ielts speaking part 1 sample topic geography

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions

1. How do you feel about geography?

2. Do you think learning geographic knowledge is useful for you?

3. Have you ever studied geography at school?

4. Are you good at reading a map?

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và các tips đạt điểm cao Speaking

II. Samples

1. How do you feel about geography?

Bạn cảm thấy thế nào về địa lý?

"I have a strong interest in geography. It's fascinating to learn about different countries, cultures, and landscapes. Understanding how our world is interconnected through geography is essential. I enjoy exploring maps, reading travel books, and discussing geographical topics. It's a subject that never ceases to intrigue me."

Từ vựng:

 • landscape (n): phong cảnh
 • geographical (adj): (thuộc về) địa lý

Bài dịch:

Tôi rất quan tâm đến địa lý. Thật thú vị khi tìm hiểu về các quốc gia, nền văn hóa và phong cảnh khác nhau. Hiểu cách thế giới của chúng ta được kết nối với nhau thông qua địa lý là điều cần thiết. Tôi thích khám phá bản đồ, đọc sách du lịch và thảo luận về các chủ đề địa lý. Đó là một chủ đề không bao giờ hết hấp dẫn tôi.

2. Do you think learning geographic knowledge is useful for you?

Bạn có nghĩ việc học kiến thức địa lý có ích cho bạn không?

"I believe learning geographic knowledge is highly valuable. It enhances my understanding of the world, helps with travel planning, and fosters cultural appreciation. Geography also plays a crucial role in addressing global issues like climate change and resource management, making it relevant and beneficial for personal growth and global awareness."

Từ vựng:

 • cultural appreciation: tôn trọng văn hóa
 • climate change: biến đổi khí hậu
 • resource management: quản lý tài nguyên

Bài dịch:

Tôi tin rằng việc học kiến thức địa lý là rất có giá trị. Nó nâng cao hiểu biết của tôi về thế giới, giúp lập kế hoạch du lịch và thúc đẩy sự tôn trọng văn hóa. Địa lý cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên, khiến nó phù hợp và có lợi cho sự phát triển cá nhân và nhận thức toàn cầu.

luyện ielts speaking online study4

3. Have you ever studied geography at school?

Bạn đã bao giờ học địa lý ở trường chưa?

"Yes, I have studied geography in school. It was part of our curriculum, and I found it quite interesting. I learned about various countries, their capitals, natural landscapes, and environmental issues. Geography classes helped me develop a better understanding of the world around us and its interconnectedness."

Từ vựng:

 • curriculum (n): chương trình giảng dạy
 • capital (n): thủ đô
 • interconnectedness (n): sự liên kết với nhau

Bài dịch:

Có, tôi đã học địa lý ở trường. Đó là một phần trong chương trình giảng dạy của chúng tôi và tôi thấy nó khá thú vị. Tôi đã tìm hiểu về nhiều quốc gia khác nhau, thủ đô, cảnh quan thiên nhiên và các vấn đề môi trường của họ. Các lớp học địa lý đã giúp tôi phát triển sự hiểu biết tốt hơn về thế giới xung quanh và mối liên hệ giữa nó.

4. Are you good at reading a map?

Bạn có giỏi đọc bản đồ không?

"I consider myself proficient at reading maps. I often use maps for navigation when traveling, and I find them helpful for understanding locations and directions. Whether it's a city map or a hiking trail map, I feel confident in my ability to interpret and use them effectively."

Từ vựng:

 • proficient (adj): thành thạo
 • navigation (n): sự điều hướng, dẫn đường

Bài dịch:

Tôi tự nhận mình thành thạo trong việc đọc bản đồ. Tôi thường sử dụng bản đồ để điều hướng khi đi du lịch và tôi thấy chúng hữu ích trong việc hiểu các vị trí và chỉ đường. Dù đó là bản đồ thành phố hay bản đồ đường mòn đi bộ đường dài, tôi cảm thấy tự tin vào khả năng diễn giải và sử dụng của mình chúng một cách hiệu quả.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Geography”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS SPEAKING CỦA STUDY4👈

📢TRẢI NGHIỆM ĐỂ ĐẠT BAND ĐIỂM MƠ ƯỚC: