Describe an indoor or outdoor place where it was easy for you to study - Bài mẫu IELTS Speaking

“Describe an indoor or outdoor place where it was easy for you to study” là đề bài IELTS Speaking Part 2 phổ biến có trong bộ đề thi. Hãy tham khảo bài mẫu của STUDY4 nếu bạn muốn đạt điểm cao ở chủ đề này nhé!

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Cue Card:

Describe an indoor or outdoor place where it was easy for you to study

You should say:

 • Where it is
 • What it is like
 • When you go there
 • What you study there

And explain why you would like to study in this place.

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 2 và các tips luyện nói tại nhà

Bài mẫu band 8.0+:

One of my favorite places to study is actually quite simple—it’s the local library in my neighborhood. It's a relatively quiet, spacious area with large windows that let in plenty of natural light, which makes it an ideal environment for studying.

The library has several dedicated study areas with comfortable seating and large desks. There’s also a quiet room specifically meant for intense focus, which I find particularly useful during exam periods. The overall atmosphere is calm and conducive to concentration, which really helps when I need to dig deep into my studies.

I usually go there over the weekends or on weekday evenings when it’s less crowded. During these times, I can find a nice spot by the window, which is perfect for long study sessions. I mostly study for my university courses there—things like economics, statistics, and occasionally, literature.

What I really like about studying in this library is the lack of distractions. Unlike studying at home where I might be tempted to take frequent breaks or get sidetracked by other chores, the library environment helps me stay focused. Plus, having access to a vast array of resources right at my fingertips is incredibly helpful. Whether I need a reference book or just a quiet place to write an essay, the library provides all of that, making it an ideal place for me to study effectively.

Từ vựng cần lưu ý:

 • spacious (adj): rộng rãi 
 • natural light: ánh sáng tự nhiên 
 • ideal (adj): lý tưởng 
 • dedicated (adj): riêng biệt 
 • intense (adj): cao độ 
 • conducive (adj): có lợi 
 • crowded (adj): đông đúc 
 • economics (n): kinh tế
 • distraction (n): sự phân tâm, điều gây phân tâm 
 • tempt (v): thu hút, cám dỗ 
 • sidetrack (v): bị phân tán, đi chệch hướng 
 • at one’s fingertip: trong tầm tay 
 • reference (n): tham khảo 

Bài dịch:

Một trong những nơi yêu thích của tôi để học thực ra khá đơn giản—đó là thư viện địa phương trong khu phố của tôi. Đây là một khu vực yên tĩnh, rộng rãi với những cửa sổ lớn cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào, tạo ra môi trường lý tưởng để học tập.

Thư viện có nhiều khu vực học tập riêng biệt với chỗ ngồi thoải mái và bàn lớn. Cũng có một phòng yên tĩnh dành riêng cho việc tập trung cao độ, điều mà tôi thấy đặc biệt hữu ích trong các kỳ thi. Bầu không khí chung của thư viện rất yên bình và giúp tập trung, điều này thực sự hữu ích khi tôi cần tập trung sâu vào việc học.

Tôi thường đến đó vào cuối tuần hoặc các buổi tối trong tuần khi có ít người hơn. Trong những thời điểm này, tôi có thể tìm được một chỗ ngồi tốt bên cửa sổ, lý tưởng cho các buổi học kéo dài. Tôi chủ yếu học các môn học đại học ở đó - như kinh tế học, thống kê và thỉnh thoảng là văn học.

Điều tôi thực sự thích về việc học ở thư viện này là không có các yếu tố gây phân tâm. Không giống như khi học ở nhà, nơi tôi có thể bị cám dỗ bởi việc nghỉ giải lao thường xuyên hoặc bị sao nhãng bởi các công việc khác, môi trường thư viện giúp tôi duy trì sự tập trung. Hơn nữa, có sẵn một loạt các tài liệu ngay trong tầm tay là vô cùng hữu ích. Dù tôi cần một cuốn sách tham khảo hay chỉ là một nơi yên tĩnh để viết bài luận, thư viện đều cung cấp tất cả những thứ đó, làm cho nó trở thành nơi lý tưởng để tôi học tập hiệu quả.

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 3 và cách luyện IELTS Speaking tại nhà

2.1. Do you like to learn on your own or with others?

Bạn thích tự học hay học cùng người khác?

Bài mẫu:

“Personally, I prefer a mix of both learning on my own and with others. When studying on my own, I can go at my own pace and focus deeply on topics that interest or challenge me the most. However, learning with others offers the chance to exchange ideas, clarify doubts through discussion, and gain new perspectives that can enrich my understanding of the subject. Group study also provides motivation and support, which can be particularly helpful during challenging courses or topics.”

Từ vựng:

 • at my own pace: theo nhịp độ của mình 
 • clarify (v): làm sáng tỏ
 • enrich (v): làm phong phú 
 • motivation (n): động lực 

Bài dịch:

Cá nhân tôi thích sự kết hợp giữa việc tự học và học với người khác. Khi tự học, tôi có thể học theo tốc độ của riêng mình và tập trung sâu vào các chủ đề mà tôi quan tâm hoặc thấy khó nhất. Tuy nhiên, học tập với những người khác mang lại cơ hội trao đổi ý tưởng, làm sáng tỏ những nghi ngờ thông qua việc thảo luận và biết thêm được những góc nhìn mới có thể làm phong phú thêm sự hiểu biết của tôi về chủ đề này. Học nhóm cũng mang lại động lực và sự hỗ trợ, điều này có thể đặc biệt hữu ích trong các khóa học hoặc chủ đề khó.

2.2. What's the difference between learning face-to-face with teachers and learning by yourself?

Sự khác biệt giữa học trực tiếp với giáo viên và tự học là gì?

Bài mẫu:

“The main difference between learning face-to-face with teachers and learning by yourself is the level of interaction and immediate feedback. Face-to-face learning with teachers allows for real-time questions and answers, personalized guidance, and adjustments in teaching methods based on the student's response. In contrast, learning by yourself requires self-discipline and initiative. You must set your own goals, manage your time effectively, and often, figure out complex problems on your own, which can be very rewarding but also challenging.”

Từ vựng:

 • interaction (n): tương tác 
 • real-time (adj): ngay lập tức
 • adjustment (n): điều chỉnh 
 • self-discipline (n): tính tự  giác 
 • rewarding (adj): bổ ích 

Bài dịch:

Sự khác biệt chính giữa học trực tiếp với giáo viên và học một mình là mức độ tương tác và phản hồi ngay lập tức. Học tập trực tiếp với giáo viên cho phép bạn đặt câu hỏi và được trả lời ngay lập tức, hướng dẫn được cá nhân hóa và điều chỉnh phương pháp giảng dạy dựa trên phản hồi của học sinh. Ngược lại, việc tự học đòi hỏi tính tự giác và chủ động. Bạn phải đặt ra mục tiêu của riêng mình, quản lý thời gian hiệu quả và thường xuyên tự mình giải đáp những vấn đề phức tạp, điều này có thể rất bổ ích nhưng cũng sẽ đầy thách thức.

2.3. Do you prefer to study at home or study in other places?

Bạn thích học ở nhà hay học ở nơi khác?

Bài mẫu:

“While studying at home offers comfort and convenience, I generally prefer studying in other places like libraries or quiet cafes. These environments help me to focus better and minimize distractions that I typically encounter at home, such as noise or household duties. Additionally, the change of scenery can be refreshing and often increases my productivity, making it easier to maintain concentration for extended periods.”

Từ vựng:

 • convenience (n): sự thuận tiện 
 • minimize (v): giảm thiểu 
 • encounter (v): gặp phải 
 • refreshing (adj): sảng khoái, mới mẻ 
 • productivity (n): năng suất

Bài dịch:

Mặc dù học ở nhà mang lại sự thoải mái và thuận tiện nhưng tôi thường thích học ở những nơi khác như thư viện hoặc quán cà phê yên tĩnh. Những môi trường này giúp tôi tập trung tốt hơn và giảm thiểu những phiền nhiễu mà tôi thường gặp ở nhà, chẳng hạn như tiếng ồn hoặc việc nhà. Ngoài ra, sự thay đổi cảnh quan có thể mang lại cảm giác mới mẻ và thường làm tăng năng suất của tôi, giúp tôi dễ dàng duy trì sự tập trung trong thời gian dài hơn.

2.4. What are the benefits of gaining work experience while studying?

Tích lũy kinh nghiệm làm việc trong thời gian học tập mang lại lợi ích gì?

Bài mẫu:

“Gaining work experience while studying has several benefits. It allows students to apply theoretical knowledge in practical settings, which enhances learning and understanding. Work experience also helps in developing professional skills like teamwork, communication, and problem-solving. Furthermore, it can significantly enhance a resume, making a student more attractive to future employers. Additionally, working while studying can provide networking opportunities and insights into potential career paths, helping students to make informed decisions about their future after graduation.”

Từ vựng:

 • theoretical knowledge: kiến thức lý thuyết 
 • professional (adj): chuyên nghiệp 
 • problem-solving (n): giải quyết vấn đề 
 • attractive (adj): thu hút
 • informed (adj): sáng suốt 

Bài dịch:

Tích lũy kinh nghiệm làm việc trong khi vẫn đang đi học đem lại một số lợi ích. Nó cho phép sinh viên áp dụng kiến thức lý thuyết vào môi trường thực tế, giúp nâng cao khả năng học tập và hiểu biết của họ. Kinh nghiệm làm việc cũng giúp phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp như làm việc nhóm, giao tiếp và giải quyết vấn đề. Hơn nữa, nó có thể cải thiện sơ yếu lý lịch đáng kể, khiến sinh viên trở nên thu hút hơn đối với các nhà tuyển dụng trong tương lai. Ngoài ra, làm việc trong khi học có thể mang lại cơ hội kết nối và hiểu biết sâu sắc về con đường sự nghiệp tiềm năng, giúp sinh viên đưa ra quyết định sáng suốt về tương lai của mình sau khi tốt nghiệp.

 

🤩IELTS INTENSIVE SPEAKING: LUYỆN PHÁT ÂM & CÂU TRẢ LỜI CHUẨN

➡️ĐẠT TỐI THIỂU 6+ SPEAKING!

Khóa học bao gồm:

🗣️Học phát âm, trọng âm, ngữ điệu, giọng điệu cơ bản trong tiếng Anh:

Mỗi bài học đều kèm theo ví dụ audio minh họa dễ dàng luyện tập theo và bài tập luyện tập có chữa phát âm tự động bởi máy.


🔊Học cách trả lời các chủ đề với samples:

Mỗi bài sample đều bao gồm từ mới và các cách diễn đạt hay, kèm theo nghĩa tiếng Việt, được highlight để bạn dễ dàng học tập.


📣Luyện tập từ vựng, ngữ pháp:

Để nắm được cách sử dụng từ mới và tránh gặp những lỗi sai ngữ pháp trong IELTS Speaking, mỗi bài sample đều có thêm phần luyện tập điền từ và ngữ pháp đã học.


🎙️Thực hành luyện nói:

Bạn sẽ tập nói lại từng câu hoặc cả đoạn, có ghi âm để so sánh với audio mẫu và được chữa lỗi bằng máy.


🌐Tính năng chấm SPEAKING PART 2 bằng AI:

Bạn sẽ được AI chấm bài Speaking của mình,gồm cả chữa lỗi sai và đưa ra gợi ý chi tiết theo đúng 4 TIÊU CHÍ, để giúp bạn đạt điểm cao hơn.

Lời kết

Hy vọng rằng bài mẫu của STUDY4 về chủ đề “Describe an indoor or outdoor place where it was easy for you to study” trong đề thi IELTS Speaking đã cho các bạn cách trả lời câu hỏi sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!