Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Topic: Chatting

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

I. Questions

1. Do you often chat with friends?

2. Do you prefer to chat online or face-to-face?

3. Do you prefer group chat or individual chat?

4. What do you usually chat about with friends?

5. Do you argue with friends?

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 1 và các tips đạt điểm cao Speaking

II. Samples

1. Do you often chat with friends?

Bạn có thường trò chuyện với bạn bè không?

"Yes, I chat with my friends every day. We're constantly messaging each other, sharing jokes, and making plans. It's a great way to stay connected, especially when we can't meet up in person. It's like having a piece of our friendship with me all the time."

Từ vựng:

 • message (v): nhắn tin
 • stay connected: giữ liên lạc

Bài dịch:

Có, tôi trò chuyện với bạn bè hàng ngày. Chúng tôi liên tục nhắn tin cho nhau, chia sẻ những câu chuyện cười và lên kế hoạch. Đó là một cách tuyệt vời để giữ liên lạc, đặc biệt khi chúng ta không thể gặp mặt trực tiếp. Nó giống như luôn có một phần tình bạn của chúng tôi với tôi vậy.

2. Do you prefer to chat online or face-to-face?

Bạn thích trò chuyện trực tuyến hay trực tiếp hơn?

"I'm more into chatting online, to be honest. It's convenient and allows me to connect with friends and family, even if they're far away. But don't get me wrong, I love face-to-face interactions too; they have a unique charm, especially when it comes to close friends and special occasions."

Từ vựng:

 • convenient (adj): tiện lợi
 • interaction (n): sự tương tác

Bài dịch:

Thành thật mà nói, tôi thích trò chuyện trực tuyến hơn. Nó thật tiện lợi và cho phép tôi kết nối với bạn bè và gia đình, ngay cả khi họ ở xa. Nhưng đừng hiểu sai ý tôi, tôi cũng thích tương tác trực tiếp; họ có một nét quyến rũ độc đáo, đặc biệt là khi nói đến bạn bè thân thiết và những dịp đặc biệt.

luyện ielts speaking online study4

3. Do you prefer group chat or individual chat?

Bạn thích trò chuyện nhóm hay trò chuyện cá nhân?

"I prefer individual chat over group chat for most conversations. Individual chats allow for more focused and personal communication. However, group chats can be useful for coordinating with multiple people or for socializing with friends and family as a whole."

Từ vựng:

 • conversation (n): cuộc trò chuyện
 • coordinate (v): phối hợp

Bài dịch:

Tôi thích trò chuyện cá nhân hơn trò chuyện nhóm trong hầu hết các cuộc trò chuyện. Trò chuyện cá nhân cho phép giao tiếp cá nhân và tập trung hơn. Tuy nhiên, trò chuyện nhóm có thể hữu ích khi phối hợp với nhiều người hoặc để giao lưu với bạn bè và gia đình nói chung.

4. What do you usually chat about with friends?

Bạn thường trò chuyện về điều gì với bạn bè?

"Oh, with friends, our conversations cover a wide range of topics! We chat about movies and TV shows we've watched, our latest travel adventures, hobbies, and, of course, life updates. It's all about sharing experiences and staying connected in a relaxed, friendly way."

Từ vựng:

 • update (n/v): cập nhật
 • staying connected: duy trì quan hệ, kết nối

Bản dịch:

Ồ, với bạn bè, cuộc trò chuyện của chúng tôi bao gồm nhiều chủ đề khác nhau! Chúng tôi trò chuyện về những bộ phim và chương trình truyền hình mà chúng tôi đã xem, những chuyến du lịch mới nhất, sở thích và tất nhiên là những cập nhật về cuộc sống. Tất cả là để chia sẻ kinh nghiệm và duy trì kết nối một cách thoải mái, thân thiện.

5. Do you argue with friends?

Bạn có tranh cãi với bạn bè không?

"Oh, sure, friends and I have our disagreements sometimes, but it's all in good fun. It's natural to have different opinions, and we respect that. We usually talk things out and find a middle ground, which strengthens our friendship."

Từ vựng:

 • disagreement (n): bất đồng
 • middle ground: điểm trung gian (cùng đồng tình)

Bản dịch:

Ồ, chắc chắn là tôi và bạn bè đôi khi cũng có những bất đồng, nhưng tất cả đều rất vui vẻ. Việc có những ý kiến khác nhau là điều tự nhiên và chúng tôi tôn trọng điều đó. Chúng tôi thường nói chuyện thẳng thắn và tìm ra điểm trung gian, điều này giúp củng cố tình bạn của chúng tôi.

Lời kết

IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất của đề thi, vậy nên hãy cố trả lời tốt nhất cho các câu này. Mong rằng bài viết này của STUDY4 đã cho bạn ý tưởng để trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề “Chatting”.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!