bài mẫu speaking Describe a person you know who you think is successful

“Describe a person you know who you think is successful” là đề bài IELTS Speaking Part 2 phổ biến có trong bộ đề thi. Hãy tham khảo bài mẫu của STUDY4 nếu bạn muốn đạt điểm cao ở chủ đề này nhé!

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Cue Card:

Describe a person you know who you think is successful

You should say:

 • Who the person is
 • How did you know the person
 • What he/she has achieved

And explain why do you think the person is successful.

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 2 và các tips luyện nói tại nhà

Bài mẫu band 8.0+:

I'd like to talk about my cousin, Minh, who I consider to be a highly successful individual. Minh is a remarkable woman in her early thirties who has achieved great success in both her personal and professional life.

In her career, Minh is a senior software engineer at a leading tech company. She pursued her passion for technology from an early age and earned a degree in computer science with honors. Over the years, she has worked on numerous innovative projects, including the development of cutting-edge applications and software solutions. Her dedication and expertise have led to her being recognized as a valuable asset in her company, and she continues to make significant contributions to the field.

Beyond her career, Minh has also achieved success in maintaining a healthy work-life balance. She is a loving wife and a devoted mother to two wonderful children. Her ability to excel in her career while nurturing a happy and harmonious family life is truly inspiring.

Overall, Minh's success is not merely defined by her professional accomplishments, but also by her ability to lead a fulfilling and balanced life while positively impacting others. She serves as an inspiration to me and many others, showcasing that success can be achieved through hard work, dedication, and a compassionate heart.

Từ vựng cần lưu ý:

 • professional (adj): chuyên nghiệp
 • senior (adj): cấp cao
 • software engineer: kỹ sư phần mềm
 • computer science: ngành khoa học máy tính
 • innovative (adj): sáng tạo 
 • cutting-edge (adj): tiên tiến
 • valuable (adj): đáng giá
 • work-life balance: cân bằng giữa công việc và cuộc sống
 • inspiring (adj): truyền cảm hứng
 • accomplishment (n): thành tựu
 • inspiration (n): nguồn cảm hứng
 • compassionate (adj): giàu lòng trắc ẩn

Bài dịch:

Tôi muốn nói về chị họ của tôi, Minh, người mà tôi cho là một cá nhân rất thành công. Minh là một phụ nữ đáng chú ý ở độ tuổi ngoài 30, đã đạt được thành công lớn trong cả cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp.

Trong sự nghiệp của mình, Minh là kỹ sư phần mềm cấp cao tại một công ty công nghệ hàng đầu. Cô theo đuổi niềm đam mê công nghệ từ khi còn nhỏ và đạt được bằng cử nhân danh dự về khoa học máy tính. Trong nhiều năm, cô đã thực hiện nhiều dự án sáng tạo, bao gồm cả việc phát triển các ứng dụng và giải pháp phần mềm tiên tiến. Sự cống hiến và khả năng chuyên môn của cô đã giúp cô được công nhận là nhân lực đáng giá trong công ty và cô tiếp tục có những đóng góp đáng kể cho lĩnh vực này.

Ngoài sự nghiệp, Minh còn đạt được thành công trong việc duy trì sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống. Cô là một người vợ yêu thương và một người mẹ tận tụy với hai đứa con kháu khỉnh. Khả năng hoàn thành tốt sự nghiệp đồng thời chăm sóc cho cuộc sống gia đình hạnh phúc và hòa thuận của cô ấy thực sự rất truyền cảm hứng.

Nhìn chung, thành công của Minh không chỉ được xác định bởi những thành tựu trong nghề nghiệp mà còn bởi khả năng đạt được một cuộc sống trọn vẹn và cân bằng đồng thời tác động tích cực đến người khác. Cô ấy là nguồn cảm hứng cho tôi và nhiều người khác, chứng minh rằng thành công có thể đạt được nhờ làm việc chăm chỉ, cống hiến và trái tim giàu lòng trắc ẩn.

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 3 và cách luyện IELTS Speaking tại nhà

2.1. What are the elements of success?

Yếu tố để thành công là gì?

Bài mẫu:

“Success encompasses multiple elements, including setting clear goals, determination, hard work, resilience, adaptability, and continuous learning. Building a strong support network, effective communication, and time management also play vital roles. Moreover, embracing failure as a learning opportunity and maintaining a positive mindset are crucial elements in achieving success. Overall, success is a holistic concept that combines personal growth, achievement of goals, and a sense of fulfillment in various aspects of life.”

Từ vựng:

 • encompass (v): bao gồm
 • resilience (n): khả năng phục hồi, kiên cường
 • time management: quản lý thời gian
 • embrace (v): chấp nhận
 • holistic (adj): toàn diện, tổng thể

Bài dịch:

Thành công bao gồm nhiều yếu tố, bao gồm đặt ra mục tiêu rõ ràng, quyết tâm, làm việc chăm chỉ, kiên cường, khả năng thích ứng và học hỏi không ngừng. Xây dựng mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ, giao tiếp hiệu quả và quản lý thời gian cũng đóng những vai trò quan trọng không kém. Hơn nữa, coi thất bại như một cơ hội để học hỏi và duy trì tư duy tích cực là những yếu tố quan trọng để đạt được thành công. Nhìn chung, thành công là một khái niệm tổng thể kết hợp giữa sự phát triển cá nhân, đạt được mục tiêu và cảm giác thỏa mãn trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống.

2.2. What are the sacrifices for success?

Sự hy sinh để thành công là gì?

Bài mẫu:

“Success often requires sacrifices, which can include time away from loved ones, personal leisure, and sometimes financial investments. It may demand hard work, perseverance, and the ability to overcome failures. Success can also entail making tough decisions and prioritizing long-term goals over immediate gratification. However, these sacrifices can lead to personal growth, achievement, and a sense of fulfillment, making them worthwhile for many individuals pursuing their ambitions.”

Từ vựng:

 • perseverance (n): sự kiên trì
 • overcome (v): vượt qua
 • entail (v): đòi hỏi, yêu cầu
 • gratification (n): sự hài lòng
 • pursue (v): theo đuổi

Bài dịch:

Thành công thường cần đến sự hy sinh, có thể bao gồm thời gian xa người thân, thời gian giải trí cá nhân và đôi khi là sự đầu tư tài chính. Nó có thể đòi hỏi sự chăm chỉ, kiên trì và khả năng vượt qua thất bại. Thành công cũng có thể yêu cầu cần tới việc  đưa ra những quyết định khó khăn và ưu tiên các mục tiêu dài hạn hơn là sự hài lòng trước mắt. Tuy nhiên, những hy sinh này có thể dẫn tới sự phát triển cá nhân, thành tích và cảm giác thỏa mãn, khiến chúng trở nên đáng giá đối với nhiều cá nhân theo đuổi tham vọng của mình.

luyện ielts speaking online study4

2.3. Is it easy to succeed in the college entrance examination in Vietnam?

Có dễ để đạt được thành công trong kỳ thi tuyển sinh đại học ở Việt Nam không?

Bài mẫu:

“Succeeding in the college entrance examination in Vietnam is a challenging endeavor. The competition is fierce, and the exams are rigorous, covering a wide range of subjects. Students often undergo years of intensive preparation, attending extra classes and taking practice exams. Success depends on dedication, hard work, and a solid academic foundation. Additionally, factors like socioeconomic background can influence access to resources for preparation. Overall, it's a demanding process, and success is not guaranteed for everyone.”

Từ vựng:

 • endeavor (n): nỗ lực, cố gắng
 • fierce (adj): khốc liệt
 • rigorous (adj): nghiêm ngặt
 • intensive (adj): cường độ cao, kỹ càng
 • socioeconomic (adj): kinh tế xã hội
 • guarantee (v): đảm bảo

Bài dịch:

Để đạt được thành công trong kỳ thi tuyển sinh đại học ở Việt Nam là một hành trình nỗ lực đầy thử thách. Sự cạnh tranh khốc liệt và các kỳ thi cũng rất khắt khe, bao gồm nhiều môn học. Học sinh thường phải trải qua nhiều năm chuẩn bị kỹ càng, tham gia các lớp học thêm và làm bài kiểm tra thực hành. Thành công hay không sẽ phụ thuộc vào sự cống hiến, làm việc chăm chỉ và có nền tảng học thuật vững chắc. Ngoài ra, các yếu tố như nền tảng kinh tế xã hội có thể ảnh hưởng đến việc tiếp cận các nguồn lực cho việc chuẩn bị. Nhìn chung, đó là một quá trình đòi hỏi khắt khe và không đảm bảo thành công cho tất cả mọi người.

2.4. Is it easy for companies to succeed without damaging the environment?

Các công ty có dễ dàng thành công mà không gây tổn hại đến môi trường không?

Bài mẫu:

“Balancing business success with environmental responsibility can be challenging, but it's not impossible. Companies can adopt eco-friendly practices, such as sustainable sourcing, energy efficiency, and waste reduction, to mitigate environmental harm. Consumer demand for green products and corporate social responsibility are also driving positive changes. While it can be difficult, achieving both success and environmental protection is increasingly seen as necessary for long-term viability and corporate reputation.”

Từ vựng:

 • responsibility (n): trách nghiệm
 • eco-friendly (adj): thân thiện với môi trường
 • sustainable (adj): bền vững
 • corporate (adj) (n): tập đoàn, công ty
 • viability (n): khả năng tồn tại
 • reputation (n): danh tiếng

Bài dịch:

Cân bằng giữa thành công trong kinh doanh với trách nhiệm với môi trường có thể là một thách thức nhưng không phải là không thể. Các công ty có thể áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường, chẳng hạn như tìm nguồn cung ứng bền vững, sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm chất thải để giảm thiểu tác hại đến môi trường. Nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm xanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng đang thúc đẩy những thay đổi tích cực. Mặc dù có thể khó khăn nhưng việc đạt được cả thành công và bảo vệ môi trường ngày càng được coi là cần thiết cho khả năng tồn tại lâu dài và cả với danh tiếng của công ty.

Lời kết

Hy vọng rằng bài mẫu của STUDY4 về chủ đề “Describe a person you know who you think is successful” trong đề thi IELTS Speaking đã cho các bạn cách trả lời câu hỏi sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS SPEAKING CỦA STUDY4👈

📢TRẢI NGHIỆM ĐỂ ĐẠT BAND ĐIỂM MƠ ƯỚC: