Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 - Topic: The Internet

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions - Các câu hỏi

1. When did you start using the Internet?

2. How often do you use the Internet?

3. Do you use the Internet much during the day?

4. How does the Internet influence people?

5. What would you do without the Internet?

6. How important is the Internet to you?

7. Do you use the Internet more for work or in your free time?

8. What are your favourite websites?

9. Do you think you use the Internet too much?

10. How will the Internet develop in the future?

11. What are the positive and negative things about the Internet?

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và các tips đạt điểm cao Speaking

II. Samples - Câu trả lời mẫu

1. When did you start using the Internet?

Bạn bắt đầu sử dụng Internet từ khi nào?

"I started using the Internet when I was about ten years old. I remember getting fascinated by all the things I could explore online, especially the games and educational websites."

Từ vựng:

 • fascinate (v): gây ấn tượng, mê hoặc
 • explore (v): khám phá

Bài dịch:

Tôi bắt đầu sử dụng Internet khi tôi khoảng mười tuổi. Tôi nhớ mình đã bị mê hoặc bởi tất cả những thứ tôi có thể khám phá trực tuyến, đặc biệt là các trò chơi và trang web giáo dục.

2. How often do you use the Internet?

Bạn có thường xuyên sử dụng Internet không?

"I use the Internet almost every day, actually. It's quite essential for everything I do, from studying and catching up on news to socializing and streaming movies."

Từ vựng:

 • essential (adj): cần thiết
 • socialize (v): trò chuyện, giao lưu
 • stream (v): phát, chiếu trực tuyến

Bài dịch:

Thực ra tôi sử dụng Internet gần như mỗi ngày. Nó khá cần thiết cho mọi việc tôi làm, từ học tập và cập nhật tin tức đến giao lưu và phát trực tuyến phim.

3. Do you use the Internet much during the day?

Bạn có sử dụng Internet nhiều trong ngày không?

"Yes, I definitely use the Internet a lot during the day. Whether it's for attending online classes, doing research, or even just listening to music, it's almost always connected."

Từ vựng:

 • research (v): nghiên cứu
 • connect (v): kết nối, liên kết

Bài dịch:

Có, tôi chắc chắn sử dụng Internet rất nhiều trong ngày. Cho dù đó là để tham gia các lớp học trực tuyến, nghiên cứu hay thậm chí chỉ nghe nhạc, nó hầu như luôn được kết nối.

4. How does the Internet influence people?

Internet ảnh hưởng tới con người như thế nào?

"The Internet has a massive influence on people; it shapes opinions, provides immense knowledge, and connects cultures. However, it can also be overwhelming with the vast amount of information and sometimes misinformation."

Từ vựng:

 • influence (n): sự tác động
 • overwhelming (adj): choáng ngợp
 • misinformation (n): thông tin sai lệch

Bài dịch:

Internet có ảnh hưởng rất lớn đến con người; nó định hình các quan điểm, cung cấp kiến ​​thức sâu rộng và kết nối các nền văn hóa. Tuy nhiên, nó cũng có thể khiến bạn choáng ngợp với lượng thông tin khổng lồ và đôi khi là thông tin sai lệch.

5. What would you do without the Internet?

Bạn sẽ làm gì nếu không có Internet?

"Without the Internet, I'd probably revert to reading more physical books and maybe writing letters. It would be a significant adjustment, but I think it would also encourage more face-to-face interactions, which could be quite refreshing."

Từ vựng:

 • revert (v): quay lại
 • face-to-face: trực tiếp
 • refreshing (adj): mới mẻ

Bài dịch:

Nếu không có Internet, có lẽ tôi sẽ quay lại đọc sách giấy nhiều hơn và có thể viết thư. Đó sẽ là một sự điều chỉnh đáng kể, nhưng tôi nghĩ nó cũng sẽ khuyến khích nhiều tương tác trực diện hơn, điều này có thể khá mới mẻ.

6. How important is the Internet to you?

Internet quan trọng với bạn như thế nào?

"The Internet is pretty crucial to me. It's where I connect with friends, stay updated on news, and do a bunch of daily stuff. From entertainment to information, it's a big part of my life, and I rely on it for various tasks."

Từ vựng:

 • crucial (adj): quan trọng 
 • rely on: dựa vào, sử dụng

Bài dịch:

Internet khá quan trọng đối với tôi. Đó là nơi tôi kết nối với bạn bè, cập nhật tin tức và thực hiện nhiều công việc hàng ngày. Từ giải trí đến thông tin, đó là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi và tôi sử dụng nó cho nhiều công việc khác nhau. 

7. Do you use the Internet more for work or in your free time?

Bạn sử dụng Internet nhiều hơn cho công việc hay trong thời gian rảnh rỗi?

"I use the Internet for both work and free time. Professionally, it helps with research and communication, while in my free time, I enjoy streaming content, staying connected on social media, and exploring various interests online. It's a versatile tool that caters to both aspects of my life."

Từ vựng:

 • research (n): nghiên cứu 
 • stream (v): phát trực tiếp 
 • versatile (adj): đa năng 

Bài dịch:

Tôi sử dụng Internet cho cả công việc và trong thời gian rảnh. Về mặt chuyên môn, nó giúp ích cho việc nghiên cứu và liên lạc, trong khi rảnh rỗi, tôi thích phát trực tiếp nội dung, duy trì kết nối trên mạng xã hội và khám phá nhiều sở thích trực tuyến. Đó là một công cụ đa năng đáp ứng cho cả hai khía cạnh trong cuộc sống của tôi.

