái tại nhà. Hơn nữa, tùy chọn đọc đánh giá và so sánh sản phẩm giúp tôi đưa ra quyết định sáng suốt.

2. What was the last thing you bought online?

Thứ cuối cùng bạn đã mua trực tuyến là gì?

“The last thing I bought online was a beautiful floral dress. I found it on a fashion website and couldn't resist its vibrant colors and elegant design. The dress arrived promptly, and I was delighted to find that it fit perfectly and matched the online description.”

Từ vựng:

 • resist (v): cưỡng lại, kiềm chế
 • delighted (adj): vui mừng
 • description (n): sự mô tả

Bài dịch:

Thứ cuối cùng tôi mua trên mạng là một chiếc váy hoa tuyệt đẹp. Tôi tìm thấy nó trên một trang web thời trang và không thể cưỡng lại màu sắc rực rỡ và thiết kế trang nhã của nó. Chiếc váy được giao ngay lập tức và tôi rất vui khi thấy rằng nó vừa vặn hoàn hảo và khớp với mô tả trực tuyến.

3. Do you ever see things in shops and then buy them online? [Why/Why not?]

Bạn có bao giờ nhìn những thứ trong cửa hàng rồi sau đó mua chúng trực tuyến không? [Tại sao/ Tại sao không?]

“Yes, I sometimes see things in shops and then buy them online. Recently, I was looking for a specific book in a local bookstore, but they didn't have it in stock. So, I checked online and found it available at a lower price. Obviously, I have to get it online.”

Từ vựng:

 •  in stock: còn hàng
 • available (adj): có sẵn

Bài dịch:

Có, đôi khi tôi nhìn thấy mọi thứ trong các cửa hàng và sau đó mua chúng trực tuyến. Gần đây, tôi đang tìm kiếm một cuốn sách cụ thể trong một hiệu sách địa phương, nhưng họ không có cuốn sách đó trong kho. Vì vậy, tôi đã kiểm tra trực tuyến và thấy nó có sẵn ở một mức giá thấp hơn. Rõ ràng, tôi phải mua nó trực tuyến.

4. Do you think the popularity of online shopping is changing your town or city centre? [Why/Why not?]

Bạn có nghĩ rằng sự phổ biến của mua sắm trực tuyến đang thay đổi thị trấn hoặc trung tâm thành phố của bạn không? [Tại sao/ Tại sao không?]

“Yes, the popularity of online shopping is indeed changing my town. With the rise of e-commerce, more people prefer to shop online due to convenience, variety, and competitive pricing. Some traditional brick-and-mortar stores in my city center have closed down or reduced in number, impacting the vibrancy of the area.”

Từ vựng:

 • e-commerce (n): thương mại điện tử
 • brick-and-mortar store: cửa hàng thực tế

Bài dịch:

Có, sự phổ biến của mua sắm trực tuyến thực sự đang thay đổi thị trấn của tôi. Với sự phát triển của thương mại điện tử, nhiều người thích mua sắm trực tuyến hơn do sự tiện lợi, đa dạng và giá cả cạnh tranh. Một số cửa hàng truyền thống truyền thống ở trung tâm thành phố của tôi đã đóng cửa hoặc giảm số lượng, ảnh hưởng đến sự sôi động của khu vực.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Online Shopping”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS SPEAKING CỦA STUDY4👈

📢TRẢI NGHIỆM ĐỂ ĐẠT BAND ĐIỂM MƠ ƯỚC: