bài mẫu writing It is not necessary to travel to other places to learn about the culture of other people. We can learn just as much from books, films, and the internet

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

It is not necessary to travel to other places to learn about the culture of other people. We can learn just as much from books, films, and the internet. To what extent do you agree or disagree?

Không cần thiết phải đi đến những nơi khác để tìm hiểu về văn hóa của họ. Chúng ta có thể học được nhiều điều từ sách, phim và internet. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree. 

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Có quan điểm cho rằng không cần thiết phải đi du lịch đến nơi khác để tìm hiểu về văn hóa của họ, vì thông tin có thể tiếp cận được thông qua sách báo, phim tài liệu và internet. 

=> There is a perspective that asserts that traveling to other places is not necessary to learn about the culture of other people, as information can be accessed through books, documentaries, and the internet. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Tuy nhiên, bài viết này sẽ lập luận rằng những trải nghiệm trực tiếp thông qua du lịch là rất quan trọng để có được sự hiểu biết toàn diện về các nền văn hóa đa dạng.

=>  However, this essay will argue that firsthand experiences through travel are vital for gaining a comprehensive understanding of diverse cultures.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Du lịch đến những nơi khác cho phép các cá nhân hình thành các kết nối cá nhân với những người từ các nền văn hóa khác nhau: Tương tác với người dân địa phương cung cấp một cái nhìn độc đáo về tín ngưỡng, truyền thống và cuộc sống hàng ngày của họ, thứ mà không thể mô phỏng lại được thông qua các phương tiện khác. 

=> Traveling to other places enables individuals to form personal connections with people from different cultures: Interacting with locals provides a unique insight into their beliefs, traditions, and daily lives that cannot be replicated through other means. 

 • Ví dụ: tìm hiểu về nghi lễ trà đạo truyền thống của Nhật Bản từ sách và phim tài liệu cũng rất hữu ích, nhưng tham gia vào một buổi trà đạo cùng với người dẫn chương trình địa phương sẽ mang lại hiểu biết sâu sắc hơn. 

=> For instance: learning about Japan's traditional tea ceremony from books and documentaries is informative, but participating in one alongside a local host offers a deeper understanding. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Du lịch đến những nơi khác giúp phản kháng lại những định kiến và khuôn mẫu về các nền văn hóa khác nhau. 

=> Traveling to other places helps challenge preconceived notions and stereotypes about different cultures. 

 • Ví dụ: nhiều người phương Tây có thể có quan niệm sai lầm về các nền văn hóa Trung Đông hoặc Châu Phi, điều này có thể được xóa bỏ thông qua tiếp xúc và tương tác trực tiếp với những người từ các khu vực đó. 

=> For example: many westerners may have misconceptions about Middle Eastern or African cultures, which can be dispelled through direct exposure and interaction with people from those regions.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, while it is true that information about other cultures can be accessed without traveling, I strongly believe that firsthand experiences through travel are invaluable for fostering a comprehensive understanding of diverse cultures.

2. Bài mẫu Band 8.0+

It is not necessary to travel to other places to learn about the culture of other people. We can learn just as much from books, films, and the internet. To what extent do you agree or disagree?

There is a perspective that asserts that traveling to other places is not necessary to learn about the culture of other people, as information can be accessed through books, documentaries, and the internet. However, this essay will argue that firsthand experiences through travel are vital for gaining a comprehensive understanding of diverse cultures.

Firstly, traveling to other places enables individuals to form personal connections with people from different cultures. Interacting with locals provides a unique insight into their beliefs, traditions, and daily lives that cannot be replicated through other means. By participating in cultural activities, such as attending festivals, trying traditional foods, or engaging in local arts, travelers can gain a more authentic understanding of the culture. For instance, learning about Japan's traditional tea ceremony from books and documentaries is informative, but participating in one alongside a local host offers a deeper understanding. Travelers can experience the host's warmth and hospitality, observe their attention to detail, and appreciate the ceremony's intricacies, which are difficult to capture through written or visual media.

Secondly, traveling to other places helps challenge preconceived notions and stereotypes about different cultures. Exposure to diverse ways of life encourages individuals to reevaluate their beliefs and assumptions, fostering open-mindedness and a more accurate understanding of cultural differences. For example, many westerners may have misconceptions about Middle Eastern or African cultures, which can be dispelled through direct exposure and interaction with people from those regions. In this way, travel serves as a powerful tool for dispelling myths and fostering cultural awareness.

