ielts writing Some people think that the main purpose of schools is to turn children into good citizens and workers, rather than to benefit them as individuals

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people think that the main purpose of schools is to turn children into good citizens and workers, rather than to benefit them as individuals. To what extent do you agree or disagree?

Một số người nghĩ rằng mục đích chính của trường học là giúp trẻ em thành những công dân và người lao động tốt, hơn là mang lại lợi ích cho chúng với tư cách cá nhân. Bạn đồng ý hay không đồng ý với chúng?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree.

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Một số người cho rằng mục đích chính của trường học là tạo ra những công dân tốt và những người làm việc hiệu quả

=> Some people argue that the primary purpose of schools is to create good citizens and productive workers. 

 • Đưa ra ý kiến cá nhân: Bài viết này sẽ phản đối quan điểm trên bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trưởng thành và phát triển cá nhân trong quá trình giáo dục.

=>  This essay will challenge this notion by emphasizing the importance of individual growth and development within the educational process.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Trường học bồi dưỡng sự phát triển trí tuệ và sáng tạo của học sinh → cho phép mỗi học sinh có thể phát huy hết tiềm năng của mình → giúp học sinh khám phá và nuôi dưỡng đam mê, sở thích và tài năng của mình. 

=> Schools foster the intellectual and creative development of students → allow each student to reach their full potential → help students discover and nurture their passions, interests, and talents. 

 • Ví dụ: Nền giáo dục đa dạng khuyến khích tư duy phản biện, tính sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề → dẫn đến sự hoàn thiện cá nhân và ý thức về mục đích.

=> For example: Diverse education encourages critical thinking, creativity, and problem-solving skills → lead to individual fulfillment and a sense of purpose.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Trường học cũng nên ưu tiên phát triển về mặt cảm xúc và xã hội của học sinh, ví dụ như trí tuệ cảm xúc và kỹ năng xã hội → cần thiết cho sự hạnh phúc cá nhân và thành công trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, bao gồm các mối quan hệ và sự phát triển nghề nghiệp. 

=> Schools should also prioritize the emotional and social growth of students, such as emotional intelligence and social skills → essential for personal well-being and success in various aspects of life, including relationships and career progression. 

 • Trường học có thể giúp học sinh phát triển sự đồng cảm, khả năng phục hồi và kỹ năng giao tiếp hiệu quả → những phẩm chất này không chỉ đóng góp cho một xã hội lành mạnh mà còn trực tiếp mang lại lợi ích cho những cá nhân sở hữu chúng.

=> Schools can help students develop empathy, resilience, and effective communication skills → these qualities not only contribute to a healthy society but also directly benefit the individuals who possess them

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while the development of good citizens and productive workers is a valuable goal for schools, I disagree that this is the ultimate goal of schools.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people think that the main purpose of schools is to turn children into good citizens and workers, rather than to benefit them as individuals. To what extent do you agree or disagree?

While some people argue that the primary purpose of schools is to create good citizens and productive workers, this essay will challenge this notion by emphasizing the importance of individual growth and development within the educational process.

Firstly, schools play a crucial role in fostering the intellectual and creative development of students. This growth is not merely to benefit society but to allow each student to reach their full potential. By providing a diverse range of subjects and learning experiences, schools can help students discover and nurture their passions, interests, and talents. For example, consider a school that offers a wide array of courses, including arts, sciences, humanities, and physical education, allowing their students to explore various subjects and identify areas where their passions and talents lie. This diverse education encourages critical thinking, creativity, and problem-solving skills, which can lead to individual fulfillment and a sense of purpose.

In addition to academic development, schools should also prioritize the emotional and social growth of students. Emotional intelligence and social skills are essential for personal well-being and success in various aspects of life, including relationships and career progression. By creating a supportive and inclusive learning environment, schools can help students develop empathy, resilience, and effective communication skills. These qualities not only contribute to a healthy society but also directly benefit the individuals who possess them, improving their overall quality of life. For instance, schools can implement programs and activities that promote emotional intelligence and social skills, such as group projects, peer mentoring, and conflict resolution workshops. These programs encourage self-awareness, social awareness, responsible decision-making, and relationship management.

In conclusion, while the development of good citizens and productive workers is a valuable goal for schools, I disagree that this is the ultimate goal of schools and it should not overshadow the importance of individual growth and development.

Số từ: 304

 • emphasize (v): nhấn mạnh
 • foster (v): thúc đẩy
 • intellectual (adj): về mặt trí tuệ, tri thức
 • nurture (v): nuôi dưỡng
 • array (n): danh sách
 • humanities (n): nhân văn học 
 • critical thinking: tư duy phản biện 
 • problem-solving: giải quyết vấn đề 
 • prioritize (v): ưu tiên 
 • inclusive (adj): toàn diện, bao hàm tất cả
 • empathy (n): sự đồng cảm 
 • resilience (n): khả năng phục hồi
 • implement (v): thực hiện 
 • peer (n): bạn đồng trang lứa 
 • self-awareness (n): sự tự nhận thức
 • decision-making: đưa ra quyết định 
 • overshadow (v): làm lu mờ 

Bài dịch:

Trong khi một số người cho rằng mục đích chính của trường học là tạo ra những công dân tốt và những người làm việc hiệu quả, thì bài viết này sẽ phản đối quan điểm trên bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trưởng thành và phát triển cá nhân trong quá trình giáo dục.

Thứ nhất, trường học có vai trò hết sức quan trọng trong việc bồi dưỡng sự phát triển trí tuệ và sáng tạo của học sinh. Sự phát triển này không chỉ đơn thuần là mang lại lợi ích cho xã hội mà còn cho phép mỗi học sinh phát huy hết tiềm năng của mình. Bằng cách cung cấp nhiều môn học và trải nghiệm học tập đa dạng, nhà trường có thể giúp học sinh khám phá và nuôi dưỡng đam mê, sở thích và tài năng của mình. Ví dụ, hãy xem xét một trường học cung cấp nhiều khóa học, bao gồm cả nghệ thuật, khoa học, nhân văn và giáo dục thể chất, sẽ cho phép học sinh của họ có thể khám phá các môn học khác nhau và xác định các lĩnh vực mà họ đam mê và có tài năng. Nền giáo dục đa dạng này khuyến khích tư duy phản biện, tính sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề, những điều có thể dẫn đến sự hoàn thiện của cá nhân và làm rõ hơn nhận thức về mục đích.

Ngoài việc phát triển học thuật, các trường học cũng nên ưu tiên phát triển cảm xúc và xã hội của học sinh. Trí tuệ cảm xúc và kỹ năng xã hội rất cần thiết cho hạnh phúc cá nhân và thành công trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, bao gồm các mối quan hệ và sự phát triển nghề nghiệp. Bằng cách tạo ra một môi trường học tập hỗ trợ và hòa nhập, trường học có thể giúp học sinh phát triển sự đồng cảm, khả năng phục hồi và kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Những phẩm chất này không chỉ góp phần vào một xã hội lành mạnh mà còn trực tiếp mang lại lợi ích cho những cá nhân sở hữu chúng, cải thiện chất lượng cuộc sống nói chung của họ. Ví dụ, các trường học có thể tổ chức các chương trình và hoạt động thúc đẩy trí tuệ cảm xúc và kỹ năng xã hội, chẳng hạn như các dự án nhóm, cố vấn từ bạn đồng trang lứa hay hội thảo giải quyết xung đột. Các chương trình này khuyến khích sự tự nhận thức, nhận thức xã hội, khả năng ra quyết định có trách nhiệm và quản lý các mối quan hệ.

Tóm lại, trong khi sự phát triển của những công dân tốt và những người làm việc hiệu quả là mục tiêu có giá trị của trường học, tôi không đồng ý rằng đây là mục tiêu cuối cùng của trường học và nó không nên làm lu mờ tầm quan trọng của sự trưởng thành và phát triển cá nhân.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Schooling đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!