Some people think news has no connection to people’s lives. So then it is a waste of time to read the newspaper and watch television news programs ielts writing bài mẫu sample

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

Some people think news has no connection to people’s lives. So then it is a waste of time to read the newspaper and watch television news programs. To what extent do you agree or disagree?

Một số người cho rằng tin tức không liên quan tới cuộc sống của con người. Vì vậy, đọc báo và xem các chương trình tin tức trên truyền hình là lãng phí thời gian. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

=> Đề bài này thuộc dạng Agree or Disagree.

Xem thêm: Cách làm dạng bài Agree or Disagree IELTS Writing Task 2 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Đưa ra quan điểm cá nhân: Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm cho rằng tin tức không liên quan với cuộc sống con người và việc đọc báo cũng như xem các chương trình thời sự trên truyền hình là lãng phí thời gian. 

=> I strongly disagree with the notion that news has no connection to people's lives and that reading newspapers and watching television news programs is a waste of time. 

 • Trên thực tế, tin tức đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các cá nhân, gắn kết và được trao quyền trong thế giới hiện đại.

=>  In fact, news plays a crucial role in keeping individuals informed, engaged, and empowered in the modern world.

Body 1: Biện chứng số một:

 • Tin tức đóng vai trò là nguồn thông tin chính tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của mọi người: các quyết định chính trị, xu hướng kinh tế hay các vấn đề sức khỏe cộng đồng →  cung cấp kiến thức cần thiết để các cá nhân đưa ra những lựa chọn sáng suốt. 

=> News serves as a primary source of information that directly impacts people's daily lives: political decisions, economic trends, or public health issues → provides the knowledge necessary for individuals to make informed choices. 

Body 2: Biện chứng số hai: 

 • Tin tức còn thúc đẩy cảm giác kết nối bằng cách nêu bật những trải nghiệm chung và các sự kiện toàn cầu → khuyến khích sự đồng cảm và tình đoàn kết. 

=> News fosters a sense of connectedness by highlighting shared experiences and global events →  encourages empathy and solidarity. 

Body 3: Biện chứng số ba: 

 • Tin tức đóng một vai trò quan trọng trong việc buộc các cá nhân và tổ chức phải chịu trách nhiệm về hành động của mình → đóng vai trò như một cơ quan giám sát mạnh mẽ, đảm bảo trách nhiệm giải trình trong xã hội bằng cách vạch trần các trường hợp tham nhũng, hành vi sai trái và bất công thông qua điều tra báo chí.

=> News plays a pivotal role in holding individuals and institutions accountable for their actions → acts as a powerful watchdog, ensuring accountability in society by revealing instances of corruption, misconduct, and injustice through investigative journalism. 

Conclusion:

 • Tóm tắt lại bài làm:

=> In conclusion, news is an indispensable part of people's lives, providing information, fostering a sense of connectedness and holding power accountable. Far from being a waste of time, staying informed through news sources is essential for personal growth and societal progress.

2. Bài mẫu Band 8.0+

Some people think news has no connection to people’s lives. So then it is a waste of time to read the newspaper and watch television news programs. To what extent do you agree or disagree?

I strongly disagree with the notion that news has no connection to people's lives and that reading newspapers and watching television news programs is a waste of time. In fact, news plays a crucial role in keeping individuals informed, engaged, and empowered in the modern world.

First and foremost, news serves as a primary source of information that directly impacts people's daily lives. Whether it's updates on political decisions, economic trends, or public health issues, news provides the knowledge necessary for individuals to make informed choices. For instance, during the COVID-19 pandemic, news outlets disseminated vital information about safety measures, vaccine distribution, and travel restrictions, enabling people to protect themselves and their communities.

Moreover, news fosters a sense of connectedness by highlighting shared experiences and global events. It allows individuals to understand the challenges faced by others and encourages empathy and solidarity. News stories about humanitarian crises, climate change, or social justice issues can inspire people to take action, donate to causes, or participate in volunteer work to make a positive impact.

