Some people think the government should establish free libraries in each town. Others believe that it is a waste of money since people can access the Internet to obtain information bài mẫu ielts writing sample

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài: 

Some people think the government should establish free libraries in each town. Others believe that it is a waste of money since people can access the Internet to obtain information. Discuss both views and give your own opinion.

Một số người nghĩ rằng chính phủ nên thành lập thư viện miễn phí ở mỗi thành phố. Những người khác tin rằng đó là sự lãng phí tiền bạc vì mọi người có thể truy cập Internet để lấy thông tin. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn.

=> Đề bài này thuộc dạng Discussion

Xem thêm: Cách làm dạng bài Discussion IELTS Writing Task 2 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Cuộc tranh luận về việc liệu chính phủ có nên thành lập thư viện miễn phí ở mọi thành phố hay đó là một khoản chi phí không cần thiết do khả năng truy cập internet rộng rãi là một vấn đề cần xem xét kỹ lưỡng. 

=> The debate over whether the government should establish free libraries in every town or if it's an unnecessary expense due to widespread internet access requires thoughtful examination. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Cả hai mặt của lập luận này đều có những quan điểm xác đáng, nhưng tôi tin rằng thư viện miễn phí vẫn là một khoản đầu tư đáng giá vì nhiều lý do. 

=>  Both sides of this argument have valid points, but I believe that free libraries remain a worthwhile investment for several reasons.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Các nhà phê bình tin rằng với sự phổ biến của Internet, các thư viện vật lý đang trở nên lỗi thời và tạo ra một khoản chi phí không cần thiết.

=> Critics believe that with the proliferation of the Internet, physical libraries are becoming obsolete and represent an unnecessary expense. 

 • Các nhà phê bình nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm tài chính, đặc biệt là trong thời đại mà nhiều nguồn lực đang chuyển dịch sang nền tảng kỹ thuật số.

=> Critics emphasize the importance of fiscal responsibility, especially in an era when many resources are shifting towards digital platforms. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Các thư viện miễn phí đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp khả năng tiếp cận thông tin một cách công bằng và thúc đẩy văn hóa đọc.

=> Free libraries play an essential role in providing equitable access to information and fostering a reading culture. 

 • Không phải ai cũng có thể truy cập Internet, đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa hoặc khó khăn về kinh tế.

=> Not everyone has access to the Internet, particularly in remote or economically disadvantaged areas. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In summary, in my view, while the internet has transformed information access, libraries remain essential for education, community engagement, and personal growth. To stay relevant, they should integrate modern technology and expand digital services, ensuring their continued value in the 21st century.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people think the government should establish free libraries in each town. Others believe that it is a waste of money since people can access the Internet to obtain information. Discuss both views and give your own opinion.

The debate over whether the government should establish free libraries in every town or if it's an unnecessary expense due to widespread internet access requires thoughtful examination. Both sides of this argument have valid points, but I believe that free libraries remain a worthwhile investment for several reasons.

On the one hand, critics believe that with the proliferation of the Internet, physical libraries are becoming obsolete and represent an unnecessary expense. They contend that people can now access a vast amount of information online, rendering the need for physical books and libraries less significant. From a cost-effectiveness standpoint, they believe that public funds could be better utilized elsewhere. Critics emphasize the importance of fiscal responsibility, especially in an era when many resources are shifting towards digital platforms. They argue that investing in technologies such as improved internet access and digital educational tools might yield greater benefits than establishing or maintaining physical libraries.

On the other hand, proponents of free libraries argue that they play an essential role in providing equitable access to information and fostering a reading culture. Libraries are often seen as community hubs, serving as spaces for learning, research, and cultural enrichment. They provide a quiet and focused environment for studying, which can be especially important for students who may not have suitable spaces at home. Additionally, not everyone has access to the Internet, particularly in remote or economically disadvantaged areas. Libraries bridge this digital divide by offering free internet access to those who need it, ensuring that everyone can benefit from online resources.

In summary, in my view, while the internet has transformed information access, libraries remain essential for education, community engagement, and personal growth. To stay relevant, they should integrate modern technology and expand digital services, ensuring their continued value in the 21st century.

Số từ: 298

 • establish (v): thành lập, thiết lập
 • thoughtful (adj): kỹ lưỡng
 • proliferation (n): sự sinh sôi nảy nở
 • obsolete (adj): lỗi thời, không cần thiết
 • contend (v): tranh luận
 • render (v): làm trở nên 
 • cost-effectiveness (n): tiết kiệm chi phí
 • fiscal (adj): ngân sách
 • yield (v): tạo ra lợi nhuận
 • hub (n): trung tâm 
 • bridge (v): kết hợp
 • integrate (v): tích hợp 

Bài dịch:

Cuộc tranh luận về việc liệu chính phủ có nên thành lập thư viện miễn phí ở mọi thành phố hay đó là một khoản chi phí không cần thiết do khả năng truy cập internet rộng rãi là một vấn đề cần xem xét kỹ lưỡng. Cả hai mặt của lập luận này đều có những quan điểm xác đáng, nhưng tôi tin rằng thư viện miễn phí vẫn là một khoản đầu tư đáng giá vì nhiều lý do.

Một mặt, các nhà phê bình tin rằng với sự phổ biến của Internet, các thư viện vật lý đang trở nên lỗi thời và tạo ra một khoản chi phí không cần thiết. Họ cho rằng giờ đây mọi người có thể truy cập vào một lượng lớn thông tin trực tuyến, khiến nhu cầu về sách và thư viện vật lý trở nên ít quan trọng hơn. Từ quan điểm về hiệu quả chi phí, họ tin rằng quỹ công có thể được sử dụng tốt hơn ở lĩnh vực khác. Các nhà phê bình nhấn mạnh tầm quan trọng của sử dụng ngân sách trách nhiệm, đặc biệt là trong thời đại mà nhiều nguồn lực đang chuyển dịch sang nền tảng kỹ thuật số. Họ lập luận rằng đầu tư vào các công nghệ như cải thiện khả năng truy cập Internet và các công cụ giáo dục kỹ thuật số có thể mang lại lợi ích lớn hơn so với việc thiết lập hoặc duy trì các thư viện vật lý.

Mặt khác, những người ủng hộ thư viện miễn phí cho rằng chúng đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp khả năng tiếp cận thông tin một cách công bằng và thúc đẩy văn hóa đọc. Thư viện thường được coi là trung tâm cộng đồng, đóng vai trò là không gian học tập, nghiên cứu và làm giàu cho nền văn hóa. Chúng cung cấp một môi trường học tập yên tĩnh và tập trung, điều này có thể đặc biệt quan trọng đối với những học sinh không có không gian thích hợp ở nhà. Ngoài ra, không phải ai cũng có thể truy cập Internet, đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa hoặc vùng kinh tế khó khăn. Các thư viện thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số này bằng cách cung cấp quyền truy cập Internet miễn phí cho những người có nhu cầu, đảm bảo rằng mọi người đều có thể hưởng lợi từ các tài nguyên trực tuyến.

Tóm lại, theo quan điểm của tôi, mặc dù Internet đã thay đổi khả năng tiếp cận thông tin nhưng các thư viện vẫn rất cần thiết cho giáo dục, sự tham gia của cộng đồng và sự phát triển cá nhân. Để duy trì sự phù hợp, họ nên tích hợp công nghệ hiện đại và mở rộng các dịch vụ kỹ thuật số, đảm bảo giá trị liên tục của chúng trong thế kỷ 21.

 

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Library đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!