Từ điển

BÀI VIẾT

HỌC VIÊN IELTS

Chia sẻ từ bạn Ngọc Bảo về khóa học IELTS Intensive của STUDY4 và kinh nghiệm của bạn để đạt 6.5 điểm IELTS.

06/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Writing” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

06/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Reading & Newspapers” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

06/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Evenings” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

06/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Collecting things” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

06/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Challenges” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

05/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Holidays” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

05/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Swimming” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

05/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Cinema” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

05/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Fast Food” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

05/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Mobile Phone” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

05/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Relaxing” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

05/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Law” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

05/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Shopping and fashion” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

05/06/2024 bởi Bùi Hằng
IELTS SPEAKING

Trong này là những câu hỏi Part 1 thuộc chủ đề “Outdoor Activities” sẽ xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking.

05/06/2024 bởi Bùi Hằng