The Process of Making Soft Cheese bài mẫu ielts writing task 1 sample

Tất cả bài mẫu của STUDY4 đều được chuẩn bị và chấm bởi Mitchell McKee:

 • Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Học Tiếng Anh (Đại học Glasgow, Scotland);
 • Thạc sĩ ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Đại học Glasgow, Scotland);
 • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn thi IELTS ở Anh.

1. Phân tích

1.1. Phân tích đề bài

Đề bài:

The diagram below shows the process of making soft cheese. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Sơ đồ dưới đây cho thấy quá trình làm phô mai mềm. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các đặc điểm chính, đồng thời so sánh khi có liên quan.

=> Đề bài này thuộc dạng bài Process (Quy trình).

Xem thêm: Cách viết dạng bài Process IELTS Writing Task 1 (kèm bài mẫu)

1.2. Dàn ý

Introduction:

 • Giới thiệu và paraphrase đề bài: Sơ đồ minh họa các bước liên quan đến việc chế biến phô mai mềm, nêu rõ các nguyên liệu thiết yếu và khoảng thời gian tương ứng cần thiết để đạt được kết quả mong muốn.

Overview: 

 • Nêu ra những điểm nổi bật của sơ đồ:Quy trình sản xuất phô mai bao gồm năm giai đoạn chính, bao gồm trộn, làm mát, lên men, bay hơi và làm mát bổ sung.

Details: Mô tả các điểm chính của sơ đồ.

 • Body 1: Mô tả đặc điểm chính của 3 bước đầu: mixing, cooling, fermentation. 
 • Body 2: Mô tả đặc điểm chính của bước tiếp theo: evaporation. 
 • Body 3: Mô tả đặc điểm chính của bước cuối cùng: additional cooling.

2. Bài mẫu Band 8.0+

The diagram below shows the process of making soft cheese. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The diagram illustrates the steps involved in crafting soft cheese, outlining the essential ingredients and the respective durations needed to achieve the desired result.

Overall, the cheese production process encompasses five primary phases, which include mixing, cooling, fermentation, evaporation, and additional cooling.

Initially, the process commences with mixing, involving the amalgamation of water and milk within the mixer. Subsequently, the mixture is allowed to cool at 5 degrees Celsius for a duration of 2 hours. Following this, salt is introduced into the mixture to initiate the fermentation process, which continues for an additional 2 hours at a temperature of 35 degrees Celsius.

Following fermentation, the semi-liquid substance is prepared for evaporation. Throughout this phase, the mixture undergoes an evaporation process for a total of 8 hours at a temperature of 300 degrees Celsius. As a result, the semi-liquid transforms and thickens.

The final stage involves further cooling, where the semi-solid cheese is cooled for an additional 8 hours at 5 degrees Celsius. In the concluding step, the soft cheese is separated from any excess liquid by channeling it through an outlet, effectively filtering the wastewater out in the process.

Số từ: 189 

Từ vựng:

 • outline (v): nêu rõ 
 • duration (n): khoảng thời gian 
 • encompass (v): bao gồm 
 • fermentation (n): lên men 
 • evaporation (n): bay hơi 
 • amalgamation (n): sự kết hợp 
 • initiate (v): bắt đầu 
 • undergo (v): trải qua 
 • thicken (v): đặc lại 
 • separate (v): tách ra 
 • filter (v): lọc 

Bài dịch:

Sơ đồ minh họa các bước liên quan đến việc chế biến phô mai mềm, nêu rõ các nguyên liệu thiết yếu và khoảng thời gian tương ứng cần thiết để đạt được kết quả mong muốn.

Nhìn chung, quy trình sản xuất phô mai bao gồm năm giai đoạn chính, bao gồm trộn, làm mát, lên men, bay hơi và làm mát bổ sung.

Ban đầu, quá trình bắt đầu bằng việc trộn, bao gồm sự kết hợp của nước và sữa trong máy trộn. Sau đó, hỗn hợp được để nguội ở nhiệt độ 5 độ C trong thời gian 2 giờ. Sau đó, muối được đưa vào hỗn hợp để bắt đầu quá trình lên men, tiếp tục để thêm 2 giờ ở nhiệt độ 35 độ C.

Sau quá trình lên men, chất bán lỏng được chuẩn bị cho quá trình bay hơi. Trong suốt giai đoạn này, hỗn hợp trải qua quá trình bay hơi tổng cộng 8 giờ ở nhiệt độ 300 độ C. Kết quả là chất bán lỏng đó biến đổi và đặc lại.

Giai đoạn cuối cùng bao gồm làm mát thêm, trong đó phô mai bán rắn được làm lạnh thêm 8 giờ ở nhiệt độ 5 độ C. Ở bước cuối cùng, phô mai mềm được tách ra khỏi chất lỏng dư thừa bằng cách dẫn nó qua một ống, lọc nước thải ra ngoài một cách hiệu quả trong quy trình này.

👉Tham khảo khóa học IELTS Writing của STUDY4:

KHÓA HỌC [IELTS Intensive Writing] Thực hành luyện tập IELTS Writing

1️⃣ Đạt mục tiêu tối thiểu 6.0 trong IELTS Writing.

2️⃣ Làm chủ cách trả lời tất cả các dạng câu hỏi và các chủ đề thường gặp trong Task 1 và 2.

3️⃣ Xây dựng kho từ vựng theo chủ đề cùng những từ/cụm từ nối câu, liên kết ý hiệu quả.

4️⃣ Nắm chắc ngữ pháp, biết cách xác định và sửa những lỗi ngữ pháp thường gặp khi viết luận.

👉Advanced IELTS Writing & Speaking (Target 6.5+) - Khóa chấm chữa Speaking & Writing👈 Chấm bởi các giáo viên bản ngữ có bằng cấp, chứng chỉ dạy học và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS/TOEFL

khóa chấm chữa ielts online speaking writing

Lời kết

Hy vọng rằng bài giải mẫu của STUDY4 cho đề thi IELTS Writing đã cho các bạn cách làm bài sao cho đạt được band điểm mong ước.

Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận và STUDY4 sẽ giải đáp nhé!