bài mẫu speaking part 1 chủ đề helping

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions

1. Do you usually help people around you?

2. How do you help people around you, such as neighbors, family, and friends?

3. Do your parents teach you how to help others?

4. Did your parents help you a lot when you were young?

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và các tips đạt điểm cao Speaking

II. Samples

1. Do you usually help people around you?

Bạn có thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh không?

“I always do my best to help people around me whenever I can. It's just part of being a good friend or family member, you know. Whether it's giving advice, lending a hand with chores, or simply being there to listen, helping people around me is something I value and enjoy doing."

Từ vựng:

 • lend a hand: giúp đỡ
 • value (v): coi trọng

Bài dịch:

Tôi luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người xung quanh bất cứ khi nào có thể. Bạn biết đấy, đó chỉ là một phần của việc trở thành một người bạn tốt hoặc một thành viên trong gia đình. Cho dù đó là đưa ra lời khuyên, giúp đỡ công việc nhà hay đơn giản là ở đó để lắng nghe, giúp đỡ mọi người xung quanh là điều tôi coi trọng và thích làm.

2. How do you help people around you, such as neighbors, family, and friends?

Bạn giúp đỡ những người xung quanh như hàng xóm, gia đình và bạn bè bằng cách nào?

"I'm all about being there for my people! With neighbors, I offer assistance with tasks like gardening and snow shoveling. In my family, I help with chores and provide emotional support. With friends, it's about being a good listener and offering help when they face challenges. We rely on each other in different ways."

Từ vựng:

 • assistance (n): sự hỗ trợ
 • emotional support: hỗ trợ về mặt tinh thần, cảm xúc

Bài dịch:

Tôi hoàn toàn sẵn sàng ở đó vì người quen! Với những người hàng xóm, tôi đề xuất hỗ trợ những công việc như làm vườn và xúc tuyết. Trong gia đình, tôi giúp đỡ việc nhà và hỗ trợ về mặt tinh thần. Với bạn bè, điều quan trọng là trở thành một người biết lắng nghe và đưa ra sự giúp đỡ khi họ gặp thử thách. Chúng tôi dựa vào nhau theo những cách khác nhau.

luyện ielts speaking online study4

3. Do your parents teach you how to help others?

Cha mẹ bạn có dạy bạn cách giúp đỡ người khác không?

"My parents have been great role models for helping others. They've taught me the value of kindness and empathy from a young age. Their actions, like volunteering and assisting neighbors, have influenced me to be more compassionate and giving in my own life."

Từ vựng:

 • role model (n): hình mẫu, tấm gương
 • empathy (n): sự đồng cảm
 • compassionate (adj): nhân ái

Bài dịch:

Cha mẹ tôi là những tấm gương tuyệt vời trong việc giúp đỡ người khác. Họ đã dạy tôi giá trị của lòng tốt và sự đồng cảm từ khi còn nhỏ. Những hành động của họ, như hoạt động tình nguyện và giúp đỡ hàng xóm, đã ảnh hưởng đến tôi để trở nên nhân ái và cống hiến hơn trong cuộc sống của chính mình.

4. Did your parents help you a lot when you were young?

Bố mẹ bạn có giúp bạn nhiều khi còn nhỏ không?

“My parents were incredibly supportive during my childhood. They provided guidance, nurtured my interests, and ensured I had access to educational opportunities. Their unwavering love and assistance played a pivotal role in shaping me into the person I am today, and I'm forever grateful for their help."

Từ vựng:

 • nurture (v): nuôi dưỡng
 • unwavering (adj): không lay chuyển

Bài dịch:

Cha mẹ tôi đã vô cùng ủng hộ tôi trong suốt thời thơ ấu. Họ đã hướng dẫn, nuôi dưỡng sở thích của tôi và đảm bảo tôi có cơ hội tiếp cận giáo dục. Tình yêu và sự giúp đỡ không lay chuyển của họ đã đóng một vai trò then chốt trong việc hình thành nên con người tôi như ngày nay và tôi mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ của họ.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Helping others”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!

👉LỘ TRÌNH HỌC VÀ ÔN LUYỆN IELTS SPEAKING CỦA STUDY4👈

📢TRẢI NGHIỆM ĐỂ ĐẠT BAND ĐIỂM MƠ ƯỚC: