ielts writing More and more plastic waste is polluting the world’s cities, countryside, and oceans. What problems will it cause? What measures should be taken to solve these problems?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

More and more plastic waste is polluting the world’s cities, countryside, and oceans. What problems will it cause? What measures should be taken to solve these problems?

Ngày càng có nhiều rác thải nhựa gây ô nhiễm các thành phố, vùng nông thôn và đại dương trên thế giới. Nó sẽ gây ra những vấn đề gì? Có những biện pháp cần được thực hiện để giải quyết những vấn đề này?

=> Đề bài này thuộc dạng Cause/Problem and solution.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Lượng rác thải nhựa ngày càng tăng gây ô nhiễm các thành phố, vùng nông thôn và đại dương trên thế giới đã trở thành mối quan tâm cấp bách về môi trường. 

=> The increasing amount of plastic waste polluting the world's cities, countryside, and oceans has become a pressing environmental concern. 

 • Đưa ra ý kiến cá nhân: Bài viết này sẽ thảo luận về các vấn đề do ô nhiễm nhựa gây ra và đề xuất các biện pháp có thể được thực hiện để giảm thiểu những vấn đề này.

=>  This essay will discuss the problems caused by plastic pollution and propose measures that can be taken to mitigate these issues.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Ô nhiễm nhựa tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và động vật hoang dã. Nhiều loài động vật thường nhầm các mảnh vụn nhựa là thức ăn → chúng có thể nuốt phải, bị thương hay thậm chí tử vong. 

=> Plastic pollution negatively impacts ecosystems and wildlife. Many animals mistake plastic debris for food → ingestion, injury, and even death. 

 • Ô nhiễm nhựa góp phần làm suy giảm môi trường sống tự nhiên, chẳng hạn như bờ biển và đường thủy, ảnh hưởng xấu đến tính thẩm mỹ và giảm giá trị về mặt giải trí của chúng. 

=> Plastic pollution contributes to the deterioration of natural habitats, such as coastlines and waterways, adversely affecting their aesthetic appeal and reducing their recreational value. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Một biện pháp có tiềm năng là thúc đẩy vòng sử dụng tuần hoàn, trong đó vật liệu nhựa được thiết kế để tái sử dụng, tái chế hoặc làm ủ phân bón. 

=> One such measure is the promotion of a circular economy, in which plastic materials are designed for reuse, recycling, or composting. 

 • Một biện pháp khác là nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề ô nhiễm nhựa và tầm quan trọng của việc tiêu dùng có trách nhiệm. 

=> Another measure is raising public awareness about the issue of plastic pollution and the importance of responsible consumption. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, plastic waste poses significant problems for the environment, wildlife, and human health. By adopting the strategies mentioned above, we can work towards a more sustainable future and reduce the detrimental impact of plastic waste on our planet.

2. Bài mẫu Band 8.0+

More and more plastic waste is polluting the world’s cities, countryside, and oceans. What problems will it cause? What measures should be taken to solve these problems?

The increasing amount of plastic waste polluting the world's cities, countryside, and oceans has become a pressing environmental concern. This essay will discuss the problems caused by plastic pollution and propose measures that can be taken to mitigate these issues.

Plastic waste poses numerous challenges for both the environment and human health. Firstly, plastic pollution negatively impacts ecosystems and wildlife. Many animals, including marine species, often mistake plastic debris for food, leading to ingestion, injury, and even death. Secondly, plastic pollution contributes to the deterioration of natural habitats, such as coastlines and waterways, adversely affecting their aesthetic appeal and reducing their recreational value. This can have negative implications for local communities and industries, such as tourism, that rely on the attractiveness of these areas.

To combat the growing problem of plastic waste, several measures can be implemented. One such measure is the promotion of a circular economy, in which plastic materials are designed for reuse, recycling, or composting. Governments and industries can incentivize the use of eco-friendly packaging materials, support research and development of sustainable alternatives, and implement policies that encourage recycling and responsible waste management. Another measure is raising public awareness about the issue of plastic pollution and the importance of responsible consumption. Educational campaigns can inform individuals about the environmental and health consequences of plastic waste and encourage them to reduce their plastic consumption, adopt reusable alternatives, and recycle properly.

In conclusion, plastic waste poses significant problems for the environment, wildlife, and human health. By adopting the strategies mentioned above, we can work towards a more sustainable future and reduce the detrimental impact of plastic waste on our planet.

Số từ: 271

 • pressing (adj): cấp bách
 • propose (v): đề xuất
 • mitigate (v): giảm
 • ecosystem (n): hệ sinh thái
 • debris (n): mảnh vụn
 • ingestion (n): ăn vào, nuốt phải
 • deterioration (n): sự suy giảm
 • coastline (n): miền duyên hải, ven biển
 • implication (n): tình trạng liên quan 
 • implement (v): thực hiện 
 • composting (n): ủ phân bón
 • incentivize (v): khuyến khích
 • eco-friendly (adj): thân thiện với môi trường
 • sustainable (adj): bền vững
 • alternative (n): phương án thay thế
 • detrimental (adj): có hại 

Bài dịch:

Lượng rác thải nhựa ngày càng tăng gây ô nhiễm các thành phố, vùng nông thôn và đại dương trên thế giới đã trở thành mối quan tâm cấp bách về môi trường. Bài viết này sẽ thảo luận về các vấn đề do ô nhiễm nhựa gây ra và đề xuất các biện pháp có thể được thực hiện để giảm thiểu những vấn đề này.

Rác thải nhựa đặt ra nhiều thách thức cho cả môi trường và sức khỏe con người. Thứ nhất, ô nhiễm nhựa tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và động vật hoang dã. Nhiều loài động vật, bao gồm cả các loài sinh vật biển, thường nhầm các mảnh vụn nhựa là thức ăn, dẫn đến việc nuốt nhầm, bị thương và hay thậm chí tử vong. Thứ hai, ô nhiễm nhựa góp phần làm suy giảm môi trường sống tự nhiên, chẳng hạn như miền duyên hải và đường thủy, ảnh hưởng xấu đến tính thẩm mỹ và giảm đi giá trị giải trí của chúng. Điều này có thể có tác động tiêu cực đối với cộng đồng địa phương và các ngành công nghiệp, chẳng hạn như du lịch, khi các ngành đó dựa vào sức hấp dẫn của các khu vực này.

Để ngăn chặn vấn đề ngày càng tăng của chất thải nhựa, một số biện pháp có thể được thực hiện. Một biện pháp có tiềm năng là thúc đẩy vòng sử dụng tuần hoàn, trong đó vật liệu nhựa được thiết kế để tái sử dụng, tái chế hoặc làm ủ phân bón. Chính phủ và các ngành công nghiệp có thể khuyến khích sử dụng vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển các giải pháp thay thế bền vững, đồng thời thực hiện các chính sách khuyến khích tái chế và quản lý chất thải có trách nhiệm. Một biện pháp khác là nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề ô nhiễm nhựa và tầm quan trọng của việc tiêu dùng có trách nhiệm. Các chiến dịch mang tính giáo dục có thể tuyên truyền cho các cá nhân về hậu quả về mặt môi trường và sức khỏe của rác thải nhựa, đồng thời khuyến khích họ giảm tiêu thụ nhựa, áp dụng các giải pháp thay thế có thể tái sử dụng và tái chế đúng cách.

Tóm lại, rác thải nhựa đặt ra những vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường, động vật hoang dã và sức khỏe con người. Bằng cách áp dụng các biện pháp nêu trên, chúng ta có thể hướng tới một tương lai bền vững hơn và giảm thiểu tác động có hại của rác thải nhựa đối với hành tinh của chúng ta.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Plastic Waste đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!