Additionally, news plays a pivotal role in holding individuals and institutions accountable for their actions. News acts as a powerful watchdog, ensuring accountability in society by revealing instances of corruption, misconduct, and injustice through investigative journalism. This vital function of the news media contributes to upholding the principles of transparency, ethics, and fairness in various sectors, including government, business, and civil society. Without news coverage, instances of abuse of power or corporate malfeasance could go unchecked, potentially causing harm to society.

In conclusion, news is an indispensable part of people's lives, providing information, fostering a sense of connectedness and holding power accountable. Far from being a waste of time, staying informed through news sources is essential for personal growth and societal progress.

Số từ: 294

 • impact (v): tác động, ảnh hưởng
 • pandemic (n): đại dịch
 • disseminate (v): lan truyền, phổ biến
 • restriction (n): hạn chế
 • foster (v): thúc đẩy
 • empathy (n): sự đồng cảm
 • solidarity (n): tình đoàn kết
 • humanitarian (adj): nhân đạo 
 • institution (n): tổ chức
 • watchdog (n): tổ chức giám sát
 • corruption (n): tham nhũng
 • transparency (n): tính minh bạch
 • malfeasance (n): hành vi sai trái
 • indispensable (adj): không thể thiếu 

Bài dịch:

Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm cho rằng tin tức không liên quan tới cuộc sống con người và việc đọc báo cũng như xem các chương trình thời sự trên truyền hình là lãng phí thời gian. Trên thực tế, tin tức đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các cá nhân, gắn kết và trao quyền trong thế giới hiện đại.

Đầu tiên, tin tức đóng vai trò là nguồn thông tin chính tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của mọi người. Cho dù đó là thông tin về các quyết định chính trị, xu hướng kinh tế hay các vấn đề sức khỏe cộng đồng, tin tức đều cung cấp kiến thức cần thiết để các cá nhân đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Ví dụ, trong đại dịch COVID-19, các hãng tin tức đã phổ biến thông tin quan trọng về các biện pháp an toàn, phân phối vắc xin và hạn chế đi lại, giúp mọi người có thể bảo vệ bản thân và cộng đồng của mình.

Hơn nữa, tin tức còn thúc đẩy cảm giác kết nối bằng cách nêu bật những trải nghiệm chung và các sự kiện toàn cầu. Nó cho phép các cá nhân hiểu được những thách thức mà người khác phải đối mặt nhằm khuyến khích sự đồng cảm và đoàn kết. Những tin tức về khủng hoảng nhân đạo, biến đổi khí hậu hoặc các vấn đề về công bằng xã hội có thể truyền cảm hứng cho mọi người hành động, quyên góp hoặc tham gia công việc tình nguyện để tạo ra tác động tích cực.

Ngoài ra, tin tức đóng một vai trò quan trọng trong việc buộc các cá nhân và tổ chức phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tin tức hoạt động như một cơ quan giám sát mạnh mẽ, đảm bảo trách nhiệm giải trình trong xã hội bằng cách vạch trần các trường hợp tham nhũng, hành vi sai trái và bất công thông qua điều tra báo chí. Chức năng quan trọng này của các phương tiện thông tin đại chúng góp phần duy trì các nguyên tắc minh bạch, đạo đức và công bằng trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm chính phủ, doanh nghiệp và xã hội dân sự. Nếu không được đưa tin, các trường hợp lạm dụng quyền lực hoặc hành vi sai trái của công ty có thể không được kiểm soát, có khả năng gây tổn hại cho xã hội.

Tóm lại, tin tức là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người, cung cấp thông tin, thúc đẩy cảm giác kết nối và nắm giữ quyền lực. Không phải là sự lãng phí thời gian, việc cập nhật thông tin từ các nguồn tin tức là điều cần thiết cho sự phát triển cá nhân và tiến bộ xã hội.

 

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing Task 2 thuộc Topic News đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!