In conclusion, while it is true that information about other cultures can be accessed without traveling, I strongly believe that firsthand experiences through travel are invaluable for fostering a comprehensive understanding of diverse cultures.

Số từ: 286

 • assert (v): khẳng định
 • documentary (n): phim tài liệu 
 • firsthand (adj): tự trải nghiệm lần đầu
 • comprehensive (adj): toàn diện, sâu rộng
 • insight (n): cái nhìn
 • replicate (v): sao chép, mô phỏng
 • authentic (adj): chính xác
 • informative (adj): giàu thông tin, hữu ích
 • hospitality (n): sự hiếu khách
 • intricacy (n): sự phức tạp
 • capture (v): chụp lại, ghi lại
 • preconceived (adj): định kiến (thường không có đủ căn cứ)
 • stereotype (n): khuôn mẫu 
 • exposure (n): sự tiếp xúc
 • reevaluate (v): đánh giá lại 
 • open-mindedness (n): sự cởi mở
 • misconception (n): quan niệm sai lầm 
 • dispel (v): xóa sổ
 • invaluable (adj): vô giá 

Bài dịch:

Có quan điểm cho rằng không cần thiết phải đi du lịch đến nơi khác để tìm hiểu về văn hóa của họ, vì thông tin có thể tiếp cận được thông qua sách báo, phim tài liệu và internet. Tuy nhiên, bài viết này sẽ lập luận rằng những trải nghiệm trực tiếp thông qua du lịch là rất quan trọng để có được sự hiểu biết toàn diện về các nền văn hóa đa dạng.

Đầu tiên, du lịch đến những nơi khác cho phép các cá nhân hình thành các kết nối cá nhân với những người từ các nền văn hóa khác nhau. Tương tác với người dân địa phương cung cấp một góc nhìn độc đáo về tín ngưỡng, truyền thống và cuộc sống hàng ngày của họ mà không thể được mô phỏng lại thông qua các phương tiện khác. Bằng cách tham gia vào các hoạt động văn hóa, chẳng hạn như tham dự các lễ hội, thử các món ăn truyền thống hoặc tham gia vào nghệ thuật địa phương, du khách có thể hiểu rõ hơn về văn hóa nơi đó. Ví dụ, tìm hiểu về nghi lễ trà đạo truyền thống của Nhật Bản từ sách và phim tài liệu cũng rất hữu ích, nhưng tham gia vào một buổi trà đạo cùng với người dẫn chương trình địa phương sẽ mang lại hiểu biết sâu sắc hơn. Khách du lịch có thể trải nghiệm sự ấm áp và lòng hiếu khách của chủ nhà, quan sát sự chú ý của họ đến từng chi tiết và đánh giá cao sự phức tạp của buổi lễ, những điều khó có thể nắm bắt được thông qua phương tiện truyền thông bằng văn bản hoặc hình ảnh.

Thứ hai, du lịch đến những nơi khác giúp phản kháng lại những định kiến và khuôn mẫu về các nền văn hóa khác nhau. Tiếp xúc với những cách sống đa dạng khuyến khích các cá nhân xem xét lại các quan niệm và giả định của họ, thúc đẩy tư duy cởi mở và sự hiểu biết chính xác hơn về khác biệt văn hóa. Ví dụ, nhiều người phương Tây có thể có quan niệm sai lầm về các nền văn hóa Trung Đông hoặc Châu Phi, điều này có thể được xóa bỏ thông qua tiếp xúc và tương tác trực tiếp với những người từ các khu vực đó. Bằng cách này, du lịch giống như một công cụ mạnh mẽ để xua tan những thần thoại và thúc đẩy nhận thức về văn hóa.

Tóm lại, mặc dù đúng là có thể tiếp cận thông tin về các nền văn hóa khác mà không cần đi du lịch, nhưng tôi cực kỳ tin tưởng rằng những trải nghiệm trực tiếp thông qua du lịch là vô giá để thúc đẩy sự hiểu biết toàn diện về các nền văn hóa đa dạng.

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Culture đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS WRITING CỦA STUDY4👈

VỚI 6.5+ WRITING NGAY TRONG TẦM TAY!