The best way for a government to prepare for the future is to invest in young people bài mẫu ielts writing sample

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

The best way for a government to prepare for the future is to invest in young people. To what extent do you agree or disagree?

Cách tốt nhất để chính phủ chuẩn bị cho tương lai là đầu tư vào thế hệ trẻ. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree.

Xem thêm: Cách làm dạng bài Agree or Disagree IELTS Writing Task 2 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Gần đây, người ta ngày càng chú trọng đầu tư vào thế hệ trẻ để chuẩn bị cho tương lai. Trong khi một số người cho rằng đây là cách tốt nhất mà các chính phủ nên thực hiện thì những người khác lại hoài nghi về nó.

=> Recently, there's been a growing emphasis on investing in young people for future preparation. While some argue that this is the best approach for governments to take, others may have reservations. 

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Tôi đồng ý rằng đầu tư vào giới trẻ là cách tốt nhất để chính phủ chuẩn bị cho tương lai. 

=>  In my opinion, I agree that investing in young people is the best way for governments to prepare for the future.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Thanh niên là động lực của tăng trưởng kinh tế → các chính phủ đầu tư vào giáo dục và phát triển kỹ năng = đầu tư vào sự thịnh vượng kinh tế của quốc gia. → những người trẻ được trang bị tốt hơn để đóng góp vào phát triển kinh tế, tạo nguồn thu từ thuế và giảm sự phụ thuộc vào các chương trình phúc lợi xã hội.

=> Young people are the engines of economic growth → governments invest in their education and skills development = investing in the nation's economic prosperity → youngsters are better equipped to contribute to economic development, generate tax revenue, and reduce dependence on social welfare programs.

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Đầu tư vào các chương trình thúc đẩy giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các cơ hội việc làm cho thanh niên có thể giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng, giảm tỷ lệ tội phạm và tăng cường gắn kết xã hội. 

=> Investing in programs that promote education, healthcare, and employment opportunities for young people can lead to improved public health, reduced crime rates, and enhanced social cohesion. 

Body 3: Biện chứng số ba: 

 • Thanh niên là những người sẽ kế thừa trách nhiệm quản trị, lãnh đạo →  đảm bảo tạo ra một đội ngũ lãnh đạo tương lai có hiểu biết và có trách nhiệm hơn. 

=> Young people are the ones who will inherit the responsibilities of governance and leadership →  ensure a more informed and responsible future leadership. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, I agree that investing in young people is a crucial aspect of preparing for the future, as it can yield significant economic and social benefits.

2. Bài mẫu Band 8.0+

The best way for a government to prepare for the future is to invest in young people. To what extent do you agree or disagree?

Recently, there's been a growing emphasis on investing in young people for future preparation. While some argue that this is the best approach for governments to take, others may have reservations. In my opinion, I agree that investing in young people is the best way for governments to prepare for the future.

First and foremost, young people are the engines of economic growth. When governments invest in their education and skills development, they are essentially investing in the nation's economic prosperity. A well-educated and skilled workforce is essential for driving innovation, increasing productivity, and remaining competitive in a globalized world. As young people enter the job market with relevant skills and knowledge, they are better equipped to contribute to economic development, generate tax revenue, and reduce dependence on social welfare programs.

Moreover, by nurturing the potential of the youth, governments can address pressing societal challenges. Investing in programs that promote education, healthcare, and employment opportunities for young people can lead to improved public health, reduced crime rates, and enhanced social cohesion. Young individuals who are gainfully employed and have access to quality healthcare and education are less likely to engage in criminal activities, and they contribute positively to their communities.

Additionally, young people are the ones who will inherit the responsibilities of governance and leadership. By investing in their education and providing opportunities for political engagement and civic participation, governments can ensure a more informed and responsible future leadership. Informed and engaged youth are more likely to contribute to the democratic process, advocate for positive change, and work towards the betterment of society as a whole.

In conclusion, I agree that investing in young people is a crucial aspect of preparing for the future, as it can yield significant economic and social benefits.

Số từ: 293

 • reservation (n): hoài nghi, lo ngại
 • prosperity (n): sự thịnh vượng
 • workforce (n): lực lượng lao động
 • competitive (adj): có tính cạnh tranh 
 • generate (v): tạo ra
 • nurture (v): nuôi dưỡng
 • social cohesion (n): sự gắn kết xã hội
 • gainfully (adv): có lợi
 • engage in (v): tham gia vào
 • inherit (v): kế thừa
 • civic (adj: công dân
 • democratic (adj): có tính dân chủ
 • yield (v): mang lại lợi ích

Bài dịch:

Gần đây, người ta ngày càng chú trọng đầu tư vào thế hệ trẻ để chuẩn bị cho tương lai. Trong khi một số người cho rằng đây là cách tốt nhất mà các chính phủ nên thực hiện thì những người khác lại hoài nghi về nó. Theo quan điểm của tôi, tôi đồng ý rằng đầu tư vào giới trẻ là cách tốt nhất để chính phủ chuẩn bị cho tương lai.

Trước hết, thanh niên chính là động lực của tăng trưởng kinh tế. Khi các chính phủ đầu tư vào giáo dục và phát triển kỹ năng, về cơ bản họ đang đầu tư vào sự thịnh vượng kinh tế của chính quốc gia đó. Một lực lượng lao động có trình độ và tay nghề cao là điều cần thiết để thúc đẩy đổi mới, tăng năng suất và duy trì khả năng cạnh tranh trong một thế giới toàn cầu hóa. Khi những người trẻ tham gia vào thị trường việc làm với các kỹ năng và kiến thức phù hợp, họ sẽ được trang bị tốt hơn để đóng góp vào phát triển kinh tế, tạo nguồn thu từ thuế và giảm sự phụ thuộc vào các chương trình phúc lợi xã hội.

Hơn nữa, bằng cách nuôi dưỡng tiềm năng của thanh niên, chính phủ có thể giải quyết những vấn đề cấp bách trong xã hội. Đầu tư vào các chương trình thúc đẩy giáo dục, chăm sóc sức khỏe và cơ hội việc làm cho thanh niên có thể giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng, giảm tỷ lệ tội phạm và tăng cường sự gắn kết xã hội. Những cá nhân trẻ có việc làm tốt và được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục có chất lượng sẽ ít có khả năng phạm tội hơn và họ sẽ đóng góp tích cực cho cộng đồng của mình.

Ngoài ra, thanh niên là những người sẽ kế thừa trách nhiệm quản trị và lãnh đạo. Bằng cách đầu tư vào giáo dục và tạo cơ hội cho họ tham gia chính trị và thực hiện quyền công dân, chính phủ có thể đảm bảo tạo ra một đội ngũ lãnh đạo tương lai có hiểu biết và có trách nhiệm hơn. Thanh niên có hiểu biết và sự gắn kết sẽ có khả năng đóng góp nhiều hơn vào tiến trình dân chủ, ủng hộ những thay đổi tích cực và nỗ lực hướng tới sự tốt đẹp hơn của xã hội nói chung.

Tóm lại, tôi đồng ý rằng đầu tư vào giới trẻ là một khía cạnh quan trọng trong việc chuẩn bị cho tương lai vì nó có thể mang lại lợi ích kinh tế và xã hội đáng kể.

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

 

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic Investing in

Young People đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!