Nowadays there is a growing amount of advertising aimed at children. Some people think this has negative effects on children and should be banned. To what extent do you agree or disagree?

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Nowadays there is a growing amount of advertising aimed at children. Some people think this has negative effects on children and should be banned. To what extent do you agree or disagree?

Ngày nay, số lượng quảng cáo hướng tới trẻ em ngày càng tăng. Một số người cho rằng điều này có ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em và nên bị cấm. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree.

Xem thêm: Cách làm dạng bài Agree or Disagree IELTS Writing Task 2 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Trong thế giới ngày nay, quảng cáo nhắm vào trẻ em đã phát triển đáng kể, làm dấy lên những cuộc tranh luận về những tác động tiêu cực tiềm ẩn của nó. 

=> In today's world, child-targeted advertising has grown substantially, sparking debates about its potential negative effects. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Trong khi một số người cho rằng nó nên bị cấm hoàn toàn, tôi không đồng ý với ý tưởng cấm hoàn toàn và tin rằng quảng cáo có trách nhiệm và được quản lý cẩn thận có thể cùng tồn tại cạnh hạnh phúc của trẻ em.

=>  While some argue that it should be banned altogether, I disagree with the idea of an outright ban and believe that responsible, regulated advertising can coexist with children's well-being.

Body 1: Biện chứng số một: Positive aspects of advertising aimed at children.

 • Trong nhiều trường hợp, quảng cáo giới thiệu cho trẻ em nhiều loại sản phẩm, bao gồm đồ chơi giáo dục, sách và chương trình có thể nâng cao khả năng học tập và phát triển của trẻ.

=> In many cases, advertisements introduce children to a variety of products, including educational toys, books, and programs that can enhance their learning and development. 

Body 2: Biện chứng số hai: Advertising can foster children's social development.

 • Quảng cáo thường thể hiện sự đa dạng về chủng tộc, giới tính và xuất thân, giúp trẻ hiểu và coi trọng sự khác biệt ngay từ khi còn nhỏ → đóng vai trò là chất xúc tác cho các cuộc đối thoại thiết yếu về tính hòa nhập, lòng khoan dung và sự đa dạng trong gia đình và cơ sở giáo dục.

=> Advertisements frequently showcase diversity in terms of race, gender, and background, aiding children in comprehending and valuing differences from a young age → serve as a catalyst for essential dialogues about inclusivity, tolerance, and diversity within families and educational institutions.

Body 3: Biện chứng số ba: Strike a balance

 • Điều cần thiết là phải đạt được sự cân bằng và đảm bảo rằng quảng cáo không gây tổn hại đến sức khỏe của trẻ em → cần có các quy định để hạn chế việc quảng cáo những sản phẩm đó cho trẻ em.

=> It's essential to strike a balance and ensure that advertising doesn't harm children's well-being → regulations are necessary to limit the promotion of such products to children.

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, I believe that banning advertising aimed at children is not the solution. Instead, responsible advertising can offer educational and social benefits. It's essential to create a balanced advertising environment that promotes both learning and the overall welfare of children.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Nowadays there is a growing amount of advertising aimed at children. Some people think this has negative effects on children and should be banned. To what extent do you agree or disagree?

In today's world, child-targeted advertising has grown substantially, sparking debates about its potential negative effects. While some argue that it should be banned altogether, I disagree with the idea of an outright ban and believe that responsible, regulated advertising can coexist with children's well-being.

To begin with, it's crucial to acknowledge the positive aspects of advertising aimed at children. In many cases, advertisements introduce children to a variety of products, including educational toys, books, and programs that can enhance their learning and development. Through these ads, children are exposed to valuable lessons, such as literacy, numeracy, and social skills, in an engaging and entertaining manner. This demonstrates how child-targeted advertising can play a constructive role in children's intellectual and emotional development.

Additionally, advertising can foster children's social development. Advertisements frequently showcase diversity in terms of race, gender, and background, aiding children in comprehending and valuing differences from a young age. They can serve as a catalyst for essential dialogues about inclusivity, tolerance, and diversity within families and educational institutions. For example, a commercial featuring a diverse group of children playing together can prompt discussions about the importance of accepting others regardless of their backgrounds.

However, it's essential to strike a balance and ensure that advertising doesn't harm children's well-being. Excessive exposure to advertisements that promote unhealthy food, sugary drinks, or excessive consumption of material goods can have detrimental effects on children's health and values. Therefore, regulations are necessary to limit the promotion of such products to children.

In conclusion, I believe that banning advertising aimed at children is not the solution. Instead, responsible advertising can offer educational and social benefits. It's essential to create a balanced advertising environment that promotes both learning and the overall welfare of children.

Số từ: 288

 • substantially (adv): một cách đáng kể
 • outright (adj): hoàn toàn
 • literacy (n): khả năng đọc viết
 • numeracy (n): tính toán
 • constructive (adj): mang tính xây dựng
 • diversity (n): sự đa dạng 
 • tolerance (n): lòng khoan dung 
 • prompt (v): thúc đẩy, dẫn đến 
 • detrimental (adj): có hại
 • regulation (n): luật lệ
 • welfare (n): phúc lợi 

Bài dịch:

Trong thế giới ngày nay, quảng cáo nhắm vào trẻ em đã phát triển đáng kể, làm dấy lên những cuộc tranh luận về những tác động tiêu cực tiềm ẩn của nó. Trong khi một số người cho rằng nó nên bị cấm hoàn toàn, tôi không đồng ý với ý tưởng cấm hoàn toàn chúng và tin rằng quảng cáo có trách nhiệm và được quản lý có thể cùng tồn tại với sức khỏe của trẻ em.

Đầu tiên, điều quan trọng là phải thừa nhận những khía cạnh tích cực của quảng cáo hướng tới trẻ em. Trong nhiều trường hợp, quảng cáo giới thiệu cho trẻ em nhiều loại sản phẩm, bao gồm đồ chơi giáo dục, sách và các chương trình có thể nâng cao khả năng học tập và phát triển của trẻ. Thông qua những quảng cáo này, trẻ em được tiếp cận với những bài học có giá trị, chẳng hạn như đọc viết, tính toán và kỹ năng xã hội một cách hấp dẫn và thú vị. Điều này chứng tỏ quảng cáo hướng tới trẻ em có thể đóng vai trò mang tính xây dựng như thế nào trong sự phát triển trí tuệ và cảm xúc của trẻ.

Ngoài ra, quảng cáo có thể thúc đẩy sự phát triển xã hội của trẻ em. Các quảng cáo thường thể hiện sự đa dạng về chủng tộc, giới tính và xuất thân, giúp trẻ hiểu và đánh giá cao sự khác biệt ngay từ khi còn nhỏ. Chúng có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho các cuộc đối thoại thiết yếu về tính hòa nhập, lòng khoan dung và sự đa dạng trong gia đình và các cơ sở giáo dục. Ví dụ: một quảng cáo có một nhóm trẻ em đa dạng chơi cùng nhau có thể thúc đẩy các cuộc thảo luận về tầm quan trọng của việc chấp nhận người khác bất kể hoàn cảnh xuất thân của họ.

Tuy nhiên, điều cần thiết là phải đạt được sự cân bằng và đảm bảo rằng quảng cáo không gây tổn hại đến sức khỏe của trẻ em. Việc tiếp xúc quá nhiều với các quảng cáo quảng cáo thực phẩm không lành mạnh, đồ uống có đường hoặc tiêu thụ quá nhiều hàng hóa vật chất có thể gây ra những ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe và giá trị cốt lõi của trẻ em. Vì vậy, cần có những quy định để hạn chế việc quảng bá những sản phẩm đó cho trẻ em.

Tóm lại, tôi tin rằng việc cấm quảng cáo hướng tới trẻ em không phải là giải pháp cho điều này. Thay vào đó, quảng cáo có trách nhiệm có thể mang lại lợi ích về mặt giáo dục và xã hội. Điều cần thiết là tạo ra một môi trường quảng cáo cân bằng nhằm thúc đẩy cả việc học tập và phúc lợi tổng thể của trẻ em.

 

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Advertising to children đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!