8. What are your favourite websites?

Các trang web yêu thích của bạn là gì?

"I'm really into a lot of websites. For news, I check out BBC and Reddit for interesting discussions. YouTube is my go-to for entertainment, and Amazon is a lifesaver for online shopping. Each site serves a different purpose, and they're all part of my daily online routine."

Từ vựng:

 • go-to (n): lựa chọn hàng đầu 
 • lifesaver (n): vị cứu tinh 
 • purpose (n): mục đích 

Bài dịch:

Tôi thực sự thích rất nhiều trang web. Để biết tin tức, tôi xem BBC và Reddit để tìm những cuộc thảo luận thú vị. YouTube là kênh giải trí của tôi và Amazon là vị cứu tinh cho hoạt động mua sắm trực tuyến. Mỗi trang web phục vụ một mục đích khác nhau và tất cả đều là một phần trong thói quen lên mạng hàng ngày của tôi.

9. Do you think you use the Internet too much?

Bạn có nghĩ mình sử dụng Internet quá nhiều không?

"I guess I'm online quite a bit. It's just so handy for everything – keeping up with friends, staying informed, and, of course, endless entertainment. I try to find a balance, but the internet is like a one-stop-shop for so many things!"

Từ vựng:

 • handy (adj): thuận tiện 
 • keep up with: giữ liên lạc 
 • one-stop-shop: 

Bài dịch:

Tôi đoán là tôi lên mạng khá nhiều. Nó rất thuận tiện cho mọi việc – giữ liên lạc với bạn bè, cập nhật thông tin và tất nhiên là nguồn giải trí bất tận nữa. Tôi cố gắng tìm sự cân bằng, nhưng internet giống như một điểm dừng duy nhất cho tất cả mọi thứ!

10. How will the Internet develop in the future?

Internet sẽ phát triển như thế nào trong tương lai?

"I think the Internet will continue to evolve, becoming faster and more interconnected. We'll likely see advancements in virtual reality, artificial intelligence, and greater accessibility. The future may bring new ways to connect, share information, and revolutionize various aspects of our lives through technological innovation."

Từ vựng:

 • evolve (v): phát triển
 • interconnected (adj): liên kết, kết nối 
 • virtual reality: thực tế ảo 
 • revolutionize (v): cách mạng hóa 

Bài dịch:

Tôi nghĩ Internet sẽ tiếp tục phát triển, trở nên nhanh hơn và liên kết với nhau nhiều hơn. Chúng ta có thể sẽ thấy những tiến bộ trong thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo và khả năng tiếp cận lớn hơn. Tương lai có thể mang đến những cách thức mới để kết nối, chia sẻ thông tin và cách mạng hóa nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống của chúng ta thông qua đổi mới công nghệ.

11. What are the positive and negative things about the Internet?

Những điều tích cực và tiêu cực về Internet là gì?

"The Internet is fantastic for instant information access, connecting with friends globally, and online learning. However, it poses challenges like misinformation, privacy concerns, and digital addiction. It's a double-edged sword, offering immense benefits but also raising important issues we need to navigate in the digital age."

Từ vựng:

 • instant (adj): tức thời 
 • misinformation (n): thông tin sai lệch 
 • double-edged sword: con dao hai lưỡi 

Bài dịch:

Internet thật tuyệt vời để truy cập thông tin tức thời, kết nối với bạn bè trên toàn cầu và học tập trực tuyến. Tuy nhiên, nó đặt ra những thách thức như thông tin sai lệch, lo ngại về quyền riêng tư và chứng nghiện kỹ thuật số. Đó là con dao hai lưỡi, mang lại lợi ích to lớn nhưng cũng đặt ra những vấn đề quan trọng mà chúng ta phải đối mặt mà chúng ta cần phải giải quyết trong thời đại kỹ thuật số.

 

🤩IELTS INTENSIVE SPEAKING: LUYỆN PHÁT ÂM & CÂU TRẢ LỜI CHUẨN

➡️ĐẠT TỐI THIỂU 6+ SPEAKING!

Khóa học bao gồm:

🗣️Học phát âm, trọng âm, ngữ điệu, giọng điệu cơ bản trong tiếng Anh:

Mỗi bài học đều kèm theo ví dụ audio minh họa dễ dàng luyện tập theo và bài tập luyện tập có chữa phát âm tự động bởi máy.


🔊Học cách trả lời các chủ đề với samples:

Mỗi bài sample đều bao gồm từ mới và các cách diễn đạt hay, kèm theo nghĩa tiếng Việt, được highlight để bạn dễ dàng học tập.


📣Luyện tập từ vựng, ngữ pháp:

Để nắm được cách sử dụng từ mới và tránh gặp những lỗi sai ngữ pháp trong IELTS Speaking, mỗi bài sample đều có thêm phần luyện tập điền từ và ngữ pháp đã học.


🎙️Thực hành luyện nói:

Bạn sẽ tập nói lại từng câu hoặc cả đoạn, có ghi âm để so sánh với audio mẫu và được chữa lỗi bằng máy.


🌐Tính năng chấm SPEAKING PART 2 bằng AI:

Bạn sẽ được AI chấm bài Speaking của mình,gồm cả chữa lỗi sai và đưa ra gợi ý chi tiết theo đúng 4 TIÊU CHÍ, để giúp bạn đạt điểm cao hơn.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “The Internet”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!