writing task 2 It has become easier and more affordable for people to travel to other countries. Do you think it is a positive or negative development?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

It has become easier and more affordable for people to travel to other countries. Do you think it is a positive or negative development?

Hiện nay việc đi du lịch đến các quốc gia khác đã trở nên dễ dàng và phải chăng hơn đối với tất cả mọi người. Bạn nghĩ rằng đó là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

=> Đề bài này thuộc dạng Advantages and disadvantages.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Trong những năm gần đây, việc đi du lịch đến các quốc gia khác đã trở nên dễ dàng và phải chăng hơn đối với số lượng người ngày càng tăng. 

=> In recent years, traveling to other countries has become easier and more affordable for a growing number of people. 

 • Đưa ra ý kiến cá nhân: Theo tôi, sự phát triển này là tích cực, vì nó thúc đẩy trao đổi văn hóa, thúc đẩy nền kinh tế thông qua du lịch và mang đến cho các cá nhân cơ hội phát triển cá nhân.

=>  In my opinion, this development is positive, as it fosters cultural exchange, boosts economies through tourism, and offers individuals personal growth opportunities.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Một trong những lợi ích quan trọng nhất của việc thúc đẩy du lịch quốc tế là tăng cường trao đổi văn hóa → Sự tiếp xúc này có thể phá vỡ các khuôn mẫu và quan niệm sai lầm, dẫn đến một xã hội toàn cầu đa dạng và toàn diện hơn. 

=> One of the most significant benefits of increased international travel is the promotion of cultural exchange → This exposure can break down stereotypes and misconceptions, leading to a more inclusive and diverse global society. 

 • Việc trao đổi những ý tưởng này có thể truyền cảm hứng sáng tạo và đổi mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như nghệ thuật, âm nhạc và công nghệ, khi mọi người chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm độc đáo của họ.

=> This exchange of ideas can inspire creativity and innovation in various fields, such as art, music, and technology, as people share their unique perspectives and experiences.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Du lịch quốc tế giá cả phải chăng và dễ tiếp cận cũng mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Ngành du lịch đóng góp đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu, mang lại cơ hội việc làm và thúc đẩy các doanh nghiệp tại địa phương. 

→ Khách du lịch chi tiền cho chỗ ở, thực phẩm, phương tiện đi lại và các điểm tham quan

→ Ngành du lịch phát triển có thể góp phần vào việc đầu tư thêm cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng, cải thiện chất lượng cuộc sống nói chung cho người dân ở quốc gia đó.

=> The tourism industry contributes significantly to the global economy, providing employment opportunities and stimulating local businesses. 

→  Tourists spend money on accommodation, food, transportation, and attractions.

→ Increased tourism can lead to investments in infrastructure and public services, improving the overall quality of life for residents in the destination country.

Body 3: Biện chứng số ba:

 • Du lịch quốc tế cung cấp cho các cá nhân cơ hội để trưởng thành và phát triển cá nhân: mở rộng thế giới quan của một người, khuyến khích sự tự nhận thức đánh giá và phát triển các kỹ năng sống quan trọng: khả năng thích ứng, giải quyết vấn đề và cách giao tiếp

=> International travel provides individuals with opportunities for personal growth and development:  broaden one's worldview, encourage self-reflection and develop important life skills: adaptability, problem-solving, and communication

 • Du lịch quốc tế có thể mang lại những kỷ niệm và trải nghiệm khó quên làm cuộc sống của con người thêm phong phú, thúc đẩy cảm giác viên mãn và hạnh phúc.

=> International travel can provide unforgettable memories and experiences that enrich a person's life, fostering a sense of fulfillment and well-being.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, the increased ease and affordability of international travel offer numerous positive outcomes. These benefits contribute to a more interconnected and understanding global community, ultimately improving the quality of life for people worldwide.

2. Bài mẫu Band 8.0+

It has become easier and more affordable for people to travel to other countries. Do you think it is a positive or negative development?

In recent years, traveling to other countries has become easier and more affordable for a growing number of people. In my opinion, this development is positive, as it fosters cultural exchange, boosts economies through tourism, and offers individuals personal growth opportunities.

One of the most significant benefits of increased international travel is the promotion of cultural exchange. When people visit other countries, they are exposed to new customs, traditions, and ways of thinking, which can foster greater understanding and tolerance among different cultures. This exposure can break down stereotypes and misconceptions, leading to a more inclusive and diverse global society. Also, this exchange of ideas can inspire creativity and innovation in various fields, such as art, music, and technology, as people share their unique perspectives and experiences.

Affordable and accessible international travel also has numerous economic benefits. The tourism industry contributes significantly to the global economy, providing employment opportunities and stimulating local businesses. When tourists visit a destination, they spend money on accommodation, food, transportation, and attractions, directly benefiting the local economy. Furthermore, increased tourism can lead to investments in infrastructure and public services, improving the overall quality of life for residents in the destination country.

Lastly, international travel provides individuals with opportunities for personal growth and development. Experiencing new places and cultures can broaden one's worldview and encourage self-reflection, leading to a deeper understanding of oneself and others. Traveling can also help people develop important life skills, such as adaptability, problem-solving, and communication, as they navigate unfamiliar environments and interact with people from diverse backgrounds. Moreover, international travel can provide unforgettable memories and experiences that enrich a person's life, fostering a sense of fulfillment and well-being.

In conclusion, the increased ease and affordability of international travel offer numerous positive outcomes. These benefits contribute to a more interconnected and understanding global community, ultimately improving the quality of life for people worldwide.

Số từ: 311

 • affordable (adj): (giá cả) phải chăng 
 • foster (v): thúc đẩy
 • boost (v): thúc đẩy
 • cultural exchange: giao lưu văn hóa
 • tolerance (n): lòng khoan dung 
 • break sth down (phrasal verb): loại bỏ
 • stereotype (n): khuôn mẫu
 • misconception (n): quan niệm sai lầm
 • stimulate (v): khuyến khích
 • investment (n): sự đầu tư
 • self-reflection (n): sự tự đánh giá bản thân 
 • adaptability (n): sự thích nghi 
 • problem-solving (n): giải quyết vấn đề
 • enrich (v): làm giàu, làm phong phú
 • interconnected (adj): kết nối với nhau 
 • ultimately (adv): sau cùng thì, cuối cùng 

Bài dịch:

Trong những năm gần đây, việc đi du lịch đến các quốc gia khác đã trở nên dễ dàng và phải chăng hơn đối với số lượng người ngày càng tăng. Theo tôi, sự phát triển này là tích cực, vì nó thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, thúc đẩy nền kinh tế thông qua du lịch và mang đến cho các cá nhân những cơ hội để phát triển bản thân.

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của việc thúc đẩy du lịch quốc tế là nhằm tăng cường trao đổi văn hóa. Khi mọi người đến thăm các quốc gia khác, họ được tiếp xúc với các phong tục, truyền thống và cách suy nghĩ mới, những điều này có thể tăng thêm vốn hiểu biết và khoan dung hơn giữa các nền văn hóa khác nhau. Sự tiếp xúc này có thể phá vỡ các khuôn mẫu và quan niệm sai lầm, đem đến một xã hội toàn cầu đa dạng và toàn diện hơn. Ngoài ra, việc trao đổi những ý tưởng này có thể truyền cảm hứng sáng tạo và đổi mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như nghệ thuật, âm nhạc và công nghệ, khi mọi người chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm độc đáo của họ.

Du lịch quốc tế với giá cả phải chăng và dễ tiếp cận cũng có nhiều lợi ích kinh tế. Ngành du lịch đóng góp đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu, mang lại cơ hội việc làm và kích thích các doanh nghiệp tại địa phương. Khi khách du lịch đến thăm một địa điểm, họ chi tiền cho chỗ ở, thực phẩm, phương tiện đi lại và các điểm tham quan, mang lại lợi ích trực tiếp cho nền kinh tế địa phương. Hơn nữa, ngành du lịch phát triển có thể dẫn đến sự đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng, cải thiện chất lượng cuộc sống nói chung cho người dân ở quốc gia đó.

Cuối cùng, du lịch quốc tế cung cấp cho các cá nhân cơ hội để trưởng thành và phát triển bản thân. Trải nghiệm tại những địa điểm và nền văn hóa mới có thể mở rộng thế giới quan của một người và khuyến khích sự tự đánh giá bản thân, đem đến một vốn hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và cả những người khác. Du lịch cũng có thể giúp mọi người phát triển các kỹ năng sống quan trọng, chẳng hạn như khả năng thích ứng, giải quyết vấn đề và cách giao tiếp, khi họ khám phá những môi trường xa lạ và tương tác với những người có xuất thân đa dạng. Hơn nữa, du lịch quốc tế có thể mang lại những kỷ niệm và trải nghiệm khó quên làm cuộc sống của con người thêm phong phú, thúc đẩy cảm giác viên mãn và hạnh phúc.

Tóm lại, việc làm cho du lịch quốc tế ngày càng trở nên dễ dàng và phải chăng đã mang lại nhiều hệ quả tích cực. Những lợi ích này góp phần tạo nên một cộng đồng toàn cầu gắn kết và hiểu biết hơn, cuối cùng là cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người trên toàn thế giới.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Travelling đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!